Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forsking

Forskingsprosjekt

Senter for vitskapsteori (SVT) leier og deltek i ei rekke større og mindre forskingsprosjekt.

Neste
A covid-19 dashboard with a large world map in the centre, statistics to the left and right
CoPol-prosjektet studerer smittesporing som digital politikk. Skjermdump av Covid-19-dashboardet til Center for Systems Science and Engineering (CSSE) ved Johns Hopkins University. URL: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
Foto/ill.:
JHU CSSE COVID-19 Data
1/15
A canal with boats on both sides
Det EU-finansierte CANALS-prosjektet skal utforske nye måtar ein kan mobilisere kunnskap om vassinfrastrukturar på for å fremje tilpasningsdyktig avgjerdsletaking.
Foto/ill.:
Radwan Skeiky/Unsplash
2/15
A map of Norway in red, an ocean filled with windmills, oil rigs, fish and ships, and figures sitting around a table made up of the Norwegian flag. The word MENSA is written below.
MENSAs overordnede mål er å utvikle en integrert etisk tilnærming til bærekraftig styring av norsk marin ressursbruk.
Foto/ill.:
The MENSA project
3/15
The Uummannaq community gather on the sea ice in front of the island, while the dogsled race is about to start
SeMPER Artic-prosjektet: Uummannaq-samfunnet samler seg på isen foran øya mens de venter på at hundeløpet skal starte. Bildet er tatt av Jean-Michel Huctin, forskningssenteret CEARC, ARTisticc Project, 2015.
Foto/ill.:
Jean-Michel Huctin
4/15
Fiskebåtar på sjøen
Hovudmålet til LoVeSe-SDG-prosjektet er å ta i bruk nye tverrfaglege metodologiar frå samfunnsvitskap, humaniora, havbruksvitskap og matematikk for å vurdere og kritisk analysere noverande kunnskap relatert til det internasjonale mandatet om å møte berekraftsmåla til FN. For å støtte opp under dette målet jobbar ein i prosjektet med eit konkret døme, Andøy kommune i Vesterålen i Nord-Noreg.
Foto/ill.:
Joren Room
5/15
Primstav
CALENDARS-prosjektet: Primstaven er en såkalt «evigvarende» kalender som kan brukes år etter år.
Foto/ill.:
Elisabeth Schøyen Jensen
6/15
Bryggen med høg vannstand
Bryggen i Bergen er en case i Co-cli-serv-prosjektet, som skal styrke samhandlingen mellom lokalsamfunn og forskere. Dette skal gjøres ved å identifisere fremtidige behov for informasjon om klima og ved å tilpasse klimaforskningen for å møte disse behovene.
Foto/ill.:
Magnus Vabø/UiB
7/15
Screen shot of Zoom meetings with the experts
Skjermbilete frå møte i UNESCO Global Independent Expert Group 28. januar, 2021
Foto/ill.:
UNESCO Global Expert Group
8/15

CCBIO - an introduction

Denne videoen gir et innblikk i CCBIOs arbeid.
Produsent:
CCBIO
9/15
RECIPES-logo
RECIPES undersøker hvordan 'føre-var' prinsippet kan brukes slik at innovasjon ikke går på bekostning av helse og sikkerhet for mennesker og miljø i EU.
Foto/ill.:
RECIPES
10/15
The members of the SuperMoRRI consortium
SuperMoRRI-konsortiet bygger vidare på MoRRI-prosjektet (2014-2018), som utvikla og innførte det første systemet for overvaking av RRI (ansvarleg forsking og innovasjon) i Europa. SuperMoRRI held fram dette arbeidet, og sikrar vedvarande datainnsamling, samanstilling og vidare vurdering og forbetring av MoRRI-indikatorane.
Foto/ill.:
SuperMoRRI
11/15
Picture of leaves - official graphical profile for Afino
AFINO er eit nettverks- og læringssenter for ansvarleg forsking og innovasjon og bedrifter sitt samfunnsansvar i Noreg.
Foto/ill.:
Unsplash
12/15
Image of the TRANSFORM logo on a screen
TRANSFORM er eit EU-finansiert prosjekt som set ut i livet prinsippa for ansvarleg forsking og innovasjon.
Foto/ill.:
TRANSFORM
13/15
RECIPES-prosjektets logo for neonicotionid-studien
Målet med BeeCaution, spin-off-prosjektet til RECIPES, er å bygge et norsk epistemisk nettverk av relevante aktører for å engasjere seg i RECIPES-diskusjonen om føre-var-prinsippet og innovasjon, med spesifikt fokus på casestudien om neonicotinoide plantevernmidler og bier.
Foto/ill.:
BeeCaution/RECIPES
14/15
Irrigation of crops
I prosjektet SIZE forskar Arnald Puy på kva storleik har å seie for berekrafta i kunstig vatning.
Foto/ill.:
Wikipedia
15/15
Tilbake

