Hjem
Det juridiske fakultet
UTDANNING

Forskerlinjen ved Det juridiske fakultet

På forskerlinjen ved Det juridiske fakultet får du mulighet til å fordype deg i et selvvalgt tema, samtidig som du blir en viktig bidragsyter til forskningsmiljøet på fakultetet. Utdanningen gir deg en unik kompetanse som er attraktiv for alle arbeidsgivere – både innen forskning og andre juristyrker i samfunnet.

Fordeler ved å gå Forskerlinjen

GIR UTDANNELSEN SKREDDERSØM: Stipendiat, Andreas Slettevold, gikk forskerlinjen studieåret 2017/18. Han forteller at forskerlinjen gir deg muligheten til å kunne tilpasse ditt eget spesialfelt.
Produsent:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Hovedinnhold

Som student på forskerlinjen (JUS397) får du variert undervisning. Gjennom spennende seminarer og workshops i et felles program, kombinert med solid individuell veiledning, blir du tett fulgt opp gjennom hele studieåret. Som medlem av en forskergruppe blir du en integrert del av det faglige felleskapet på fakultetet. Du får anledning til å spesialisere deg og gå i dybden på et forskningstema som virkelig interesserer deg. Undervisningsopplegget gir deg en unik mulighet til å utvikle analytiske ferdigheter og metodisk innsikt på et høyere nivå enn under det ordinære masterstudiet. 

Mange muligheter 

Et av hovedformålene med forskerlinjen er å utvikle forskertalenter. På forskerlinjen får du faglig fordypning gjennom å skrive en stor masteroppgave med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling. Dette vil gi deg økt forståelse for juridisk metode, og kunnskap om hvordan man arbeider som rettsforsker. Du vil lære deg å jobbe selvstendig og drive fremover ditt eget forskningsprosjekt. Derfor er forskerlinjen i dag helt sentral i fakultetet sin rekruttering til ph.d.-programmet.

Ferdighetene og kunnskapen du får som forskerlinjestudent, er imidlertid også svært relevante for en rekke andre juridiske karriereveier. For eksempel som utreder i offentlig eller privat sektor, som krever at du evner å arbeide systematisk med store juridiske tekster over tid, og at du kan håndtere et stort kildemateriale.  

Emnet ble startet som et pilotprosjekt i 2017, delvis finansiert av Norges Forskningsråd.

Interessert i å søke? 

For å bli vurdert til opptak til forskerlinjen må søknad vedlagt prosjektbeskrivelse, CV og karakterutskrift sendes til masteroppgave.jurfa@uib.no innen søknadsfristen er 12. april.

Dersom du ønsker mer informasjon eller lurer på om forskerlinjen er noe for deg, er du velkommen til å ta kontakt med emnesvarlig, Synne Sæther Mæhle. Hun hjelper deg gjerne med tips til hvordan du kan utvikle en egnet problemstilling. 

Om prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal være på 5 sider, og kan skrives på norsk eller engelsk.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende:

  • Prosjektets overordnede tema og hovedproblemstilling skal være tydelig forklart. Prosjektskissen bør også identifisere noen sentrale underproblemstillinger eller spesifisere prosjektets nærmere tematikk på annen måte. Avgrensninger som er nødvendige for å kunne behandle tematikken i det omfang som kreves av en stor masteroppgave på forskerlinjen, bør også angis tydelig. 
     
  • Prosjektets siktemål skal være klart angitt. Prosjektskissen bør forklare prosjektets aktualitet, for eksempel ved å peke på behov for rettslig avklaring eller potensialet for å reise spørsmål knyttet til forskningsobjektet på annen måte. Søker bør i denne sammenhengen angi hvordan prosjektet tar sikte på å bidra til å øke eksisterende rettsvitenskapelig kunnskap og forståelse. 
     
  • Prosjektskissen bør uttrykke god innsikt i det aktuelle rettsfeltet for prosjektets tema og hovedproblemstilling. Forbindelseslinjer til den mest aktuelle eksisterende rettslitteraturen og eventuelt til øvrig relevant teori, bør angis.
     
  • Risiko knyttet til prosjektet skal omtales: Søker bør antyde hvilke sider av prosjektet som er særlig utfordrende (for eksempel rettskildesituasjonen) og forklare hvordan slike utfordringer er tenkt håndtert

Opptakskrav 

For opptak til forskerlinjen stilles det krav om et høyt faglig nivå, tilsvarende det som stilles for opptak til Ph.d.-programmet. Som hovedregel innebærer dette B i karaktersnitt. Det kan også spille positivt inn dersom du har annen relevant erfaring utenfor jusstudiet (jobb, kurs, verv etc.) som kan underbygge søknaden din.

Hva skjer om jeg ikke får opptak?

Da kan du skrive JUS399 Masteroppgave på 30 studiepoeng, eller bli vurdert for opptak til JUS396 (60 sp). Mer informasjon om disse emnene finner du Masteroppgave ved Det juridiske fakultet.

Masteroppgaver og publikasjoner

Under finner du beskrivelser av prosjektene studentene på årets forskerlinjekull jobber med. Du finner også eksempler på masteroppgaver som har blitt levert på forskerlinjen de siste årene, og publikasjoner fra studenter som tidligere har gått forskerlinjen.  

