Hjem

Senter for vitenskapsteori

Hovedinnhold

Ida Bloms hus, side entrance

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Parkveien 9
Postadresse: Postboks 7805, 5020 Bergen, Norge
Telefon: 55 58 27 05
Epost: post@svt.uib.no

 

Forskning og undervisning

Forskningsprofilen til SVT favner bredt, med fokus på kritisk refleksjon over forholdet mellom vitenskap og samfunn. Senteret leder og deltar i forskningsprosjekt som studerer etiske og samfunnsmessige sider ved vitenskap og teknologi.

SVT er medlem av det nasjonale fagrådet for vitenskaps- og teknologistudier og underviser vitenskapsteori og etikk i alle forskerutdanninger ved UiB. Senteret tilbyr også enkeltemner på bachelornivå, Dannelsesemner.

Nytt forskingsprosjekt
A covid-19 dashboard with a large world map in the centre, statistics to the left and right

Covid-19-pandemien: Eit vasskilje i utviklinga av digital politikk

Førsteamanuensis ved UiB, Kjetil Rommetveit, har fått støtte frå Noregs Forskingsråd til å studere smittesporing under covid-19 som digital politikk.

The Young Academy of Europe
Four people next to each other, with blue skies and a pink flag in the background

Ung og frittalande om vitskap og politikk

UiB-forskar Arjan Wardekker blei nyleg ønskja velkommen som medlem av The Young Academy of Europe (YAE), ei alleuropeisk samling av unge forskarar for nettverksbygging, påverknad, vitskapleg utveksling og vitskapspolitikk.

NYTT STUDIEPROGRAM
Sykler på tilrettelagt sykkelvei i bygate

Master i bærekraft – et studium for fremtiden

Det nye masterprogrammet tar for seg hvordan forskere, politikere, lovgivere og andre samfunnsaktører sammen kan bidra til en mer bærekraftig verden.

Nyhet
Arqus Winter School 2021

Arqus Winter School om Europas rolle i klimakrisen

Klimarisiko og vitenskapens rolle er tema for en av Arqus-alliansens første undervisningsaktiviteter. Arqus Winter School arrangeres fra 22-.26. februar og er digital og åpent for alle.

Ny doktorgrad
Helene Nilsen

‘Helsisme’ i barnehager?

Helene Nilsen disputerer 19.2.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "‘Healthism’ and public health in the Norwegian welfare state ".

DANNELSESEMNER
Ideen bak dannelsesemnene er å bygge universitetsfellesskap på tvers av etablerte faglige skillelinjer og akademiske kulturer. Dette forutsetter at vi er istand til å kommunisere på tvers av skillelinjer og lære av hverandre. På dannelsesemnene mener vi at dette bør starte tidlig i utdannelsesløpet, men ikke så tidlig at man ikke har rukket å forme en faglig holdning til kunnskap.I tråd med denne ideen tilbys dannelsesemnene til studenter fra samtlige av universitetets fakulteter. Vi inviterer forelesere fra forskjellige fag til å forelese over utfordringene vi reiser med utgangspiunkt i deres respektive faglige perspektiver og forskning.Senter for vitenskapsteori har det overordnete faglige ansvaret for dannelsesemnene. Du kan lese mer om emnene her.

light bulb with earth

Kva er vitskapsteori?
Fagfeltet vitskapsteori  er definert som filosofisk, historisk og samfunnsvitskapleg forsking på den rolla dei ulike vitskapane spelar i samfunnet og på kunnskapsteoretiske og etiske sider ved vitskapleg forsking og bruken av slik forsking. I moderne vitskapsbaserte risikosamfunn er det eit påviseleg behov for kritisk refleksjon og konstruktivt samarbeid på tvers av ulike fagmiljø ofte på tvers av tradisjonelle skillelinjer. SVT har som si særlege oppgåve å ta seg av doktorgradsopplæringa i vitskapteori og etikk overfor dei ulike fakultet, også her med ein tverrfagleg profil.
I tillegg til samarbeid på regionalt og nasjonalt nivå har SVT eit omfattande internasjonalt samarbeid med kollegaer og nærskyldte fagmiljø i Europa, så vel som i Amerika og Asia.