Hjem
DIMENSIONS
DIMENSIONS

Om prosjektet

DIMENSIONS er et femårig prosjekt om utilregnelighet og psykose som er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet ledes av professor Linda Gröning.

Logo for the DIMENSIONS project
DIMENSIONS vil få frem ny kunnskap om den rettslige behandlingen av en av velferdsstatens mest utsatte grupper.
Foto/ill.:
audun.lovlie@protonmail.com

Hovedinnhold

DIMENSIONS handler om strafferettslig utilregnelighet og hvordan denne rettslige doktrinen er relatert til psykiske sykdommer, særlig psykose.

Strafferettslig utilregnelighet dreier seg om hvem som mangler skyldevne, og er avgjørende for beslutninger om straff. I de fleste land i verden er psykosetilstanden sentral for jussens regler og definisjoner om utilregnelighet. Praktiseringen av utilregnelighetslovene kobles som regel til psykiatriske diagnoser, men denne koblingen er uklar og kritisert.

Å sikre en kunnskapsbasert forståelse av psykisk sykdom i jussen er fundamentalt i en demokratisk rettsstat. Uklarhet kan føre til ulikebehandling av psykisk syke gjerningspersoner, stigmatisering av psykisk syke og utfordrer menneskerettigheter. Eksisterende oppfatninger om utilregnelighet er også kulturelt betinget. De står i spennet mellom nasjonal lovgivning og internasjonale filosofiske diskusjoner om straffansvar, normalitet og avvik, og medisinsk forskning om alvorlige psykiske lidelser.

DIMENSIONS tar sikte på å utvikle jussens forståelse av psykosetilstandens og dens betydning for utilregnelighet gjennom å bringe sammen filosofi, juss og medisin. Gjennom den norske «medisinske modellen» som rettslig nedslagspunkt, utfordres det rådende utilregnelighetsparadigmet. Den norske modellen identifiserer utilregnelighet kun med en sykdomstilstand, og særlig med psykose, uten å noe krav til hvordan tilstanden innvirket på lovbruddet. Denne modellen gir særlige forutsetninger for å forstå jussens koblinger mellom filosofiske, rettslige og medisinske premisser. Ambisjonen er å utvikle en utilregnelighetsmodell som er gyldig på tvers av de involverte disiplinene, og på tvers av eksisterende modeller.

DIMENSIONS er sterkt tverrfaglig, og består av et nasjonalt og internasjonalt forskerteam fra Bergen, Oslo, Sverige og USA, med samarbeidspartnere og rådgivere fra Nederland, Storbritannia og Australia.

Prosjektgruppe

Tilknyttede prosjekter