Hjem
Institutt for økonomi
Nyhet

Fire håpefulle bidrag til samfunnsøkonomien

Institutt for økonomi har i høst fått et firkløver av nye stipendiater. Les mer om hva de forsker på.

Fire stipendiater ved institutt for økonomi
Frå venstre: Ana Beatriz Mateus D'Avó Luís, Arild Heimvik, Nina Serdarevic og Ragnar Alne.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

De fire nye stipendiatene begynte ved Institutt for økonomi i høst, og forsker på ulike tema innenfor samfunnsøkonomi.

 

Ragnar Alne forsker på insentiveffekter av uførereformen 2015. Han undersøker hvordan de økonomiske insentivene i uførereformen 2015 har påvirket adferden til de uføretrygdede i arbeidsmarkedet. Et av målene med reformen var at de uføretrygdede skulle jobbe mer, og hans arbeid vil blant annet undersøke om dette målet er oppnådd.

Alne er med i Gruppe for Trygdeøkonomi, og har professor Espen Bratberg som veileder.

 

Nina Serdarevic sitt prosjekt er titulert "Institusjoner for samarbeid: Normer, Autoriteter og Partnerskap som Sosiale kontrakter." I prosjektet undersøker hun om sosiale normer, autoriteter og partnerskap kan fungere som bindende, men likevel uformelle sosiale kontrakter som motiverer mennesker til å samarbeide. Gitt den økende betydningen av sosial aksept i samfunnet vårt vil forskning på dette temaet bidra til å belyse flere ubesvarte spørsmål knyttet til hva som motiverer samarbeid, og ikke minst hvorfor.

Serdarevic er med i forskningsgruppen Politisk adferd og deltakelse ved Norsk Medborgerpanel, og har professor Sigve Tjøtta som veileder.

 

Arild Heimvik forsker på økonomiske virkemiddel i klima- og energipolitikken. Målet er å se på økonomiske virkemiddel og bruken av disse for å oppnå ulike mål i energi- og klimapolitikken. Nå ser han på bruken av økonomiske virkemiddel i  europeisk klimapolitikk og hva en kan forvente som følge av endring i design av virkemiddel. Heimvik ser samtidig for seg flere områder innen energi- og klimaøkonomi som er aktuelt å forske på i doktorgradsprosjektet.

Heimvik er med i forskningsgruppen Naturressurser, miljø og utvikling, og har professor Eirik S. Amundsen som veileder.

 

Ana Beatriz Mateus D'avó Luís forsker på insentiver for utvikling av diagnostiske tester ved hjelp av biomarkører. Hennes doktoravhandlingen søker å forstå hvordan vi kan gi selskaper insentiver til å utvikle diagnostiske tester basert på biomarkører. Slike tester er i hovedsak brukt til å avdekke om en pasient vil reagere positivt eller negativt på en type kreftmedisinering. Prosjektet retter spesielt fokus på kostnadseffektiviteten til disse testene, og hvordan myndighetene kan legge til rette for utvikling av biomarkørtester.

Luís er medlem av forskningsgruppene Næring, finans og marked og Velferd, trygd og helse, og har professor Tommy Staahl Gabrielsen og førsteamanuensis Julie Riise som veiledere.