Hjem
Det juridiske fakultet
Utdanning

Masteroppgave ved Det juridiske fakultet

Masteroppgaven er en del av femte studieår på masterstudiet i rettsvitenskap.

Student får veiledning av professor på kontor
Foto/ill.:
Eivind Senneset / UiB

Hovedinnhold

Masteroppgave (30 sp)

I løpet av femte studieår skriver de fleste studenter en masteroppgave på 30 studiepoeng. Du velger selv hvilket semester du ønsker å skrive oppgaven, enten høst eller vår. I forkant av skrivesemesteret må du levere en påmelding til masteroppgave hvor du velger et tema for oppgaven og en faggruppe.

Vi anbefaler alle studenter som skal skrive masteroppgave om å lese nøye gjennom emnebeskrivelsen for JUS399 Masteroppgave.

Forberedelse

Hvordan skal du forberede deg til å skrive masteroppgave?

Du er selv ansvarlig for å finne tema og problemstilling for masteroppgaven, og det er viktig å bestemme seg i god tid før skrivesemesteret. I forkant av påmeldingsfristen hvert semester, vil det bli gitt mer informasjon i Mitt UiB.

Fagmøter

De fagansvarlige holder fagmøter der de gir informasjon og faglig veiledning ved valg av problemstilling. Plan for fagmøtene annonseres i Mitt UiB.

Informasjon for faggruppene

I Mitt UiB (krever pålogging) finner du mer informasjon som er relevant for det enkelte fagområde.

Prosjektskisse

Ved påmelding må du levere en prosjektskisse. Prosjektskissen skrives etter en gitt mal, og vil være et viktig utgangspunkt for egen refleksjon rundt oppgavens tema og innhold. Fakultetet bruker skissen som utgangspunkt for oppnevning av veileder.

Faggrupper

Ved påmelding til masteroppgave oppgir du hvilken faggruppe du ønsker å tilhøre. Det finnes 18 faggrupper:

1.    Dynamisk tingsrett, pant og konkurs
2.    Strafferett, internasjonal strafferett og straffeprosess
3.    Arbeidsrett og diskrimineringsrett
4.    Arverett og familierett
5.    Erstatningsrett og forsikringsrett
6.    Klima-, energi- og miljørett
7.    Forvaltningsrett og velferdsrett
8.    Immaterialrett
9.    Markedsrett og konkurranserett
10.  Avtalerett og obligasjonsrett
11.  Statsrett, folkerett og menneskerettigheter
12.  Sivilprosess og konfliktløsning
13.  Rettskultur, rettsfilosofi og metode
14.  Selskapsrett
15.  Skatterett
16.  Tingsrett, kommunalret, planrett og miljørett
17.  EU- og EØS-rett
18.  Barnerett
 

Påmelding

Du melder deg på masteroppgaven allerede semesteret før skrivesemesteret ditt. Ved påmelding må du ha to ting klart:

  • Prosjektskisse (etter gitt mal)

  • Valg av faggruppe (som passer sammen med temaet for din masteroppgave)

Påmelding skjer via et skjema som publiseres i Mitt UiB en måned før påmeldingsfristen hvert semester. Informasjon om påmelding blir lagt under masteroppgavemodulen (krever pålogging).

Valg av faggruppe ved påmelding er bindende. Problemstillingen kan i samråd med veileder avgrenses og tilpasses i ettertid.

Påmeldingsfrister

  • Skrivesemester vår: 15. oktober
  • Skrivesemester høst: 15. mai 

Vurderingsmelding i Studentweb

Du kan ikke vurderingsmelde deg til masteroppgaveemnene selv. Etter påmelding vil fakultetet opprette vurderingsmelding for deg.Du må selv semesterregistrere deg som normalt (frist 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret).
 

Undervisningsopplegg

Forelesninger

Det holdes forelesninger hvert semester. Informasjon om tid og sted fremgår av timeplanen og i Mitt UiB.

Prosjektnotat

I starten av skrivesemesteret skal du levere et prosjektnotat i Mitt UiB. Notatet skal skrives etter en gitt mal, og skal formelt godkjennes av din veileder. Formålet med notatet er å koble deg og din veileder sammen tidlig i semester, noe som vil gi et godt utgangspunkt for den videre arbeidsprosessen. Godkjent prosjektnotat er et obligatorisk arbeidskrav.

Veiledning

Fakultetet tildeler deg en veileder for masteroppgaven. Veiledningsoversikt blir publisert i Mitt UiB ved semesterstart (i løpet av uke 2 for våren og uke 33 for høsten).

Om veiledningen

Du har rett til 11 timer veiledning i løpet av arbeidet med masteroppgaven. Studenter skriver 60 studiepoengs masteroppgave får 30 timer.

Timeantallet omfatter tiden veilederen bruker til lesing av utkast, utarbeiding av kommentarer og øvrig kontakt med deg (e-post- og telefonkontakt o.l.). Veiledningen skal begrenses til ett semester, med mindre noe annet er særskilt avtalt, eller at det er særlige grunner til at arbeidet med masteroppgaven har tatt lengre tid. Skriver du masteroppgave på 60 studiepoeng er veiledningen, med de samme forbeholdene som over, begrenset til to semestre.

Husk at du selv har ansvar for å oppsøke og nyttiggjøre deg av veiledningen, samt å sørge for fremdrift i arbeidet med masteroppgaven.

Se Instruks for veiledning og sensur på JUS399 masteroppgave for mer informasjon.

Innlevering

Masteroppgaven leveres i Inspera. Informasjon om innlevering blir publisert i Mitt UiB.