Hovedinnhold

SVT har dei siste åra lukkast med å hente inn eksterne forskingsmidlar, og nedanfor finn du informasjon om våre noverande prosjekt, prosjektleiarar og finansieringskjelder- og program.

Klikk på prosjektet for meir informasjon.

Europeisk rammeprogram (Horisont 2020)

Excellent Science

Under pillaren Excellent Science har SVT eitt prosjekt innanfor Det Europeiske Forskingsrådet (ERC), med hovudmål om å fremje forsking av høg kvalitet i Europa gjennom å investere i dei beste forskarane og dei beste ideane, og to prosjekt innanfor Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) – lønns- og mobilitetsmidlar for forskarar som vil fremje karrieren sin med eit utanlandsopphald. MSCA er ope for alle fagfelt, har ingen tematiske prioriteringar og føreset mobilitet.

Prosjekt med støtte under Excellent Science:

Scott Bremer | CALENDARS | ERC Starting Grant

Prosjekt: Co-production of Seasonal Representations for Adaptive Insitutions
Prosjektleiar: Scott Bremer
Prosjektperiode: 2019 – 2024

Arnald Puy Maeso | SIZE | MSCA Global Fellowship

Prosjekt: The role of size in the sustainability of irrigation systems
Prosjektleiar ved SVT: Arnald Puy Maeso  
Prosjektperiode: 2019-2022

Simon Meisch | CANALS | MSCA European Fellowship

Prosjekt: Changing Water Cultures
Prosjektleiar ved SVT: Simon Meisch  
Prosjektperiode: 2021-2023

Science with and for Society (SwafS)

Science with and for Society (SwafS) i H2020 hadde som mål å bygge eit effektivt samarbeid mellom vitskap og samfunn, å rekruttere nye akademiske talent og kombinere framifrå forsking med sosialt medvit og samfunnsansvar.

Prosjekt med støtte frå SwafS:

Roger Strand | TRANSFORM | SwafS-2019-1

Roger Strand | SUPER MoRRI | SwafS-2018-1

Jeroen van der Sluijs | RECIPES | SwafS-2018-1

Noregs forskingsråd (NFR)

Noregs forskingsråd fordeler årleg ti milliardar til forsking og innovasjon som bygger kunnskap for ei berekraftig framtid og møter dei store samfunnsutfordringane.

Prosjekt med støtte frå NFR:

Kjetil Rommetveit  | CoPol | Forskerprosjekt – SAMRISK

Prosjekt: Covid-19 contact tracing as Digital Politics
Prosjektleiar: Kjetil Rommetveit
Prosjektperiode: 2021–2025

Mimi E. Lam | MENSA | Forskerprosjekt – MARINFORSK

Prosjekt: Managing Ethical Norwegian Seascape Activities
Prosjektleiar: Mimi E. Lam
Prosjektperiode: 2020–2024

Jeroen van der Sluijs | BeeCaution | FORSTERK

Jeroen van der Sluijs | KQA-SMD | AURORA

Jan Reinert Karlsen | NeuroSysMed | Forskingssenter for klinisk behandling (FKB)

Anne Bremer | AFINO | SAMANSVAR

Prosjekt: Ansvarlig forskning og innovasjon i Norge
Prosjektleiar ved SVT: Anne Bremer
Prosjektperiode: 2019-2024

Jeroen van der Sluijs | #LoVESeSDG | MILJØFORSK

Prosjekt: Localizing and developing SDG-thinking for local communities
Prosjektleiar ved SVT: Jeroen van der Sluijs
Prosjektperiode: 2019-2022

