Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Professor Eirik Schrøder Amundsen er en av en håndfull norske økonomer som er valgt inn i det prestisjefulle akademiet Academia Europaea.
Professor Rune Jansen Hagen ved Institutt for økonomi (Universitetet i Bergen) fyller 50 år fredag 29. september.
Førsteamanuensis Astrid Louise Grasdal skal i høst gi ekspertråd til både Arbeids- og sosialdepartementet og Helsedirektoratet.
Samfunnsøkonom Katrine Løken mottar det prestisjefylte Starting Grant fra Det europeiske forskningsråd.
Kurset Eksperimentell økonomi (ECON370) er tildelt studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for 2017.
Jan Erik Askildsen og Ragnhild Louise Muriaas vil ha sterkere satsing på eksternfinansiering og legge forholdene til rette for at veksten i antall studenter ved fakultetet skal fortsette.
Elevar frå Sandsli vidaregåande skule fekk eit allsidig innblikk i samfunnsøkonomien med hjelp av eksperiment og fleip eller fakta.
Delingsøkonomiutvalet foreslår at delingsplattformer som Uber, Airbnb og andre bør underleggjast ein generell rapporteringsplikt til skattemyndigheitene, og foreslår ei forenkla skattehandsaming av småinntekter frå tenesteyting i delingsøkonomien.
Institutt for økonomi har i høst fått et firkløver av nye stipendiater. Les mer om hva de forsker på.
I anledning Sigve Tjøtta sin 60-års dag vil Institutt for økonomi markere dagen med et jubileumsseminar.
Professor Magne Mogstad ble tildelt Fritjof Nansens belønning for yngre forskere for hans fremragende forskning innen økonomi.
Entreprenørskapet i norsk akademia er halvert sidan 2003, viser forsking utført av professor Hans K. Hvide ved Institutt for økonomi og professor Benjamin F. Jones ved Kellogg School of Managment. Studien har fått massiv omtale i mellom anna Science og Dagens Næringsliv.
I anledning Kvinnedagen har NHO bedt professor Katrine Løken og postdoktor Julian V. Johnsen ved Institutt for økonomi om å evaluere forskningen på årsakssammenhenger mellom familiepolitikk og likestilling i arbeidslivet, og å komme med forslag til ny familiepolitikk som kan sikre høy yrkesdeltagelse og bedre kvinners karrieremuligheter.
I statsråd fredag 4. mars sat regjeringa ned eit ekspertutval som skal utgreie moglegheiter og utfordringar av den nye delingsøkonomien. Professor Tommy Staahl Gabrielsen ved Institutt for økonomi (UiB) skal leie utvalet.
Senter for konkurransepolitikk (BECCLE) fekk løyving frå Universitetsstyret i Bergen til å halde fram til 2020. Den forlenga samarbeidsavtalen mellom NHH og UiB sikrar at institusjonane framleis har spisskompetanse på forsking og utdanning innan konkuransepolitikk.
Professor Lars Sørgard som var en av initiativtakerne til BECCLE har i dag blitt utnevnt til ny konkurransedirektør i Konkurransetilsynet.

Sider