Hjem
Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett
Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner

Forskergruppens ansatte publiserer i stor grad tverrfaglig. Denne siden samler noen viktige publikasjoner som forskergruppens medlemmer har gjort innen fagområdene Familie-, barne-, arve,- og personrett.

Hovedinnhold

Utvalgte publikasjoner fra enkelte av medlemmene i forskergruppen.

Camilla Bernt

 • Bernt, Camilla: «Håndtering av foreldrekonflikter til barnets beste? – Betraktninger om sakskostsnader, fri rettshjelp og oppgavefordeling mellom familievern og domstoler». I: Schütz, Aarli and Aasen eds., Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling, Gyldendal 2020, s. 203–222.
   
 • Bernt, Camilla: «Samtaleprosess i Barnevernssaker. Forhandling om barn eller fruktbar dialog?». In: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 s. 237–258.
   
 • Bernt, Camilla: «Bevisumiddelbarhet og kontradiksjon i barneverns- og barnelovssaker. Noen problemstillinger». I: Integritet og ære: festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019.
   
 • Bernt, Camilla: «Custody Mediation in Norwegian Courts. A Conglomeration of Roles and Processes». I: Nordic Mediation Research. Springer 2018 ISBN 978-3-319-73018-9. s. 105–132.
   
 • Augusti, Else-Marie; Bernt, Agnes Camilla; Melinder, Annika Maria D.: «Kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid – en gjennomgang av vurderingsprosesser i Barnesakkyndig kommisjon, fylkesnemnder og domstoler». I: Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2017 Volume 15 (4) s. 256–289.
   
 • Bernt, Camilla: «Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: Roller og rettssikkerhet». I: Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2014 Volum 12 (3) s. 178–230 og (4) s. 296–316.

Thomas Eeg

 • Eeg, Thomas: «Intestate Succession and Undivided Estate: For Spouses and Cohabitants in Norway». I: Nordic Inheritance Law through the Ages. Spaces of Action and Legal Strategies. Brill|Nijhoff 2020 ISBN 978-90-04-43558-2. s. 364–391.

 • Scherpe, Jens M.; Eeg, Thomas. «Compulsory Portion and Minimum Inheritance in Norway.» I: Comparative Succession Law Volume III: Mandatory Family Protection. Oxford University Press 2020. ISBN 9780198850397. s. 563-600

 • Eeg, Thomas: «Pensjonsrettigheter, skilsmisse og FNs kvinnekonvensjon». I: Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk 2020. ISBN 9788205538498. s. 30–56.

 • Eeg, Thomas: «Proposisjonen om ny lov om arv og dødsboskifte». I: Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 Volum 16 (4) s. 313–327.

 • Eeg, Thomas; Haukeland Olsen, Camilla: «Om legaldefinering av "dødsdisposisjon"». I: Lov og Rett 2018 ;Volum 57.(4) s. 250–257.

 • Eeg, Thomas: Registered Partnerships in Norway. I: The future of Registered Partnerships. Intersentia 2017. ISBN 9781780684291.

 • Eeg, Thomas: Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse. Fagbokforlaget 2006. ISBN 82-450-0201-1.

 • Eeg, Thomas: Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse. Doktoravhandling, UIB 2004. ISBN 82-450-0201-1.

Ingun Fornes

 • Fornes, Ingun: «Frihetsberøvelse av barn. Hvilke inngrep i barnets frihet utgjør en frihetsberøvelse?». I: Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk 2020 s. 356–365.
   
 • Fornes, Ingun: Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene. Doktoravhandling, UiB (2018).
   
 • Fornes, Ingun: «Ungdomsstraffens første år: En undersøkelse av ungdomsstraffens anvendelsesområde og innhold i straffartens første år». I: Tidsskrift for strafferett 2016 s. 238–280.
   
 • Fornes, Ingun: «Gjennomføring av rettsmøter i straffesaker mot barn». I: Tidsskrift for strafferett 2014 s. 378–396.

Anneken Sperr

 • Sperr, Anneken: «Stand des Scheidungsrechts in Norwegen». In: Scheidung ohne Gericht. Bielefeld: Verlag Ernst und Werner Gieseking 2017 ISBN 978-3-7694-1179-9. s. 265–280.
   
 • Sperr, Anneken: «Künstliche Fortpflanzung im Norwegischen Recht». In: Künstliche Fortpflanzung und europäisches Familienrecht. Bielefeld: Verlag Ernst und Werner Gieseking 2015 ISBN 978-3-7694-1148-5. s. 327–354.
    
