Hjem
Forskargruppe for europarett
Forskning

Finansmarkedsfondet finansierer postdok-prosjektet "Towards more stability, competitiveness and predictebility in the financial sector"

Finansmarkedsfondet bevilget i oktober 2015 et stipend til å finansiere postdok-prosjektet "Towards more stability, competiveness and predictebility in the financial sector". Prosjektet skal ledes av førsteamanuensisRonny Gjendemsjø, og gjennomføres av postdoktor Malgorzata Agnieszka Cyndecka. Avhandlingen skal publiseres av Wolters Kluwer i løpet av 2016.

Bilde av høy bygning i mørket, tatt nedenfra
Foto/ill.:
Wladyslaw Sojka

Hovedinnhold

Finansmarkedsfondet har som oppgave å finansiere forskning og allmennopplysning som skal gi bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer, samt bidra til økt etisk bevissthet. I oktober 2015 bevilget fondet et stipend til å finansiere et Postdok-prosjekt: «Towards more stability, competitiveness and predictability in the financial sector».  Leder for prosjektet er førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, og prosjektet skal gjennomføres av Malgorzata Agnieszka Cyndecka, PhD. Cyndecka disputerte for PhD-graden ved Det juridiske fakultetet ved UiB med avhandling: «The Market Economy Investor Principle» i januar 2015. Denne avhandlingen skal publiseres av Wolters Kluwer i løpet av 2016.

Mens Postdok-prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet, skal Fakultetet finansiere et PhD-prosjekt som også gjelder statsstøtteregler og som fokuserer på statsgarantier.

Begge individuelle forskningsprosjekter vil bidra til å videreutvikle kompetanse innen EU/EØS-statsstøtterett på Fakultetet og BECCLE, Bergen Centre For Competition Law and Economics.

 

Kort beskrivelse av prosjektene 

Høsten 2008 ble Europa rammet av finanskrisen. For å hindre en systemkrise i finanssektoren ga EU/EØS-medlemsstatene enorme mengder statsstøtte til bankene som var «too big to fail». Dette ble godkjent av EU-kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan som er ansvarlige for statsstøttekontroll i EU/EØS. Disse institusjonene arbeider fremdeles med finanskrisetiltak på daglig basis. Det er imidlertid nå på tide å stille mer generelle spørsmål. Hvordan kan statsstøtteregler bidra til gjenoppbyggingen av finanssektoren for fremtiden? Hvordan kan slik støtte gjøre sektoren mer robust? Målet med prosjektet er å besvare slike spørsmål, og dermed gi et bidrag til den pågående diskusjonen om finanssektoren. Det vil foretas analyser av hvordan statsstøtteregler bør anvendes i finanssektoren slik at man ivaretar dens effektivitet og konkurranseevne, og sørge for like vilkår for alle markedsaktører. Denne analysen baseres på to individuelle forskningsprosjekter som nevnt ovenfor: et Postdok-prosjekt og et PhD-prosjekt (finansiert av Det juridiske fakultet). Postdok-prosjektet vil undersøke anvendbarheten og anvendelsen av det markedsøkonomiske investorprinsipp (MEIP) på statlige tiltak i finanssektoren. For at statens investering skal være i samsvar med MEIP, må staten opptre på samme måte som en rasjonell og profittorientert privat investor ville ha opptrådt under liknende omstendigheter i markedet. Finanskrisen har reist nye spørsmål om MEIP og dens rolle i gjenoppbyggingen av finanssektoren. Doktorgradsprosjektet søker å avklare de juridiske konsekvensene av tilbakebetaling av støtte som ble gitt i form av en statsgaranti. Slike tiltak skaper et spesielt trekantet forhold mellom staten, støttemottaker og finansinstitusjon. Dette resulterer i visse sivilrettslige utfordringer. Siden tilbakebetaling av statsstøtte er regulert av nasjonale regler, må man undersøke og avklare konsekvensene av håndheving av EU / EØS statsstøtteregler i Norge.