Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve (60 sp)

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

60 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst og vår

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, UiB

Mål og innhald

Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid, som skrives under veiledning, hvor studenten/studentene selv har ansvaret for progresjonen i arbeidet. Etter søknad kan masteroppgaven være gruppearbeid. Slik søknad framsettes samtidig med søknad om å skrive stor masteroppgave.

Før skrivesemesteret inviterer fakultetet studenter på 3. og 4. studieår til orienteringsmøte om masteroppgave, og de fagansvarlige vil avholde fagmøter om skrivetilbudet innen sitt fagfelt. Studentene kan delta på flere fagmøter. Møtene er ikke forpliktende og de er ikke obligatoriske, men de er et svært nyttig grunnlag for beslutningen om fagområde for masteroppgaven.

Fakultetet har disse faggruppene:

 1. Dynamisk tingsrett, pant og konkurs
 2. Strafferett, internasjonal strafferett og straffeprosess
 3. Arbeidsrett og diskrimineringsrett
 4. Arverett og familierett
 5. Erstatningsrett og forsikringsrett
 6. Nasjonal og internasjonal naturressurs-, miljø- og energirett
 7. Forvaltningsrett og velferdsrett
 8. Immaterialrett
 9. Markedsrett og konkurranserett
 10. Alminnelig og spesiell kontraktsrett
 11. Folkerett og menneskerettigheter
 12. Sivilprosess og konfliktløsning
 13. Rettskultur, rettsfilosofi og metode
 14. Selskapsrett
 15. Skatterett
 16. Tingsrett, planrett og kommunalrett
 17. EU- og EØS-rett
 18. Barnerett
 19. Rettsstat

Ved påmelding skal studentene oppgi fagområde, problemstilling og prosjektskisse for sin masteroppgave. Valg av faggruppe er bindende etter at fakultetet har inngått avtale med veileder. Problemstillingen som er meldt inn ved påmelding kan likevel avgrenses og tilpasses i ettertid forutsatt at endringene gjøres i samråd med veileder og ikke forutsetter bytte av veileder.

Særlig om gruppearbeid

Masteroppgaven kan skrives som gruppearbeid av to studenter. Søknad om gruppearbeid leveres samtidig med påmelding og prosjektskisse. Prosjektskisse må vise at prosjektet er velegnet for gruppearbeid. Av søknaden må det går fram hvordan studentene har tenkt å løse utfordringene som oppstår hvis samarbeidet ikke varer helt til levering.

Søknaden behandles av emneansvarlig. Dersom hun/han anser prosjektet som egnet, vil fakultetet søke å finne veileder. Dersom fakultetet finner veileder som anser prosjektet som realistisk/godt egnet og vil ta på seg veilederoppdraget, blir søknaden innvilget.

 • Gruppearbeid sensurers under ett til én felles karakter
 • Sensurklage kan leveres individuelt. Eventuelt endring av karakter gjelder bare for den som har klaget. Hvis bare én av studentene har klaget, kan den andre studenten velge å tre inn i klagen innen 1 uke etter at første student leverte sin klage selv om oppsatt klagefrist er gått ut.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten skal tilegne seg

 • avansert materiell kunnskap innenfor det fagfeltet masteroppgaven omhandler.
 • avansert kunnskap om de særskilte metodiske utfordringene på fagområdet.
 • kunnskap om de etiske spørsmålene som reises innen fagfeltet.
 • avansert kunnskap om grunnleggende vitenskapsidealer, herunder krav til referanser og respekt for andres arbeider.

Ferdigheter

Studenten skal være i stand til å

 • utforme og analysere en rettslig problemstilling i samsvar med faglige idealer.
 • bruke juridisk metode på en selvstendig måte.
 • identifisere, formulere og drøfte rettslige problemstillinger, herunder å disponere stoffet i hovedproblemstillinger, argumentasjon og konklusjoner.
 • skrive en selvstendig framstilling.
 • orientere seg i tilfanget av kilder: finne relevante kilder og selvstendig og kritisk skille kilder med akademisk tyngde fra andre.
 • skille mellom rettsdogmatiske og rettspolitiske analyser i juridisk arbeid, herunder kritisk å vurdere gjeldende rett og drøfte behovet for endringer.

Generell kompetanse

Studenten skal etter gjennomført masteroppgave

 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder innenfor jussen.
 • kunne formidle omfattende selvstendige arbeider og beherske jussens uttrykksformer.
 • kunne bidra til nytenking og løsning på nye problemer.

Krav til forkunnskapar

For å søke om å skrive JUS396 Masteroppgave (60 studiepoeng) må man være kvalifisert til å begynne på femte studieår (andre studieår for MAJUR-2), jf. "Rekkefølgje for emne i studiet" i Studieplan for masterstudiet i rettsvitskap, og §2-5 nr. 1 andre punktum i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet. En grundig gjennomarbeidet prosjektskisse skal være vedlagt søknaden. Prosjektskisse må vise at prosjektet er velegnet for en 60 studiepoeng masteroppgave.
Det er en forutsetning at fakultetet finner en egnet veileder som er villig til å veilede prosjektet. Veileder må ha førstestillingskompetanse.