 • Sperr, Anneken: «Kindesrecht und Elternkonflikt in Norwegen». In: Löhning, Schwab, Henrich und Gottwald (edit.), Kindesrecht und Elternkonflikt  Beiträge zum Europäischen Familienrecht, Band 14, Gieseking Verlag, Bielefeld 2013, s. 217–247.
   
 • Sperr, Anneken: «Länderteil Norwegen», In: Bergmann/Ferid/Henrich, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Verlag für Standesamtswesen, Frankfurt am Main/Berlin, 2011.

Asbjørn Strandbakken

 • Strandbakken, Asbjørn: «Når en ektefelle blir syk». I: Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205538498. s. 457–472.
   
 • Strandbakken, Asbjørn: «Inngåelse av ekteskap – en politisk handling?». I: Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0. s. 455–466.
   
 • Strandbakken, Asbjørn: Eksteskapsloven. 3. utgave. Gyldendal Juridisk 2019. ISBN 9788205395190. 272 sider.
   
 • Strandbakken, Asbjørn: L16.06.2017 nr. 48 Lov om adopsjon (adopsjonsloven). Norsk Lovkommentar 2019.
   
 • Strandbakken, Asbjørn: Økonomisk familierett. Fagbokforlaget 2018. ISBN 9788245001150. 200 sider.
   
 • Strandbakken, Asbjørn: «Jens M. Scherpe (ed.): European Family Law. Volume I-IV». I: Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2018 Volum 16 (2-3) s. 256–261.
   
 • Strandbakken, Asbjørn: «Det vanskelige dilemma – hvordan beskytte barn mot vold?». I: Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2012 Volum 10 (3/4) s. 157–160.

Karl Harald Søvig

 • Søvig, Karl Harald; Per Harald Vindenes, «Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2019-2020», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020 s. 173–209

 • Søvig, Karl Harald: «Kommentar til høstens barnevernssaker mot Norge», Juridika.no, https://juridika.no/innsikt/kommentar-til-h%C3%B8stens-barnevernssaker-m... (sist lest 10.12.2020)

 • Søvig, Karl Harald: «Reviewing Medical Decisions Concerning Infants within the Norwegian Healthcare System: A Public Law Approach». I; Medical Decision-Making on Behalf of Young Children: A Comparative Perspective (red. Imogen Goold mfl.), Hart 2020, s. 259–268.

 • Søvig, Karl Harald; Marit Skivenes; Malcolm Langford (red.): Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. Universitetsforlaget 2019. ISBN 9788215031422. 452 sider.

 • Søvig, Karl Harald; Marit Skivenes (red.): Child Rights and International Discrimination Law: Implementing Article 2 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, Routledge 2019. ISBN 9780367074630. 226 sider.

 • Søvig, Karl Harald; Marit Skivenes: «Judicial discretion and the child's best interests: the European Court of Human Rights on adoptions in child protection cases». I: Implementing Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Cambridge University Press 2016 s. 341–357.

 • Søvig, Karl Harald; «Marit Skivenes: Norway – Child welfare decision-making in cases of removals of children». I: Child Welfare Removals by the State. A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems. Oxford University Press 2016 s. 40–64.

 • Søvig, Karl Harald: «FNs barnekonvensjon i Høyesterett». I: Lov, liv og lære, festskrift til Inge Lorange Backer, Universitetsforlaget 2016 s. 533–547.

 • Søvig, Karl Harald: 2009. Barnets rettigheter på barnets premisser - utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett.

 • Søvig, Karl Harald: «Hensynet til barna ved utvisning av foreldrene», Tidsskrift for arverett, familierett og barnevernrettslige spørsmål 2011 s. 281-301

 • Provision of Health Services to Irregular Migrants with a Special Focus on Children, European Journal of Health Law, vol. 18 (2011) s. 43-54

 • Søvig, Karl Harald; Haukanes, Lill. 2017. «Helsetjenester i barneverninstitusjoner», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 61-77.

 • Søvig, Karl Harald: «Retten til å bli foreldre - går EMD for langt i sin dynamiske tolkingsstil?», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. s. 68-80. 2008.

 • Søvig, Karl Harald. 2007: «Arverettslig diskriminering av barn født utenfor ekteskap», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 243-247.

 • Søvig, Karl Harald. 2007:«Adopsjon mot barnets eller foreldrenes vilje.», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 232-242.

 • Søvig, Karl Harald. 2006: «Arverettslig diskriminering av adoptivbarn - testamentstolking i Strasbourg», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 299-308.

 • Søvig, Karl Harald. 2005: «Statens ansvar for unnlatte barnevernstiltak», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 59-71.

Maria Vea Lund