Hjem

Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Institutt for økonomi inviterte studentar til statsbudsjettkafè med streaming og analyser av samfunnsøkonomar ved UiB.
Professor Kjell Vaage ved Institutt for økonomi er av regjeringen oppnevnt til et utvalg som skal utrede etterlatteytelsene i folketrygden. Utredningen er en del av pensjonsreformen.
I ein fersk evaluering blir Senter for konkurransepolitikk (BECCLE) omtalt som ein suksess. Evalueringskomiteen peikar på at senteret har eit høgt aktivitetsnivå og tverrfagleg samarbeid som stimulerer til solid forskingsaktivitet.
Førsteamanuensis Astrid Louise Grasdal og Ivar Gaasland mottok studentane sin heiderspris for god undervisning i vår. Begge får skryt av studentane for å formidle faget på ein god måte.
I Norge er det en storstilt satsing på kildesortering og resirkulering av avfall. Tanken er at dette skal gi positive effekter for miljø og klima. Det er imidlertid vanskelig å se at kildesortering gir opphav til positive effekter av denne typen.
Torsdag 20. august held professor Rune Jansen Hagen innlegg om svensk bistandspolitikk. Hagen meiner den svenske bistanden kan konsentrerast ytterlegare med større overføringar til FN, The Global fund og Verdensbanken.
Les meir om korleis Institutt for økonomi og SV-fakultetet tek imot deg som ny års-, bachelor- eller masterstudent.
Set av laurdag 12. september! Institutt for økonomi vil invitere tidlegare og noverande studentar til ein hyggjeleg samankomst med mat og drikke, og fagleg påfyll.
Fagutvalget ved Institutt for økonomi vil til høsten arrangere en fadderuke for nye og gamle masterstudenter.
Hva hvis bøndene heller betales for å forsyne fellesskapet med miljøtjenester, mens maten i større grad importeres?
Hun var jenten som alltid var ferdig med matteboken i august. I dag er Katrine Vellesen Løken den yngste kvinnelige økonomiprofessoren i Norge noen sinne.
Søkjartala til samfunnsøkonomi har auka med heile 49% samalikna med fjoråret. Stadig fleire studentar kjempar om studieplassar i økonomifaget ved Universitetet i Bergen.
23 og 24 april arrangerast BECCLE sin første årlege konferanse i konkurransepolitikk.
Sjå opptak frå Civita sitt frokostmøte med mellom anna professor Rune Jansen Hagen måndag 13. april.
Etter pensjonsreforma er det 13 prosent fleire seniorar i privat sektor, men det er dei ressurssterke som er dei store vinnarane i pensjonssystemet.
Arbeidslinjen virker, men barnas skolegang må følges opp bedre.
Store grupper i arbeidsfør alder, først og fremst relativt unge kvinner og svært unge menn, har en økende tilbøyelighet til å bli forsørget av trygd.

Sider