Hjem
Det juridiske fakultet

Masteroppgave ved Det juridiske fakultet

Masteroppgaven er en del av femte studieår på masterstudiet i rettsvitenskap.

Student får veiledning av professor på kontor
Foto/ill.:
Eivind Senneset / UiB

Masteroppgave (30 sp)

I løpet av femte studieår skriver de fleste studenter en masteroppgave på 30 studiepoeng. Du velger selv hvilket semester du ønsker å skrive oppgaven, enten høst eller vår. I forkant av skrivesemesteret må du levere en påmelding til masteroppgave hvor du velger et tema for oppgaven og en faggruppe.

Vi anbefaler alle studenter som skal skrive masteroppgave om å lese nøye gjennom emnebeskrivelsen for JUS399 Masteroppgave.

Forberedelse

Hvordan skal du forberede deg til å skrive masteroppgave?

Du er selv ansvarlig for å finne tema og problemstilling for masteroppgaven, og det er viktig å bestemme seg i god tid før skrivesemesteret. I forkant av påmeldingsfristen hvert semester, vil det bli gitt mer informasjon i Mitt UiB.

Fagmøter

De fagansvarlige holder fagmøter der de gir informasjon og faglig veiledning ved valg av problemstilling. Plan for fagmøtene annonseres i Mitt UiB.

Emnebank

I emnebanken finner du informasjon som er relevant for det enkelte fagområdet. De fagansvarlige har i tillegg utarbeidet forslag til problemstillinger for masteroppgaver innenfor sitt fagområde.

Emnebanken finner du i Mitt UiB (krever pålogging).

Prosjektskisse

Ved påmelding må du levere en prosjektskisse. Prosjektskissen skrives etter en gitt mal, og vil være et viktig utgangspunkt for egen refleksjon rundt oppgavens tema og innhold. Fakultetet bruker skissen som utgangspunkt for oppnevning av veileder.

Faggrupper

Ved påmelding til masteroppgave oppgir du hvilken faggruppe du ønsker å tilhøre. Det finnes 17 faggrupper:

1.    Dynamisk tingsrett, pant og konkurs
2.    Strafferett og straffeprosess
3.    Arbeidsrett og diskrimineringsrett
4.    Arverett og familierett
5.    Erstatningsrett og forsikringsrett
6.    Folkerett, havrett og ressursrett
7.    Forvaltningsrett og velferdsrett
8.    Immaterialrett
9.    Markedsrett og konkurranserett
10.   Alminnelig og spesiell kontraktsrett
11.   Menneskerettigheter, internasjonal strafferett og flyktningerett
12.   Sivilprosess og konfliktløsning
13.   Rettskultur, rettsfilosofi og metode
14.   Selskapsrett og skatterett
15.   Tingsrett, planrett og kommunalrett
16.   EU- og EØS-rett
17.   Barnerett

Påmelding

Du melder deg på masteroppgaven allerede semesteret før skrivesemesteret ditt. Ved påmelding må du ha to ting klart:

 • Prosjektskisse (etter gitt mal)

 • Valg av faggruppe (som passer sammen med temaet for din masteroppgave)

Påmelding skjer via et skjema som publiseres i Mitt UiB en måned før påmeldingsfristen hvert semester. Informasjon om påmelding blir lagt under masteroppgavemodulen (krever pålogging).

Valg av faggruppe ved påmelding er bindende. Problemstillingen kan i samråd med veileder avgrenses og tilpasses i ettertid.

Påmeldingsfrister

 • Skrivesemester vår: 15. oktober
 • Skrivesemester høst: 15. mai

Vurderingsmelding i Studentweb

Du kan ikke vurderingsmelde deg til masteroppgaveemnene selv. Etter påmelding vil fakultetet opprette vurderingsmelding for deg.Du må selv semesterregistrere deg som normalt (frist 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret).
 

Undervisningsopplegg

Forelesninger

Det holdes forelesninger hvert semester. Informasjon om tid og sted fremgår av timeplanen og i Mitt UiB.

Prosjektnotat

I starten av skrivesemesteret skal du levere et prosjektnotat i Mitt UiB. Notatet skal skrives etter en gitt mal, og skal formelt godkjennes av din veileder. Formålet med notatet er å koble deg og din veileder sammen tidlig i semester, noe som vil gi et godt utgangspunkt for den videre arbeidsprosessen. Godkjent prosjektnotat er et obligatorisk arbeidskrav.

Veiledning

Du blir tildelt veileder av fakultetet. Veiledningsoversikt blir publisert i Mitt UiB ved semesterstart (i løpet av uke 2 for våren og uke 33 for høsten).

Om veiledningen

Det gis 11 timer veiledning på JUS399 Masteroppgave. Inkludert i dette er gjennomlesing- og godkjenning av prosjektnotat, e-post- og telefonkontakt, gjennomlesing og kommentering av ulike utkast, samt eventuelle møter.

Vi minner om at du selv har ansvar for å oppsøke og nyttiggjøre deg av veiledningen, samt å sørge for fremdrift i arbeidet med masteroppgaven.

Se også Instruks for veiledning og sensur på JUS399 masteroppgave for mer informasjon.

Innlevering

Masteroppgaven leveres i Studentweb. Informasjon om innlevering blir publisert i Mitt UiB.

Innleveringsfrister:

 • Vårsemesteret: 10. mai
 • Høstsemesteret: 10. desember

Sensur og klage

Sensur

Masteroppgaven bedømmes av to sensorer, der minst én sensor er ekstern. Sensuren skal være klar innen to måneder etter innleveringfristen. Se også Instruks for veiledning og sensur på JUS399 masteroppgave for mer informasjon.