Innleveringsfrister:

  • Vårsemesteret: 10. mai
  • Høstsemesteret: 10. desember

Sensur og klage

Sensur

Masteroppgaven bedømmes av to sensorer, der minst én sensor er ekstern. Sensuren skal være klar innen to måneder etter innleveringfristen. Se også Instruks for veiledning og sensur på JUS399 masteroppgave for mer informasjon.

Begrunnelse

Du har rett på begrunnelse av sensurvedtaket. Informasjon om begrunnelse gis i Mitt UiB ved publisering av sensur.

Klage på sensur

Frist for å klage på sensur er 3 uker fra sensurdato. Der begrunnelse gis er klagefristen 3 uker fra begrunnelsestidspunktet. En eventuell klage skal rettes til Det juridiske fakultet i eget skjema. Se Klage på eksamen ved Det juridiske fakultet for mer informasjon.

Stor masteroppgave

Fakultetet tilbyr to muligheter for å skrive stor masteroppgave: JUS397 Forskerlinje (70 sp) og JUS396 Masteroppgave (60 sp). Dersom du ønsker å skrive stor masteroppgave, må du søke fakultetet om opptak.

JUS397 Forskerlinje (70 sp)

JUS396 Masteroppgave (60 sp)

Forskjellen fra JUS399 er at du skriver en mer omfattende oppgave over to semestre, og at du blir tildelt 30 veiledningstimer i stedet for 11 timer. Som student på JUS396, følger du forelesningene på JUS399 (30 sp), og fakultetet fasiliterer studentinitierte kollokvier. I tillegg til innlevering av masteroppgaven inngår det en muntlig justerende prøve i vurderingen på JUS396. Se emnebeskrivelsen for mer informasjon.

Søknadsprosess

Studenter som ønsker opptak til JUS396 søker ved å sende en prosjektbeskrivelse og karakterutskrift til masteroppgave.jurfa@uib.no innen søknadsfristen.

Kravene til omfang og innhold i prosjektskissen er de samme som for prosjektbeskrivelsen til JUS397 Forskerlinje. Se "Om prosjektbeskrivelsen" her: Forskerlinjen ved Det juridiske fakultet

Opptak forutsetter at fakultetet finner en veileder med førstestillingskompetanse som er villig til å veilede prosjektet.

  • For oppstart vår: 15. oktober 

  • For oppstart høst: 15. mai* 

*Skal du søke om å få tildelt et av fakultetets stipend tilknyttet stor masteroppgave, leverer du søknad om opptak og stipend samlet innen 12. april. Se mer under «Masterstipend» lenger nede på siden. 

Hva skjer om jeg ikke får opptak?

Da kan du skrive JUS399 Masteroppgave på 30 studiepoeng.

Masteroppgaven som gruppearbeid

Fra og med høstsemesteret 2020 har Det juridiske fakultet åpnet opp for at to studenter kan skrive masteroppgaven (JUS399 eller JUS396) sammen. Under har vi sammenfattet den viktigste informasjonen om denne muligheten. 

Slik søker du  

Dersom du ønsker å skrive masteroppgaven din sammen med en annen student, melder du fra om dette ved påmelding til kurset. I påmeldingsskjemaet melder du inn navnet på studenten du ønsker å skrive sammen med. Både du og studenten du ønsker å skrive sammen med må begge levere påmelding innen fristen, med like prosjektskisser lagt ved.

Prosjektskissen dere leverer må vise at prosjektet egner seg for det større formatet en slik oppgave vil ha. Av skissen må det også fremgå hvordan dere vil løse utfordringene som oppstår dersom samarbeidet ikke varer helt frem til levering.

Det er i første omgang emneansvarlig som avgjør om prosjektet dere har meldt inn egner seg for gruppearbeid. Dersom emneansvarlig anser prosjektet som egnet, vil fakultetet søke å finne veileder til prosjektet. Dersom fakultetet finner veileder som anser prosjektet som realistisk/godt egnet og vil ta på seg veilederoppdraget, blir søknaden innvilget.  

Dersom prosjektskissen blir vurdert som uegnet for gruppearbeid

Dersom fakultetet finner at prosjektet dere har meldt ikke egner seg for en gruppeoppgave, eller fakultetet ikke lykkes med å finne en veileder som er villig til å veilede prosjektet, vil dere få en ny kort frist til å levere en ny prosjektskisse – enten sammen eller individuelt.

Veiledning

Studenter som skriver i gruppe vil ha én felles veileder. Til sammen har dere 22 veiledningstimer til rådighet.

Omfang på oppgaven

En gruppeoppgave skal tilsvare omfanget av to individuelle masteroppgaver, hvor den absolutte ordgrensen er økt med 75% fra en individuell oppgave. 

Klage på sensurvedtak

Ved en eventuell sensurklage kan én eller begge studenter velge å klage på sensurvedtaket. Dersom bare én av dere klager, blir klagen behandlet individuelt (en eventuell karakterendring gjelder da altså bare for den som klager). 

Ønsker du mer informasjon?

For utfyllende informasjon om ordningen viser vi til vedtaket fattet i Studieutvalget: sak 69/20 Masteroppgave som gruppearbeid.

Du finner også informasjon om gruppearbeidet i emnebeskrivelsen til JUS399 og JUS396.

Spørsmål om ordningen kan rettes til masteroppgave.jurfa@uib.no.

Masterstipend

Hvert studieår lyser fakultetet ut masteroppgavestipend innenfor ulike fagområder. De fleste stipendende utlyses i vårsemesteret. Søknadsfristen sammenfaller som regel med påmeldingsfristen for masteroppgave.

Utlysningstekstene med utfyllende opplysninger publiseres på stipendsiden i Mitt UiB (krever pålogging).