Roger Strand | Res Publica | BIOTEK2021

Prosjekt: 'Responsibility, practice and the public good across Digital Life'
Prosjektleiar ved SVT: Roger Strand
Prosjektperiode: 2017-2022

Roger Strand | CCBIO | Senter for framifrå forsking (SFF)

Prosjekt: Centre for Cancer Biomarkers
Prosjektleiar ved SVT: Roger Strand
Senterperiode: 2013-2023

Samfinansierte prosjekt

SVT er også involvert i tre samfinansierte prosjekt:

SeMPER-Arctic er finansiert av The Belmont Forum, ei samling  av finansieringsorganisasjonar, internasjonale vitskapsråd og regionale konsortia dedikert til tverrfagleg forsking. Forskingsråd i Frankrike, Noreg, Russland, Sverige og Nederland sponsar prosjektet.

UNESCO Global Independent Expert Group er finansiert av UiB (SDG Noreg – Nasjonal komité for agenda 2030) og UNESCO.

Co-cli-serv er finansiert av ERANET-konsortiet ERA4CS (European Research Area for Climate Services), der blant andre Noregs Forskingsråd er med.

Anne Bremer | SeMPER-Arctic | The Belmont Forum: Arctic2019 – Science for Sustainability

Thomas Völker | UNESCO Global Independent Expert Group | UiB og UNESCO

Prosjekt: UNESCO Global Independent Expert Group
Vitskapleg koordinator ved SVT: Thomas Völker
Prosjektperiode: 2020-2021

Jeroen van der Sluijs | Co-cli-serv | ERA4CS

PhD-prosjekt

Per dags dato har SVT fem doktorgradsstipendiatar som jobbar med kvart sitt PhD-prosjekt:

Thor Olav Iversen | Kvantifisering av matsikkerheit | UIB

Doktorgradsprosjektet til Thor Olav Iversen tek føre seg utviklinga av eit kritisk rammeverk for å vurdere kvantifisering av matsikkerheit.

Matsikkerheit og svolt er framleis utbreidd i både utvikla land og utviklingsland. Ifølgje den mest brukte indikatoren er 800 millionar menneske underernærte globalt, 170 millionar færre enn for to tiår sidan. Slike estimat avheng av metodologien som vert nytta til å kvantifisere matsikkerheit.

Målemetodar har også påverknad på utforminga, målrettinga, skalaen og tidsperspektiva på politiske tiltak som freistar å motvirke svolt.

Emma Jane Lord | Utsleppsreduksjon og klimakvotar relatert til skogbruk | UiB

Emma Jane Lord har nyleg gjennomført feltarbeid om dei samfunnsmessige konsekvensane av utsleppsreduksjon og klimakvotar relatert til skogbruk i Vest-Tanzania.

For tida analyserer ho resultata sine på bakgrunn av spørsmål rundt ulike aspekt av rettferd (økonomisk distribusjon av fordelar, anerkjenning av samfunnsgrupper og prosedyrer rundt deltaking og representasjon); om og korleis ein kan utarbeide ansvarlegheitsmekanismar for internasjonal lovgjeving og politikk med tanke på utsleppsreduksjon og klimakvotar relatert til skogbruk.

Denne forskinga på avskogingsprosessar og styring er tverrfagleg og relatert til konseptet miljørettferd innanfor politisk økologi.

Dafne Lemus | Kontroversar rundt hormonforstyrrarar | UiB

I doktorgradsprosjektet sitt set Dafne Lemus føre seg å studere rolla djup usikkerheit og vitskapleg usemje spelar i pågåande kontroversar rundt hormonforstyrrarar.

Elisabeth Schøyen Jensen | CALENDARS-prosjektet | H2020 – ERC

Elisabeth Schøyen Jensen er doktorgradsstipendiat på CALENDARS-prosjektet til Scott Bremer.

I prosjektet forskar ein på korleis raske sesongvariasjonar påverkar ulike institusjonar i samfunnet og korleis vi kan tilpasse oss endringar i klimaet på nye måtar.

Magdalena Wicher | SUPER MoRRI-prosjektet | H2020 – SwafS

Magdalena Wicher er doktorgradsstipendiat på SUPER MoRRI-prosjektet. I avhandlinga si fokuserer ho på styringsaspekt av RRI.