Hjem
Eiendomsavdelingen

Ein mangfaldig arbeidsplass

Hovedinnhold

Sidan 1986 har juristen Jostein Nyseth operert som problemløysar og koordinator ved EIA. I dag er tittelen arealkoordinator. I løpet av 29 år på same arbeidsplassen har variasjonen i konkrete arbeidsoppgåver vore svært stor.

_At arbeidet har vore så mangfaldig har gjort denne jobben spennande, seier han som har fått bruk for fleire talent enn det han i si tid dyrka fram på Det juridiske fakultet. Den gongen UIB eigde mange fleire hus enn i dag, og hadde svært mange leigebuarar, måtte Nyseth trø til både ved husbråk, ulovleg framleige og manglande betaling. I ein periode var han med på å laga ny skiltprofil og nytt rombooking-system. Han har jobba med universell utforming og han var med på dei første kulturhistoriske registreringane til UIB.

Han var med under den rivande UIB-utviklinga på 1990-talet. Då var Høgteknologisenteret nytt, nye avtalar og rutinar skulle på plass både der og i Autogården, som UIB kjøpte delar av og bygde om. At Autogården no skal seljast, er beskrivande for den alltid pågåande endringa som føregår på universitetsområdet.

I dag handlar det mest om å tilretteleggja areal for dei ulike UIB-aktivitetane. Nyseth er med og held styr på internhusleiga og dei mange ulike leigekontraktene . Arealseksjonen som han tilhøyrer, registrerer alle behov for endring og prøver å koordinera dei ulike behova til dei mange brukarane. Ikkje minst krev dei mange flytteprosessane hjelp til samkøyring.

_Den som jobbar på EIA må kunna tenkja praktisk, her nyttar det ikkje å berre vera teoretikar, seier Jostein Nyseth. ­_Vi må heile tida ha klart føre oss at vi er her for å yta service til brukarane.

Ved EIA har han heile tida fått jobba svært sjølvstendig og han minner om Eigedomsavdelinga sitt store privilegium: Å ha heile det store universitetsområdet som nedslagsfelt og arbeidsområde.          _ Vi får innsikt i dei mange ulike kulturane og blir kjende med folk i svært ulike miljø. Også slik sett er dette ein spennande arbeidsplass, seier han.