Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve (60 sp)

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

60 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst og vår

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, UiB

Mål og innhald

Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid, som skrives under veiledning, hvor studenten/studentene selv har ansvaret for progresjonen i arbeidet. Etter søknad kan masteroppgaven være gruppearbeid. Slik søknad framsettes samtidig med søknad om å skrive stor masteroppgave.

Før skrivesemesteret inviterer fakultetet studenter på 3. og 4. studieår til orienteringsmøte om masteroppgave, og de fagansvarlige vil avholde fagmøter om skrivetilbudet innen sitt fagfelt. Studentene kan delta på flere fagmøter. Møtene er ikke forpliktende og de er ikke obligatoriske, men de er et svært nyttig grunnlag for beslutningen om fagområde for masteroppgaven.

Særlig om gruppearbeid

Masteroppgaven kan skrives som gruppearbeid av to studenter. Søknad om gruppearbeid leveres samtidig med søknad om opptak på emnet. Av søknaden må det gå fram hvordan studentene har tenkt å løse utfordringene som oppstår hvis samarbeidet ikke varer helt til levering.

Søknaden behandles av den emneansvarlige.

Gruppearbeid sensurers under ett til én felles karakter.

Sensurklage kan leveres individuelt. Eventuelt endring av karakter gjelder bare for den som har klaget. Hvis bare én av studentene har klaget, kan den andre studenten velge å tre inn i klagen innen 1 uke etter at første student leverte sin klage selv om oppsatt klagefrist er gått ut.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten skal tilegne seg

 • avansert materiell kunnskap innenfor det fagfeltet masteroppgaven omhandler.
 • avansert kunnskap om de særskilte metodiske utfordringene på fagområdet.
 • kunnskap om de etiske spørsmålene som reises innen fagfeltet.
 • avansert kunnskap om grunnleggende vitenskapsidealer, herunder krav til referanser og respekt for andres arbeider.

Ferdigheter

Studenten skal være i stand til å

 • utforme og analysere en rettslig problemstilling i samsvar med faglige idealer.
 • bruke juridisk metode på en selvstendig måte.
 • identifisere, formulere og drøfte rettslige problemstillinger, herunder å disponere stoffet i hovedproblemstillinger, argumentasjon og konklusjoner.
 • skrive en selvstendig framstilling.
 • orientere seg i tilfanget av kilder: finne relevante kilder, og selvstendig og kritisk skille kilder med akademisk tyngde fra andre.
 • skille mellom rettsdogmatiske og rettspolitiske analyser i juridisk arbeid, herunder kritisk å vurdere gjeldende rett og drøfte behovet for endringer.
 • gi en muntlig presentasjon av oppgavens hovedproblemstillinger og -funn, og delta i en faglig samtale om disse og om beslektede problemstillinger fra fag som har tilknytning til oppgaven.

Generell kompetanse

Studenten skal etter gjennomført masteroppgave

 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder innenfor jussen.
 • kunne formidle omfattende selvstendige arbeider og beherske jussens uttrykksformer, både skriftlig og muntlig.
 • kunne bidra til nytenking og løsning på nye problemer.

Krav til forkunnskapar

Søknad om opptak på JUS396 Masteroppgave (60 studiepoeng) forutsetter at alle emner de fire første årene av masterstudiet i rettsvitenskap er bestått. Søknaden om opptak på emnet avgjøres på grunnlag av en samlet vurdering av de faglige prestasjonene og prosjektbeskrivelsen. Det kreves gode eksamenskarakterer. Prosjektbeskrivelsen må oppfylle kravene som gjelder for prosjektbeskrivelsen som skal vedlegges søknaden om opptak på JUS397 Masteroppgåve (70sp) forskarline.

Ved eventuell overgang fra JUS399 er det i tillegg krav om anbefaling fra veileder.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen overlapp med emner ved Det juridiske fakultet

Krav til studierett

MAJUR, MAJUR-2

Arbeids- og undervisningsformer

Det avholdes forelesninger hvert semester for studenter som skriver masteroppgave. Forelesningene skal være et supplement til den individuelle veiledningen.

