Hjem
Eiendomsavdelingen
Adgangskort og tilgang

Bruksområder og retningslinjer for studentkort ved UiB

Her finner du informasjon om bruksområder og rettningslinjer for studentkort ved UiB. Husk på at du er ansvarlig for at ditt studentkort ikke kommer på avveie eller blir misbrukt av andre.

Hovedinnhold

Tap av studentkort

Ved tap må en snarest melde fra til Kortsenteret. Nytt kort som følge av tap koster kr 150,- og betaling skjer via Vipps eller med bank- eller kredittkort på Kortsenteret ved utstedelse av nytt kort.

Eventuelt innbetalt beløp til pullprint overføres automatisk til det nye kortet, men det kan ta noen dager. Det samme gjelder for oppdatering til BIBSYS. 

Ikke lån bort adgangskortet, og oppbevar koden adskilt fra kortet!

Defekt kort

Er kortet knekt, avmagnetisert eller utslitt, får man kostnadsfritt nytt ved Kortsenteret. Forutsetning er at man kan levere inn det defekte kortet. 

Ikke lag hull i kortet ditt da det vil bli defekt.

Studentkortets bruksområder

Adgangskort

Studentkortet fungerer som adgangskort til bygg og lokaler der studenten er berettiget tilkomst. De fleste steder må man også taste inn PIN-kode, dette er den samme koden som brukes ved innlogging på studentweb (semesterregistrering og eksamensmelding).

Endres PIN-koden på Studentweb, blir studentkortet automatisk oppdatert innen tolv timer. Obs. vi opplever for tiden litt problemer med PIN-koder som endres via Studentweb, kortene blir ikke alltid oppdatert på kortene som de skal etter endring. Dersom du opplever dette problemet, ta kontakt med kortsenteret på kortsenteret@uib.no.

Rabattkort

For å få rabatter må enten studentbevisapp eller studentkort og kvittering for betalt semesteravgift vises frem. Kortet alene vil ikke være gyldig bevis.

Lånekort ved Universitetsbiblioteket.

På baksiden er kortet utstyrt med strekkode som automatisk gir tilgang til Universitetsbibliotekets tjenester når semesteravgiften er betalt. Det kan ta 2-3 dager fra kortet er utstedt til det er klart for bruk i BIBSYS.

Utskrifts- og kopieringskort

Kortet gir også tilgang til skanning, kopiering og utskrifter på UiBs multifunksjonsmaskiner og skrivere. Dette forutsetter at det er satt inn penger på utskriftskonto. Finn mer informasjon om utskriftstjenester hos IT-avdelingen.

Rettningslinjer for bruk av studentkort ved Universitetet i Bergen

Utstedelse av studentkort

Når studentkortet hentes, er det programmert med en basistilgang til det fakultetet man er tatt opp ved. Kortet er personlig og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til, eller brukes av, andre enn den det er utstedt til. Før utstedelse av kortet blir det tatt bilde som elektronisk overføres til kortet samt til studentbevisapp. Informasjonen lagres i et register og kan nyttes til produksjon av erstatningskort og til kontrollformål. Dersom det avdekkes misbruk eller andre uregelmessigheter, vil UiB kunne sperre noen eller alle de funksjoner kortet gir adgang til.

Kortets gyldighetsperiode

Kortet er gyldig i kombinasjon med studentbevisapp eller kvittering for betalt semesteravgift. Når en student avslutter sine studier ved UiB, eller ikke betaler semesteravgift, vil UiB sperre de funksjoner kortet gir adgang til.

Vern om kort og kode

Kortinnehaver skal påse at uvedkommende ikke får kortet i hende. Den personlige koden skal ikke oppgis til noen. Koden, som må huskes, er identisk med koden for tilgang til studentweb. Dersom koden skrives ned, skal det gjøres på en slik måte at andre ikke kan knytte koden til bruk av studentkortet. Nedskrevet kode må ikke oppbevares på, eller i nærheten av kortet.

Melding ved tap av studentkort

Tap av studentkort må meldes omgående til Kortsenteret. Alle rettigheter vil bli sperret. UiB krever betaling for utstedelse av nytt studentkort som følge av tap.

Bruk av studentkort

Studentkortet benyttes elektronisk eller manuelt (visuelt) i samsvar med de regler som gjelder for den enkelte funksjon. Noen av funksjonene må først aktiviseres hos eller i den enheten ved UiB som har ansvar for funksjonen. Dersom sikkerhetsmessige forhold gjør det nødvendig, kan UiB uten hensyn til reglene foran begrense kortets bruksområde og foreta andre endringer i sikkerhetsprosedyrer eller lignende. UiB skal snarest varsle kortinnehaver om forholdet.

Registrering og anvendelse av opplysninger knyttet til studentkortet

UiB har elektronisk adgangskontroll på utvalgte dører/funksjoner i universitetets bygg. Dette gjøres for å verne om ansatte og studenters liv og helse, samt beskytte informasjon og verdier som er viktig for driften av universitetet. Kun kortinnehaver kan gi samtykke til å se logg tilhørende kortnummer. Det eneste unntaket er politi når anmeldelse er gitt.

Informasjonen som lagres er kortnummer opp mot navn, tid og dør/kortleser kortet er blitt brukt på, dette slettes etter 30 dager. Kun ansatte på kortsenteret har tilgang til lagrede opplysninger.

Ansvar for andres misbruk av studentkortet

Dersom kortinnehaveren ved forsettlighet har muliggjort bruk av studentkortet for andre, vil dette kunne føre til tap av rettigheter som kortet gir adgang til og til sanksjoner etter andre regler, herunder utestenging fra studier eller eksamen.

Reklamasjon eller retting av feil

Dersom bruk av studentkortet har ført til en hendelse, som etter kortinnehavers mening ikke er korrekt, plikter denne snarest å melde fra om forholdet til Kortsenteret. Dersom det kreves av UiB, skal slik melding være skriftlig. UiB skal omgående analysere slik reklamasjon eller melding om feil og foreta korrektive tiltak. I tilfeller hvor det er oppstått feil som kan henføres til UiBs rutiner eller utstyr, skal UiB i rimelig grad søke å medvirke til at dette ikke blir til vesentlig ulempe for kortinnehaveren.