Prosjektbeskrivelser fra årets kull

Christine Alette Lowzow: Jeg skriver om hvilke skatterettslige konsekvenser det får for et aksjeselskap og dets hovedaksjonær at aksjeselskapets formuesgoder brukes eller kjøpes av hovedaksjonæren i privatøyemed. Ved å ta utgangspunkt i dette konkrete faktiske tilfellet ønsker jeg å vise hvordan flere skatteregler aktualiseres, og hvordan disse fungerer i samspill med hverandre. Disse systembetraktningene vil videre danne grunnlag for å undersøke om det er behov for justeringer eller kursendringer av gjeldende rett. Problemstillingen må vurderes etter to regelsett: de alminnelige reglene etter dagens gjeldende rett og gjeldende rett slik regjeringen har varslet at vil inntre fra 1. januar 2024. 

Elisabeth Halvorsen: Temaet for masteroppgaven min er legalitetsprinsippet i skatteretten. Jeg skal analysere en rekke avgjørelser fra Høyesterett og undersøke om de rådende oppfatningene om legalitetsprinsippet harmonerer med og gjenspeiles i Høyesteretts lovtolkning på skatterettens område. Siktemålet er å konkretisere legalitetsprinsippets betydning, og å kunne peke på eventuelle mønstre i Høyesteretts argumentasjon ved løsningen av skatterettslige spørsmål.

Emilie Ekeren: Oppgavens problemstilling er å undersøke hvorvidt det kan oppstilles klarere grenser eller retningslinjer for det særlig strenge aktsomhetskravet etter strl. § 307, med hensyn til barns alder ved seksuallovbrudd mot barn. Siktemålet er å skape større rettsvitenskapelig forståelse for innholdet av det strenge aktsomhetskravet, ettersom lovgiver tenderer mot mer utstrakt bruk av nettopp dette skyldkravet (eksempelvis lovforslag om forbud mot konverteringsterapi, der det for straffebudet som rammer tilfeller der barn utsettes for konverteringsterapi, er foreslått et særlig strengt aktsomhetskrav med hensyn til barnets alder). Klarhet i grensene for aktsomhetskravet vil kunne bidra til mer konsekvent praktisering av skyldkravet, slik at både potensielle gjerningspersoner og fornærmede i større grad får mulighet til å innrette seg bevisst.  

Erlend Torås: Temaet for masterprosjektet mitt er avgrensning av straffeansvar overfor kommersielt motiverte handlinger foretatt i næringsvirksomhet. Siktemålet vil for det første være å klarlegge hvordan høyesterett vurderer spørsmål om strafferettslig avgrensning i form av eksempelvis rettsstridsbetraktinger eller basert på forholdet til sivilrettslige regler. Videre blir det å vurdere om høyesteretts fremgangsmåte er forenelig med grunnleggende strafferettslige prinsipper og om lovgiver i større grad må klargjøre grensene for avgrensing av straffeansvar.

Jenny Abelvik: Temaet for masteroppgaven er misbruk av retten til fri bevegelighet i EØS. Den såkalte «misbrukslæren» er blant annet blitt kodifisert i borgerskapsdirektivet artikkel 35, som angir at statene kan begrense retten til fri bevegelighet ved misbruk, «f.eks.» ved proformaekteskap. Bestemmelsen er oppfulgt i utlendingsloven § 120 sjette ledd, som utelukkende regulerer proformaekteskap. Siktemålet med oppgaven er å avklare hva som er rekkevidden og innholdet i misbrukslæren, med utgangspunkt i proformaekteskap. Omfatter direktivets artikkel 35 andre tilfeller av misbruk? Og hvor går grensen mellom legitim bruk og misbruk av retten til fri bevegelighet i EØS?

Louise Zijdeman: Jeg skriver om forskjellene i rettsvirkningene mellom harmonisering og koordinering i EU/EØS-retten, med et henblikk til trygderettens område. Problemstillingen retter seg mot EU/EØS sin lovgivende kompetanse, spesielt hva det vil bety for medlemsstatene dersom EUs lovgivning er harmoniserende, og ikke koordinerende, og motsatt. Siktemålet med avhandlingen er å systematisere temaet, slik at kompetansefordelingen mellom EU og medlemsstatene tydeliggjøres.

Maria Øverland: Jeg skriver om riktig saksøkt for brudd på EØS-avtalen, herunder om det er staten eller om en kommune kan saksøkes direkte. Siktemålet vil være å undersøke de grunnleggende prinsippene i EØS-retten for å finne ut om avtalen legger noen føringer på hvem som er riktig adressat for et slikt søksmål når en kommune har begått et brudd på avtalen.

Matias Tvermyr Holmen: Prosjektet mitt omhandler det EØS-rettslige homogenitetsprinsippet. Kjernen i prinsippet er det i all hovedsak enighet om, men jeg skal se nærmere på prinsippets ytterkanter. Da særlig spørsmål om å tolke EØS-regler utenfor selve EØS-avtalen homogent med ECJs tolkning av tilsvarende EU-regler.

Petter Hermansen: Jeg skriver om rettslige rammer for bruk av kunstig intelligens i domstolene. Avhandlingen vil ta for seg ulike måter kunstig intelligens kan tenkes å bli brukt i domstolene, og analysere i hvilken grad gjeldende rett åpner eller stenger for slik bruk.

Vårin Philips Stubhaug: Tema for prosjektet mitt er retten til sjølvbestemming ved helsehjelp for personar med nedsett eller manglande samtykkekompetanse. I oppgåva vil eg vurdera om reglane om mellom anna informasjon, medverking og samtykke til helsehjelp i pasient- og brukarrettigheitslova kapittel 3 og 4 er i samsvar med krava FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) stiller til prosessen fram til ei avgjerd om helsehjelp.

Publikasjoner