Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Kunnskap om arbeidstakeres sykefravær og sammenhengen mellom barn og foreldres sosiale og økonomiske posisjon er begge tema i ny doktorgrad.
En ny undersøkelse viser at etter innføringen av røykeloven har det blitt født færre barn med fødselsvekt under 1500 gram.
-Det er en utfordring for brukere og lesere av forskningsresultater å skille god og dårlig forskning fra hverandre.
Senkning av inntektsskatten er en høyst usikker vei å gå for å styrke konkurranseevnen.
Master i samfunnsøkonomi Simen Ulsaker vann Konkurransetilsynet si årlege konkurranse om beste masteroppgåve
Kunnskap om aldring, familiebånd og velferdspolitikk i fokus i nytt forskningsprosjekt.
-Høyres argumenter for fjerning av formuesskatt er dårlige, mener Bjørn Sandvik.
-Ikke nødvendig å gjøre det samme, men stå likestilte
-Nyere familiepolitikk viser ingen eller negativ effekt på likestilling
Vinner av essaykonkurranse hevder at markedsøkonomi og et kommersielt samfunn er viktigere for tillit mellom folk enn velferdsstaten
-Nyere familiepolitikk viser ingen eller negativ effekt på likestilling
Lovutvalg skal se på hvordan prinsippet om god handelskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren.
Valg av måleinstrument avgjørende for analyseresultatet.
Fleire enn før får diagnosen "Depresjon". Skuldast dette endring i normene for sjukmelding?
Betydningen av økonomiske insentiver og uføres restarbeidsevne.
Nytt nettsted tilgjengeliggjør masterstudenters kunnskapsproduksjon. Master i samfunnsøkonomi Ingeborg Forthun har studert kvinners sykefravær.
-Det vil bli dyrere mat. Å si at prosenttoll ikke vil gjøre maten dyrere, er tøv, sier post dok Ivar Gaasland
NAV-reformen fikk ikke flere i arbeid og færre på trygd.

Sider