Hjem
Det juridiske fakultet
UTDANNING

Forskerlinjen ved Det juridiske fakultet

Som student på forskerlinjen ved Det juridiske fakultet får du mulighet til å fordype deg i et selvvalgt tema, samtidig som du blir en viktig bidragsyter til forskningsmiljøet på fakultetet. Utdanningen gir deg en unik kompetanse som er attraktiv for alle arbeidsgivere – både innen forskning og andre juristyrker i samfunnet.

Neste

Fordeler ved å gå Forskerlinjen

GIR UTDANNELSEN SKREDDERSØM: Stipendiat, Andreas Slettevold, gikk forskerlinjen studieåret 2017/18. Han forteller at forskerlinjen gir deg muligheten til å kunne tilpasse ditt eget spesialfelt.
Produsent:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter
1/2

Forskerlinja - Gå i djupna på rettsvitskapen

FANT RIKTIG HYLLE: Ingrid Marie Myklebust forteller at hun gjennom forskerlinjen (studieåret 2018/19) fant følelsen av å være på riktig hylle innenfor jussen. Som stipendiat ved fakultetet bygger hun i dag videre på det hun lærte på forskerlinjen.
Produsent:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Som student på forskerlinjen (JUS397) får du variert undervisning. Gjennom spennende seminarer og workshops i et felles program, kombinert med solid individuell veiledning, blir du tett fulgt opp gjennom hele studieåret. Som medlem av en forskergruppe blir du en integrert del av det faglige felleskapet på fakultetet. Du får anledning til å spesialisere deg og gå i dybden på et forskningstema som virkelig interesserer deg. Undervisningsopplegget gir deg en unik mulighet til å utvikle analytiske ferdigheter og metodisk innsikt på et høyere nivå enn under det ordinære masterstudiet. 

Mange muligheter 

Et av hovedformålene med forskerlinjen er å utvikle forskertalenter. På forskerlinjen får du faglig fordypning gjennom å skrive en stor masteroppgave med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling. Dette vil gi deg økt forståelse for juridisk metode, og kunnskap om hvordan man arbeider som rettsforsker. Du vil lære deg å jobbe selvstendig og drive fremover ditt eget forskningsprosjekt. Derfor er forskerlinjen i dag helt sentral i fakultetet sin rekruttering til ph.d.-programmet.

Ferdighetene og kunnskapen du får som forskerlinjestudent, er imidlertid også svært relevante for en rekke andre juridiske karriereveier. For eksempel som utreder i offentlig eller privat sektor, som krever at du evner å arbeide systematisk med store juridiske tekster over tid, og at du kan håndtere et stort kildemateriale.  

Emnet ble startet som et pilotprosjekt i 2017, delvis finansiert av Norges Forskningsråd.

Interessert i å søke? 

For å bli vurdert til opptak til forskerlinjen må søknad vedlagt prosjektbeskrivelse, CV og karakterutskrift sendes til masteroppgave.jurfa@uib.no innen søknadsfristen 18. mai

Dersom du ønsker mer informasjon eller lurer på om forskerlinjen er noe for deg, er du velkommen til å ta kontakt med emnesvarlig, Synne Sæther Mæhle. Hun hjelper deg gjerne med tips til hvordan du kan utvikle en egnet problemstilling. 

Om prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal være på 5 sider, og kan skrives på norsk eller engelsk.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende:

  • Prosjektets overordnede tema og hovedproblemstilling skal være tydelig forklart. Prosjektskissen bør også identifisere noen sentrale underproblemstillinger eller spesifisere prosjektets nærmere tematikk på annen måte. Avgrensninger som er nødvendige for å kunne behandle tematikken i det omfang som kreves av en stor masteroppgave på forskerlinjen, bør også angis tydelig. 
     
  • Prosjektets siktemål skal være klart angitt. Prosjektskissen bør forklare prosjektets aktualitet, for eksempel ved å peke på behov for rettslig avklaring eller potensialet for å reise spørsmål knyttet til forskningsobjektet på annen måte. Søker bør i denne sammenhengen angi hvordan prosjektet tar sikte på å bidra til å øke eksisterende rettsvitenskapelig kunnskap og forståelse. 
     
  • Prosjektskissen bør uttrykke god innsikt i det aktuelle rettsfeltet for prosjektets tema og hovedproblemstilling. Forbindelseslinjer til den mest aktuelle eksisterende rettslitteraturen og eventuelt til øvrig relevant teori, bør angis.
     
  • Risiko knyttet til prosjektet skal omtales: Søker bør antyde hvilke sider av prosjektet som er særlig utfordrende (for eksempel rettskildesituasjonen) og forklare hvordan slike utfordringer er tenkt håndtert

Opptakskrav 

For opptak til forskerlinjen stilles det krav om et høyt faglig nivå, tilsvarende det som stilles for opptak til Ph.d.-programmet. Som hovedregel innebærer dette et karakterpoengsnitt på 2,00 (B). Det kan også spille positivt inn dersom du har annen relevant erfaring utenfor jusstudiet (jobb, kurs, verv etc.) som kan underbygge søknaden din.

Hva skjer om jeg ikke får opptak?

Da kan du skrive JUS399 Masteroppgave på 30 studiepoeng, eller bli vurdert for opptak til JUS396 (60 sp). Mer informasjon om disse emnene finner du Masteroppgave ved Det juridiske fakultet.

Oppgaver skrevet på forskerlinjen 

I menyen under finner du eksempler på masteroppgaver som har blitt skrevet på forskerlinjen de siste årene.