Hjem
Dannelsesemner
Om dannelsesemner

Spørsmål og svar

Under finner du ofte stilte spørsmål og svar om dannelsesemnene ved Senter for vitenskapsteori.

Many small pebbles in various colours, one large pebble has a question mark on it
Har du spørsmål du ikke får svar på under? Kontakt Idunn Bjørlo Tandstad: Idunn.Tandstad@uib.no
Foto/ill.:
Unsplash/Ana Municio

Hovedinnhold

Fag og studie

Hva er dannelsesemner? 

Dannelsesemnene gir deg mulighet til å møte forelesere og studenter fra hele universitetet for å diskutere, kommunisere og vinne innsikter på tvers av faglige skillelinjer og vitenskapelige kulturer. Hvert emne utgjør i så måte et møtested hvor ulike fag og vitenskapelige kulturer, i felleskap, blir stilt ovenfor en overgripende tematikk preget av stor verdi- og kunnskapsmessig kompleksitet.

Til nå er det utviklet åtte ulike emner med hver sin overgripende tematikk:

Det undervises i ett eller to dannelsesemner hvert semester. Hvilke emner det undervises i annonseres semesteret før.

Undervisningen består av forelesninger og diskusjonsseminarer. Hvert emne avsluttes med et oppsummeringsseminar hvor studentene som har valgt muntlig står for det faglige innholdet. Du velger selv om du ønsker å utvikle en skriftlig eller muntlig besvarelse på eksamensoppgaven. Eksamensoppgavene er svært utfordrende i sin kompleksitet og overgripende i sin tematikk. Dette gir deg stor frihet til å utvikle en selvstendig og original problemstilling, enten du velger muntlig akademisk innlegg eller skriftlig akademisk essay.

Hva lærer jeg? 

Du vil øve opp evnen til kritisk refleksjon over forholdet mellom ulike kunnskapsformer, vitenskapelige tenkemåter og vitenskapsfelt. Du vil bli utfordret, både faglig og personlig, til å utforske noen av de største spørsmålene i vår tid. 

Du får testet deg selv og dine kunnskaper i et stimulerende læringsmiljø som tilrettelegger for kritisk refleksjon og tolererer prøving og feiling. Du får prøve ut akademisk frihet i praksis.

For mer informasjon om læringsutbytte, les emnebeskrivelsen til emnet eller ta kontakt med fagansvarlig!

Hvilke enhet ved UiB hører dannelsesemnene til?

Det faglige ansvaret for dannelsesemnene ligger ved Senter for vitenskapsteori.

Kan jeg kombinere dannelsesemner med andre studier? 

Ja. Dannelsesemnene er, som eneste fag ved UiB, tilrettelagt slik at studenter fra samtlige av UiBs fakulteter skal kunne ta dem. 

Emnene er intensive og blir gjennomført i løpet av fem uker. Som hovedregel legges undervisningen til ettermiddags- og kveldstid (16:15-) for ikke å kollidere med annen undervisning ved universitetet. 

Dannelsesemnene tilbys på høyere bachelornivå (200-nivå), er valgfrie, enkeltstående og kan inngå i en grad (bachelor- eller master). Du kan ta dem som frie studiepoeng eller på toppen av andre studier. Har du nettopp begynt å studere på UiB og har Ex. Phil fra før, så kan du bruke dem til å "fylle opp" første semester. Hvert emne utgjør 5 studiepoeng. For spørsmål om hvordan dannelsesemner kan inngå i en grad, ta kontakt med studieveileder på ditt fakultet.

Kan jeg følge forelesningsrekken selv om jeg ikke er oppmeldt til eksamen? 

Ja, forelesningsrekken og oppsummeringsseminaret er åpne for alle interesserte. Diskusjonsseminarene er imidlertid kun for studenter som skal ta eksamen.

Opptak og frister

Hvem kan søke?

Undervisningstilbudet er åpent for alle med studierett. Du bør ha minimum 30 avlagte/innpassete studiepoeng og Ex. Phil..

Når er søknadsfrist? 

Registrering i Studentweb må gjøres innen 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Hva er frist for vurderingsmelding? 

Vurderingsmelding gjøres i Studentweb innen 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Vurderingsformene er skriftlig eller muntlig – du må velge én av dem!

Kan jeg endre vurderingsmelding underveis? 

Ja, du vil kunne endre vurderingsmeldingen din etter at emnet har begynt. Fagansvarlig vil informere nærmere om frister og eksamensformene. Ta kontakt med studiekonsulent for å endre vurderingsform! 

Hvor finner jeg pensumlitteraturen? 

Pensumlitteratur finner du i all hovedsak under fillageret på MiSide. Du kan også søke i databasene til universitetsbiblioteket. Pensumlisten finner du på undervisningsemnets hjemmeside og i fillageret på MiSide.

Jeg har registrert meg i Studentweb, men vet ikke om jeg har fått plass? 

Når du registrerer deg i Studentweb vil du ikke få studieplass automatisk. Opptaket gjennomføres fortløpende.  Erfaringsmessig vil registrerte søkere få plass såfremt frister og krav (30 studieponeg) er overholdt. Hvis emnet har startet og du ennå ikke vet om du har fått plass, ta kontakt med studiekonsulent!