Begrunnelse

Du har rett på begrunnelse av sensurvedtaket. Informasjon om begrunnelse gis i Mitt UiB ved publisering av sensur.

Klage på sensur

Frist for å klage på sensur er 3 uker fra sensurdato. Der begrunnelse gis er klagefristen 3 uker fra begrunnelsestidspunktet. En eventuell klage skal rettes til Det juridiske fakultet i eget skjema. Se Klage på eksamen ved Det juridiske fakultet for mer informasjon.


Stor masteroppgave

Fakultetet tilbyr to muligheter for å skrive stor masteroppgave: JUS397 Forskerlinje (70 sp) og JUS396 Masteroppgave (60 sp). Dersom du ønsker å skrive stor masteroppgave, må du søke fakultetet om opptak.

JUS397 Forskerlinje (70 sp)

Som student på forskerlinjen får du variert undervisning, du blir medlem av en forskergruppe og en integrert del av fakultetets forskermiljø. Du får anledning til å bygge opp et faglig nettverk både nasjonalt og internasjonalt, får delta på konferanser og kan gjennom et helt år fordype deg innen et tema som interesserer deg.

Formålet med forskerlinjen er å identifisere og utvikle forskertalenter med tanke på rekruttering til ph.d.-programmet, men er også attraktiv for deg som ønsker å jobbe med helt andre ting enn forskning. 

Studenter på forskerlinjen får en fast lesesalplass på fakultetet. 

Undervisningsopplegg

For JUS397 Forskerlinje er det flere faste undervisningselementer og obligatoriske arbeidskrav. Se emnebeskrivelsen for mer informasjon. 

Søknadprosess

For å bli vurdert til opptak til forskerlinjen må søknad vedlagt prosjektbeskrivelse, CV og karakterutskrift sendes til post@jurfa.uib.no innen søknadsfristen. For opptak til forskerlinjen stilles det krav om et høyt faglig nivå, tilsvarende det som stilles for opptak til PhD-programmet. Som hovedregel innebærer dette et karakterpoengsnitt på 2,00 (B). Det kan også spille positivt inn dersom du har annen relevant erfaring utenfor jusstudiet (jobb, kurs, verv etc.) som kan underbygge søknaden din.

 • Søknadsfrist 15. mai
   

Om prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal være på 5 sider, og kan skrives på norsk eller engelsk.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende:

 • Prosjektets overordnede tema og hovedproblemstilling skal være tydelig forklart. Prosjektskissen bør også identifisere noen sentrale underproblemstillinger eller spesifisere prosjektets nærmere tematikk på annen måte. Avgrensninger som er nødvendige for å kunne behandle tematikken i det omfang som kreves av en stor masteroppgave på forskerlinjen, bør også angis tydelig.
   
 • Prosjektets siktemål skal være klart angitt. Prosjektskissen bør forklare prosjektets aktualitet, for eksempel ved å peke på behov for rettslig avklaring eller potensialet for å reise spørsmål knyttet til forskningsobjektet på annen måte. Søker bør i denne sammenhengen angi hvordan prosjektet tar sikte på å bidra til å øke eksisterende rettsvitenskapelig kunnskap og forståelse.
   
 • Prosjektskissen bør uttrykke god innsikt i det aktuelle rettsfeltet for prosjektets tema og hovedproblemstilling. Forbindelseslinjer til den mest aktuelle eksisterende rettslitteraturen og eventuelt til øvrig relevant teori, bør angis.
   
 • Risiko knyttet til prosjektet skal omtales: Søker bør antyde hvilke sider av prosjektet som er særlig utfordrende (for eksempel rettskildesituasjonen) og forklare hvordan slike utfordringer er tenkt håndtert
   

Hva skjer om jeg ikke får opptak?

Da kan du skrive JUS399 Masteroppgave på 30 studiepoeng, eller bli vurdert for opptak til JUS396 (60 sp).

 

JUS396 Masteroppgave (60 sp)

Som student på JUS396 følger du samme undervisningsopplegg som på JUS399 (30 sp). Forskjellen fra JUS399 er at du skriver en mer omfattende oppgave over to semestre, og at du blir tildelt 21 veiledningstimer i stedet for 11 timer. Se emnebeskrivelsen for mer informasjon.

Søknadsprosess

Studenter som ønsker opptak til JUS396 må sende egen søknad til fakultetet om dette, samtidig med at de leverer vanlig påmelding til JUS399 Masteroppgave. Du søker ved å sende en grundig gjennomarbeidet prosjektskisse til post@jurfa.uib.no innen søknadsfristen. Prosjektskissen må vise at prosjektet er velegnet for en stor masteroppgave. Opptak forutsetter at fakultetet finner en veileder med førstestillingskompetanse som er villig til å veilede prosjektet.

Søknadsfrist:

 • For oppstart vår: 15. oktober
 • For oppstart høst: 15. mai

Hva skjer om jeg ikke får opptak?

Da kan du skrive JUS399 Masteroppgave på 30 studiepoeng.


Masterstipend

Hvert studieår lyser fakultetet ut masteroppgavestipend innenfor ulike fagområder. De fleste stipendende utlyses i vårsemesteret. Søknadsfristen sammenfaller som regel med påmeldingsfristen for masteroppgave.

Utlysningstekstene med utfyllende opplysninger publiseres på stipendsiden i Mitt UiB (krever pålogging).