Hjem

Senter for vitenskapsteori

Hovedinnhold

Ida Bloms hus, side entrance

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Parkveien 9
Postadresse: Postboks 7805, 5020 Bergen, Norge
Telefon: 55 58 27 05
E-post: post@svt.uib.no

 

Forsking og undervisning

Forskingsprofilen til SVT femner breidt, med fokus på kritisk refleksjon rundt tilhøvet mellom vitskap og samfunn. Senteret leier og deltek i forskingsprosjekt som studerer etiske og samfunnsmessige sider ved vitskap og teknologi.

SVT er medlem av det nasjonale fagrådet for vitskaps- og teknologistudiar og underviser i vitskapsteori og etikk i forskarutdanningane ved UiB. Senteret tilbyr også enkeltemner på bachelornivå, Danningsemner, og har programansvar for Mastergrad i berekraft.

Undervisningsemner
A map in black and red over covid-19 cases

Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter (VIT211)

Våren 2022 vil dannelsesemnet ‘Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter’ (VIT211) rette fokus på pandemier generelt og den pågående koronapandemien spesielt.

AcKnowledges
Word cloud of the AcKnowledges proposal

Centre of Actionable Knowledges (AcKnowledges)

AcKnowledges utforskar om og korleis meir mangfaldig kunnskap i ekspertrådgiving gir politiske løysingar betre tilpassa kompleksiteten i presserande spørsmål.
ARQUS221
En gjeng med smilande studentar i parken

Facing Grand Challenges: a European Research Programme

Er du ein student som ønsker å utforske nytt terreng og bli kjend med studentar frå heile Europa?

Samfunnsutfordringer
A bee between lilac flowers - two in focus and several others blurred in the background

Forskere har et ansvar for å stanse pollineringskrisen

UiB-professor Jeroen van der Sluijs og medredaktører oppfordrer insektforskere til å alliere seg med andre forskere, lovgivere og beslutningstakere for å sette fokus på og motvirke pollinatornedgangen.

NY MASTER i BÆREKRAFT
Harr Lewis Law og Anna Blome fikk plass på nytt masterstudie i bærekraft

Hard konkurranse om plassene til ny master i bærekraft

– Den tverrfaglige tilnærmingen til bærekraft gjorde at jeg ble ekstra interessert i å søke. Vi får en unik kompetanse som gjør oss bedre rustet til å løse problemstillinger knyttet til globale samfunnsutfordringer og klimaspørsmål.

DANNINGSEMNER
Ideen bak danningsemna er å bygge universitetsfellesskap på tvers av etablerte faglege skiljelinjer og akademiske kulturar. Dette føreset at vi er i stand til å kommunisere på tvers av desse skiljelinjene og lære av kvarandre. På danningsemna meiner vi at dette bør starte tidleg i utdanningsløpet, men ikkje så tidlig at ein ikkje har rukke å forme ei fagleg haldning til kunnskap. I tråd med denne ideen blir danningsemna tilbydd til studentar frå alle fakulteta ved universitetet. Vi inviterer førelesarar frå ulike fag til å snakke om utfordringane vi reiser med utgangspunkt i deira respektive faglege perspektiv og forsking. Senter for vitskapsteori har det overordna faglege ansvaret for danningsemna. Du kan lese mer om emna her.

light bulb with earth

Kva er vitskapsteori?
Fagfeltet vitskapsteori  er definert som filosofisk, historisk og samfunnsvitskapleg forsking på den rolla dei ulike vitskapane spelar i samfunnet og på kunnskapsteoretiske og etiske sider ved vitskapleg forsking og bruken av slik forsking. I moderne vitskapsbaserte risikosamfunn er det eit påviseleg behov for kritisk refleksjon og konstruktivt samarbeid på tvers av ulike fagmiljø, ofte på tvers av tradisjonelle skiljelinjer. SVT har som si særlege oppgåve å ta seg av doktorgradsopplæringa i vitskapteori og etikk ved dei ulike fakulteta, også her med ein tverrfagleg profil.
I tillegg til samarbeid på regionalt og nasjonalt nivå har SVT eit omfattande internasjonalt samarbeid med kollegaer og nærståande fagmiljø i Europa, så vel som i Amerika og Asia.