Jeg har ikke 30 studiepoeng, kan jeg likevel få plass?

Du bør vente til du har minst 30 studiepoeng (se Krav og forventninger). 

Krav og forventninger

Er det krav til forkunnskaper?

Nei, med søkere tilrådes å ha fullført Ex. Phil. og å ha påbegynt en bachelorgrad (el. tilsvarende på profesjonsstudier) innen de melder seg opp til et emne.  Erfaringsmessig har studenter med færre enn 60 studiepoeng større utfordringer med å følge undervisningsopplegget, særlig diskusjonsseminarene der det forutsettes at studentene har kommet et stykke på vei i sine respektive fagstudier.

Er det obligatoriske arbeidskrav?

Ja. Du må ha 80% oppmøte for å få vurdert eksamensbesvarelsen din. Forelesninger, seminarer og oppsummeringsseminaret er obligatoriske. NB! Informasjonsmøtet er ikke obligatorisk.

Hvor mye kan jeg være borte og fremdeles gå opp til eksamen? 

Du kan ha et fravær på i alt fem undervisningstimer (dvs. 5 undervisningstimer à 45 minutter) og fremdeles få eksamensarbeidet ditt vurdert.

Forventes det noe av meg utover de obligatoriske arbeidskravene? 

Ja. Dannelsesemnene stiller et svært ressurskrevende undervisningsopplegg til rådighet for studentene ved UiB. Vi forventer av våre studenter at de ikke tar dette opplegget for gitt, men bidrar aktivt til å gjennomføre videreutvikle emnene videre – til glede for dere selv og universitetsfelleskapet som vi er en del av. 

Som dannelsesemnestudent forventes det noe langt mer av deg enn at du bare er fysisk tilstede på forelesninger og diskusjonsseminarer. Du må bidra aktivt gjennom muntlige innlegg, spørsmål og argumentasjon, men også gjennom å lytte: Vi diskuterer med hverandre for å vinne innsikter; ikke for å vinne diskusjonen.

Det forventes at du setter deg inn i pensumlitteraturen. Husk at de fleste studentene kommer fra ulike fagbakgrunner og at vi derfor ikke kan forutsette at alle har en felles forståelsesramme. Pensumlitteraturen utgjør en viktig del av emnets kunnskapsbase og hjelper oss til å forme en felles referanseramme gjennom kommunikasjon og refleksjon. Det forventes at du ikke tar lett på faget, men gjennomfører det på en konsentrert, kunnskapssøkende og nysgjerrig måte. Det fortjener tematikkene vi tar opp! Det forventes at du kommer presis til undervisningen. Hvis undervisningen foregår i ”Egget” bør du plassere deg i forelesningssalen slik at du kan delta i spørsmålsrunder og ordvekslinger.

Eksamen og innlevering

Hvor lang tid har jeg på eksamensbesvarelsen min?

Normalt vil fagansvarlig presentere eksamensoppgaven på første forelesning. Det betyr at du vil ha rundt fem uker på deg fra undervisningen starter til emnet avsluttes.

Når avholdes eksamen?

Muntlig eksamen avholdes i form av et avsluttende oppsummeringsseminar. Oppsummeringsseminaret vil vanligvis begynne kl. 16:15. Skriftlig innlevering av eksamensbesvarelse skjer samme dag som oppsummeringsseminaret. Se undervisningsemnets informasjonsside for eksakte tider og datoer! NB! Oppsummeringsseminaret er obligatorisk for oppmeldte studenter.

Hvilken eksamensform bør jeg velge?

Du kan fritt velge mellom muntlig eller skriftlig eksamensform. Du velger kun én av dem. Hvis du velger muntlig, vil du få anledning til å utvikle en akademisk presentasjon som du fremfører på oppsummeringsseminaret. Du har i alt 20 minutter til rådighet, fordelt på presentasjon (10 min) og diskusjon (10 min).  Hvis du velger skriftlig, vil du få anledning til å utvikle et akademisk essay på 3000-4000 ord (inklusiv referanser, men eksklusiv forside). Eksamensoppgaven er den samme for muntlig og skriftlig.

Hvor skal jeg levere eksamensbesvarelsen min?

Skriftlig besvarelse leveres elektronisk via vurderingsmappen på MiSide. Innleveringen skal inneholde en ferdig utfylt forside (du finner den i fillageret på MiSide), selve besvarelsen og referanseliste. Muntlig besvarelse gis som et muntlig hovedinnlegg på oppsummeringsseminaret.

Jeg har valgt muntlig, kan jeg bruke hjelpemidler?

Ja. Du kan bruke tavle, lysbilder, og de tekniske hjelpemidlene som er tilgjengelige i ”Egget”. Husk at hjelpemidlene nettopp skal være det, en hjelp og et middel til å formidle din problemstilling, innsikter og refleksjoner; de skal ikke erstatte disse. 

Hvordan blir eksamensbesvarelsen min vurdert? 

Karakterene på dannelsesemnene er 
Bestått/Ikke-bestått. På muntlig eksamen vil det, i tillegg til fagansvarlig, også være en ekstern sensor tilstede. Skriftlige besvarelser vurderes av fagansvarlig.