Hjem
Dannelsesemner
Undervisningsemner

Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter (VIT211)

Dannelsesemnet ‘Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter’ (VIT211) retter fokus på pandemier generelt og den pågående koronapandemien spesielt.

A map in black and red over covid-19 cases
Foto/ill.:
Brian McGowan/Unsplash

Hovedinnhold

Hensikten med emnet er å bidra til å utvikle en arbeidsmåte og kunnskapskultur hvorfra universitetet – som en di-versitet av fag, disipliner og akademiske kulturer – kan komme sammen som et uni-versitet og diskutere, reflektere og lære om en stor og kompleks samfunnsutfordring. Kompleksiteten i den pågående pandemien oppstår i et uoversiktlig samspill mellom mikrober og verter, dyrehold og reduksjon av artsmangfold, samfunnsstruktur og sosial organisering, kulturelle forestillinger og verdier, menneskerettigheter og unntakstilstand, etiske dilemma og moralske absolutter, sosial ulikhet i sykdomsbyrde, frykt for lidelse og død, globaliserte økonomiske infrastrukturer, turisme og arbeidsmobilitet og ulike demografiske utviklingstrekk (for å nevne noen nivåer, dimensjoner og skala som innvirker på pandemiens utvikling).

I møtet med en slik realitet blir vitenskapelig prediksjon uoppnåelig samtidig som kunnskapsbehovet for å forstå, både i dybden og bredden, er enormt. Responsen på pandemien står i forhold til forståelsen av den, men også i forhold til tilgjengelige og forestilte muligheter for handling. Hvilken kunnskap, forestillinger og tenkning som former enkeltindividers, institusjoners og samfunns respons på smitten er også et spørsmål om hva som former kunnskapen, forestillingene og tenkningen. Kompleksiteten gjør seg således også gjeldende i menneskets kognitive begrensninger, den sosiale organiseringen av kunnskapen i ulike områder og fag og historisk gitte bevisstheter om hva som er relevant kunnskap eller ikke. Hvordan et samfunn responderer på en pandemi sier en hel del om det samfunnet – men hva sier det? Og hvordan kan vi lære av det?

På dette dannelsesemnet vil du få anledning til å delta på tverrfaglig anlagte forelesninger og diskusjoner om sentrale stridsspørsmål og dilemma som responsen på pandemien reiser. Du vil få møte engasjerte medstudenter fra alle fakultetene ved universitetet til samtale og refleksjon. Du vil få anledning til å utvikle din egen tenkning, både i møte med andre tenkemåter enn de du lærer på eget fag og i møte med en felles samfunnsutfordring som påvirker oss alle på ulikt vis.

Vi vil jobbe med spørsmål angående universitetets samfunnsrolle under pandemier, men også dets bidrag til samfunnets beredskap. Du vil få større innsikt i menneskets uløselige og fundamentale relasjon til mikrobene, immunsystemets kompleksitet og smittevernsparadokset. Du vil lære om hvordan pandemier oppstår og reflektere over menneskets forhold til naturen og seg selv, i et globalt og historisk perspektiv. Du vil lære om ulike fags tenkemåter og stille vitenskapsteoretiske spørsmål og orientere deg om etiske dilemma som gjør seg gjeldene når kunnskap mobiliseres av forvaltning og styresmakter for å hindre pandemiens negative effekter. Du vil lære noe nytt om deg selv.