Ved eventuell overgang fra JUS399, er det i tillegg krav om anbefaling fra veileder.

Tilrådde forkunnskapar

Studenter som skriver masteroppgave innen emner som ikke er en del av de obligatoriske emnene på studieprogrammet, kan ha stor nytte av å velge spesialemner eller emner i løpet av utvekslingsopphold på 5. studieår som er relevante for tematikken i masteroppgaven.

Studiepoengsreduksjon

Ingen overlapp med emner ved Det juridiske fakultet

Krav til studierett

MAJUR, MAJUR-2

Arbeids- og undervisningsformer

Det avholdes forelesninger hvert semester for studenter som skriver masteroppgave. Forelesningene skal være et supplement til den individuelle veiledningen.

Studentene har rett til veiledning under arbeidet med masteroppgaven. Det blir gitt 21 timers veiledning per student. Timetallet omfatter tiden veilederen bruker til lesing av utkast, utarbeiding av kommentarer og samtale med studenten/studentene. Rammene for veiledning presiseres ytterligere i Studieplanen om Undervisningsmetodar og Rettleiing for masteroppgåva.

Hovedordningen er at den fagansvarlige tilordner veiledere til de ulike masteroppgavetemaene. Eksterne veiledere må vurderes og godkjennes av fakultetet i henhold til Retningslinjer for valg og godkjenning av eksterne hjelpelærere og sensorer.


Det er studentens eget ansvar å oppsøke og nyttiggjøre seg veiledning samt sørge for fremdrift i arbeidet.

Det vises for øvrig til Instruks for veiledere for nærmere opplysninger.

Se også Obligatorisk undervisningsaktivitet - der orienteres det om flere undervisningstiltak.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

21 timer veiledning.

Ved påmelding til masteroppgave skal studentene oppgi fagområde, problemstilling og levere prosjektskisse for masteroppgaven. Prosjektskisse skrives etter en gitt mal.

Ved semesterstart i skrivesemesteret skal det leveres et prosjektnotat etter oppgitt mal på minst 1500 ord pluss kildeliste, med obligatorisk innlevering til oppgitt frist. Prosjektnotatet skal godkjennes av veileder. I vurderingen skal det særlig legges vekt på at prosjektet har en innretning som er i god overensstemmelse med dimensjonen på 60 studiepoeng.

Bestemmelsen i § 2-4 nr 3 om at 25 % avvik fra full deltakelse i obligatoriske arbeidskrav aksepteres, gjøres ikke gjeldende for masteroppgave.

Vurderingsformer

Tema, problemstilling og ordgrense

Tema og problemstilling for masteroppgaven skal fremgå i søknad om 60 sp masteroppgave, og videre arbeid med denne skal skje i samråd med veileder.

For masteroppgave på 60 studiepoeng er veiledende ordgrense 30 000 ord. Oppgaver over 37 500 ord blir ikke sensurert. For oppgaver som skrives i gruppe, øker ordgrensen med 75 %. Fot- og sluttnoter skal medregnes i ordgrensen. Forord, forside, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste og vedlegg medregnes ikke. Besvarelser som avvises som følge av overskridelse av ordgrensen, må omarbeides og leveres et senere semester. Det gis ikke ekstra veiledning ved slik omarbeidelse.

Masteroppgaven innleveres elektronisk i Studentweb. Innlevert oppgave skal være anonymisert, paginert og av forsiden skal tittel på oppgaven, kandidatnummer samt antall ord inkl. fot- og sluttnoter fremgå.

Bedømmelse

Når det gjelder skriftlig sensur av masteroppgaven, vises det til utfyllande regler om rettleiing og vurdering av masteroppgåver.

Det skal ikke avholdes muntlig prøve uten at sensorene finner grunn til det. Ved den muntlige prøven eksaminerer begge sensorene studenten i tema som har tilknytning til oppgaven eller til det tema oppgaven gjelder. Muntlig prøve kan også brukes til å kontrollere at oppgaven er et selvstendig arbeid fra studenten.

Studenter som har fått vurdert masteroppgave til bestått karakter, kan ikke levere denne eller annen oppgave til ny vurdering. Studenter som har fått vurdert en innlevert masteroppgave til ikke bestått, kan bare levere masteroppgave til ny vurdering dersom den tar opp et annet tema eller er en vesentlig omarbeidet versjon av den tidligere innleverte oppgaven. Det gis inntil fem timer ekstra veiledning etter søknad. Kursansvarlig avgjør om det skal oppnevnes ny veileder.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikke relevant for dette emnet

Karakterskala

A til E for bestått, F for ikke bestått.

Vurderingssemester

Høst eller vår

Litteraturliste

 Ikke relevant for dette emnet.

Programansvarleg

Studieutvalget er delegert det koordinerende og overordnede ansvaret for fakultetets studietilbud. (Reglement for Det juridiske fakultet, § 9 pkt. 1.)

Emneansvarleg

Professor Bjørnar Borvik

Administrativt ansvarleg

Det juridiske fakultet v/ fakultetsdirektøren har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Administrativ kontakt: masteroppgave@jurfa.uib.no.

Kontakt

masteroppgave@jurfa.uib.no

masteroppgave.jurfa@uib.no

Eksamensinformasjon