Hjem
Dannelsesemner
Undervisningsemne

Kunstig intelligens: Visjoner, realiteter og framtidige konsekvenser

På dette dannelsesemnet vil vi orientere oss i kunstig intelligens som fenomen og samfunnsspørsmål.

Ill VIT216
Kan maskiner tenke? I så fall, tenker de på samme måte som oss? Kan vi forstå hvordan de resonerer? Kan maskiner forutsi og predikere fremtiden?
Foto/ill.:
www.vpnsrus.com

Hovedinnhold

Kan maskiner tenke? I så fall, tenker de på samme måte som oss? Kan vi forstå hvordan de resonnerer? Kan maskiner forutsi og predikere fremtiden? Kan maskiner forutsi menneskelige handlinger, som for eksempel hvem som kan komme til å begå en forbrytelse og som derfor bør settes under overvåkning? Hvilke etiske dilemma oppstår med KI? Er det mulig å programmere en robot til å ta moralske valg? Hvem har det juridiske erstatningsansvaret for robotens valg og handlinger? Er KI en trussel mot demokrati og personers fundamentale rettigheter, som personvern og demokratisk deltakelse? Er løsningen på samfunnsspørsmålene KI reiser bare mer KI?

Om emnet

Kunstig intelligens (KI) er en samlebetegnelse på teknologier som bruker algoritmer, maskin-læring, probabilistiske modeller og store datasett til å utføre og automatisere en rekke oppgaver. Per i dag bruker man KI innenfor en rekke samfunnsområder, som forsvar, etterretning, grensekontroll, finans, helse, diagnostikk og behandling, politiarbeid, forvaltning, romfart, industri, infrastruktur og transport. Og, man utforsker stadig nye bruksområder, ikke minst gjennom nye forskningsområder innen informatikk, robotikk og behandling av stordata. Utviklingen er preget av skyhøye forventninger til de teknologiske mulighetene, økonomiske fortjenester og ønsket om å ’ligge først’ i det internasjonale kappløpet. KI er også preget av dystre spådommer, kontroverser, etiske dilemma og dype interessekonflikter.

På dannelsesemnene møter du forskere og studenter fra hele universitetet. Du vil få delta i en tverrfaglig samtale om noen av de største og vanskeligste samfunnsspørsmålene i vår tid og få dem belyst fra en rekke faglige perspektiver. Du vil få mulighet til å danne deg et mer reflektert forhold til kunnskapen, samfunnsspørsmålenes kompleksitet og hva som står på spill – for deg, for universitetet og for samfunnet. Du vil få jobbe individuelt og i grupper i et utpreget studentaktiv lærings- og undervisningsopplegg. Vel møtt!

Program

Orinteringsmøte. Tirsdag 28. januar 2020 kl. 16:15-17:00 i Egget, studentsenteret v/ stipendiat Thor Olav Iversen og postdoktor Henrik Berg, Senter for vitenskapsteori

For komplett program se Mitt UiB-siden eller emnebeskrivelsen. Følgende forelesninger er åpne for alle:

Modul 1: Innledning

Tirsdag 4. februar (Egget, Studentsenteret)

16:15-18:00    "Velkommen til VIT216!" v/Rasmus Slaatelid og Henrik Berg, Senter for vitenskapsteori og Refleksjonsoppgave 1A: "Hva tenker du om kunstig intelligens?" NB! Refleksjonsoppgavene gjøres og leveres i Mitt UiB – ta med laptop! Hvis du ikke har laptop – skriv på papir og lever senere!

Torsdag 6. februar (Egget, Studentsenteret)

16:15-18:00      Seminar v/Rasmus Slaatelid og Henrik Berg, Senter for vitenskapsteori

Mandag 10. februar (Mitt UiB)

16:00               Innleveringsfrist Refleksjonsoppgave 1B

 

Modul 2: Maskintenkning vs. det tenkende mennesket

Tirsdag 11. februar (Egget, Studentsenteret)

16:15-18:00    "Kan maskiner tenke?" Forelesning og samtale med professor Ragnar Fjelland, Senter for vitenskapsteori, og fysiker Rune Vabø

Torsdag 13. februar (Egget, Studentsenteret)

16:15-18:00    Seminar v/ Henrik Berg og Thor Olav Iversen, Senter for vitenskapsteori.

Mandag 17. februar (Mitt UiB)

16:00               Innleveringsfrist Refleksjonsoppgave 2

 

Modul 3: Etiske algoritmer vs. ansvarlige personer

Tirsdag 18. februar (Egget, Studentsenteret)

16:15-18:00    "Is artificial intelligence moving towards some form of personhood?" v/Førsteamanuensis Marija Slavkovik, Institutt for informasjons- og medievitenskap, og professor Jørn Jacobsen, Det juridiske fakultet

Torsdag 20. februar (Egget, Studentsenteret)

16:15-18:00    Seminar v/ Henrik Berg, Senter for vitenskapsteori.

Mandag 24. februar (Mitt UiB)

16:00               Innleveringsfrist Refleksjonsoppgave 3

 

Modul 4: Kunstig intelligens i kulturen

Tirsdag 25. februar (Egget, Studentsenteret)

16:15-18:00  "Representation of artificial intelligence in culture" v/Doktorgradsstipendiat Marianne Gunderson og doktorgradsstipendiat Linda Kronman, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.

Torsdag 27. februar (Egget, Studentsenteret)

16:15-18:00   Seminar v/Roger Strand

Mandag 3. mars (Mitt UiB)

16:00               Innleveringsfrist refleksjonsoppgave 4

 

Modul 5: Maskinstyrte vs. demokratiske samfunn

Tirsdag 3. mars (Egget, Studentsenteret)

16:15-18:00    "Går vi mot et samfunn som er tilrettelagt av og for maskiner?" v/professor Jill Walker Rettberg, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, og førsteamanuensis Kjetil Rommetveit, Senter for vitenskapsteori

Torsdag 5. mars (Egget, Studentsenteret)

16:15-18:00    Seminar v/ Hallgeir Sjåstad fra Norges Handelshøyskole (NHH) og gruppearbeid.

18:15-19:00    Refleksjonsoppgave 5A (Evaluering) NB! Refleksjonsoppgavene gjøres og leveres i MittUiB – ta med laptop! Hvis du ikke har laptop – skriv på papir og lever senere!

Mandag 10. mars (Mitt UiB)

16:00               Innleveringsfrist Refleksjonsoppgave 5B

 

Eksamen

Torsdag 19. mars (Inspera)

13:00               Innleveringsfrist skriftlig eksamensoppgave

Opptakskrav og oppmelding

Aktiv studierett ved UiB og minimum 30 studiepoeng avlagt ved UiB eller eksternt lærested, men merk at forelesningene er åpne for alle interesserte. 

Studenter legger selv inn undervisningsmelding for emnet på studentweb innen 1. februar. Studenter som får opptak blir vurderingsmeldt av fakultetet etter fristen. 

Obligatoriske aktiviteter og oppmøte

Kurset består av 20 obligatoriske undervisningstimer. Du må ha 80% oppmøte (16 undervisningstimer) for å få lov til å ta eksamen. Se også emnebeskrivelsen for emnet.