Det blir gitt 30 timers veiledning per student. Timetallet omfatter tiden veilederen bruker til lesing av utkast, utarbeiding av kommentarer og samtale med studenten/studentene. Rammene for veiledning presiseres ytterligere i Studieplanenom Undervisningsmetodar og Rettleiing for masteroppgåva.

Den emneansvarlige tilordner veileder. Veileder må minst ha førstestillingskompetanse. Eksterne veiledere må vurderes og godkjennes av fakultetet i henhold til Retningslinjer for valg og godkjenning av eksterne hjelpelærere og sensorer.


Det er studentens eget ansvar å oppsøke og nyttiggjøre seg veiledning samt sørge for fremdrift i arbeidet.

Det vises for øvrig til Instruks for veiledere for nærmere opplysninger.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

30 timer veiledning.

Vurderingsformer

Tema, problemstilling og ordgrense

Tema og problemstilling for masteroppgaven skal framgå i søknaden om opptak. Senere endringer må skje i samråd med veileder.

For masteroppgave på 60 studiepoeng er veiledende ordgrense 30 000 ord. Oppgaver over 37 500 ord blir ikke sensurert. For oppgaver som skrives som gruppearbeid, øker ordgrensen med 75 %. Fot- og sluttnoter skal medregnes i ordgrensen. Forord, forside, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste og vedlegg medregnes ikke. Besvarelser som avvises som følge av overskridelse av ordgrensen, må omarbeides og leveres et senere semester. Det gis ikke ekstra veiledning ved slik omarbeidelse.

Masteroppgaven innleveres elektronisk i Studentweb. Innlevert oppgave skal være anonymisert og paginert. Forsiden skal inneholde tittel på oppgaven, kandidatnummer, og antall ord inkludert fot- og sluttnoter.

Bedømmelse

Endelig karakter fastsettes på grunnlag av masteroppgaven og den muntlige prøven. Før muntlig prøve får studenten oppgitt en foreløpig karakter.

Når det gjelder sensur av masteroppgaven, vises det til utfyllande reglerom rettleiing og vurdering av masteroppgåver.

Den muntlige prøven skal som hovedregel ha en varighet på mellom 30 og 45 minutter, og begge sensorene skal delta. Ved den muntlige prøven kan studenten både bli eksaminert i de problemstillingene som oppgaven omhandler, og i beslektede problemstillinger fra fag som har tilknytning til oppgaven. Dersom masteroppgaven er skrevet som gruppearbeid, skal den muntlige prøven som hovedregel ha en varighet på ca. 60 minutter, og sensorene skal sørge for at begge studenter blir eksaminert. Bedømmelsen skal bygge på en samlet vurdering av studentenes muntlige prestasjoner (solidarsensur).

Studenter som har fått bestått karakter, kan ikke levere denne oppgaven eller annen oppgave til ny vurdering. Studenter som har fått vurdert en innlevert masteroppgave til ikke bestått, kan bare levere en oppgave til ny vurdering dersom den tar opp et annet tema eller er en vesentlig omarbeidet versjon av den tidligere innleverte oppgaven. Det gis inntil 15 timer ekstra veiledning etter søknad. Emnensvarlig avgjør om det skal oppnevnes ny veileder.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikke relevant for dette emnet

Karakterskala

A til E for bestått, F for ikke bestått.

Vurderingssemester

Høst eller vår

Litteraturliste

 Ikke relevant for dette emnet.

Programansvarleg

Studieutvalget er delegert det koordinerende og overordnede ansvaret for fakultetets studietilbud. (Reglement for Det juridiske fakultet, § 9 pkt. 1.)

Emneansvarleg

Professor Bjørnar Borvik

Administrativt ansvarleg

Det juridiske fakultet v/ fakultetsdirektøren har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Administrativ kontakt: masteroppgave@jurfa.uib.no.

Kontakt

masteroppgave@jurfa.uib.no

masteroppgave.jurfa@uib.no

Eksamensinformasjon