Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
Masterprosjekt GEO - Haflidi Haflidason

Holosene maringeologiske avsetningar og prosesser i Førdefjorden og Dalsfjorden

Dette masterprosjektet er ledig for masteroppptaket høsten 2019

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse 

I gjennom århundrer eller årtusener har fjordene dannet grunnlaget for en stor og stabil bosetning langs kysten og vært viktige årer for handel og samferdsel for befolkningen i disse kyststrøkene. Fjordene har også vært en livsviktig matkiste for kystbefolkningen uansett årstider eller skiftende klimascenarier. Vanndypet i de fleste fjordene er som regel rundt 300-600 m, med en relativt grunn terskel ytterst mot åpent hav. Denne smale og dype geometriske bassengformen danner derfor et ekstremt topografisk landskap og frodig miljø under havoverflaten samtidig som den ligger innenfor landets kystlinje tett på befolkede og i senere tid også industrialiserte områder. På grunn av disse ytre tersklene har fjordbassengene også fanget og akkumulert mye av sedimentene som ble dannet når isen smeltet vekk mot slutten av siste istid. I et landskap karakterisert av bratte og høye fjellsider og dype og smale fjorder bevarer fjordbassengene et høyoppløselig sammenhengende arkiv av den geologiske- og klimatiske utviklingen i kystområdene og for den nyere tids industrielle historien i kyst Norge. Økt fokus de siste årene på å benytte disse fjordbassengene som avfallsdeponi fra gruvedrift har synliggjort hvor liten kunnskap vi har om disse bassengene. Nyere studier på disse fjordbassengene har demonstrert hvor viktig det er å hente inn en bred kunnskap om både de maringeologiske og de geokjemiske prosessene i disse avsetningene. Denne studien vil ha en fokus på de maringeologiske prosessene mens en parallell studie som benytter samme materiale vil ha fokus på de geokjemiske prosessene.

Det er ofte antatt at de maringeologiske og miljømessige karakteristikkane er relativt like i same fjordsystem. Vi har valgt ut 2 fjordar beståande av fleire bassenger for å undersøke de geologiske og geokjemiske likheter og ulikheter i disse fjordavsetningene. Denne oppgåva går ut på å studere holosene avsetninger og geologiske sedimentasjonsprosesser i marine kjernar ved hjelp av moderne kjerneanalyseteknikkar på EARTHLAB og lage ein tidsmodell. Det foreligger allereie en del kjernematerial og Topas-profiler frå disse fjorden. 

Dette prosjektet er en muligheit til å arbeide med samfunnsrelevante problemstillingar frå nærmiljøet. Det vil gje studenten erfaring i å arbeide med moderne kjerneanlayseteknikkar, og integrere ulike datatypar. Prosjektet vil gje studenten ekspertise som er nyttig både på private, offentlige og akademiske arbeidsplassar. 

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp) 

Haust/Vår 2019-2021:
GEOV222 Paleoklimatologi
GEOV223 Kvartære havnivåendringer
GEOV228 Kvartær geokronologi
GEOV302 Anvendt dataanalyse i geovitenskap
GEOV231 Maringeologisk felt- og laboratoriekurs
GEOV243 Akvatisk geokjemi

Felt- lab- og analysearbeid

Tokt våren 2020 for innsamling hovudsakleg av kjernedata. Analyse av kjernar på EARTHLAB.