Hjem
Naturgeografi
Utdanning

Vil du studere naturgeografi?

Effekten av klimaendringer og naturfarer er aktuelle problemstillinger med relevans for samfunnssikkerhet og planlegging knyttet til bosetning, transport, vannforsyning, og klima- og energiomstilling. Faggruppen i naturgeografi studerer de ytre (eksogene) prosessene som har formet og former landskapet, og tilbyr et vidt spekter av masterprosjekter.

Kannesteinen
Feltkurset "Norge på tvers" (GEO341) besøker Kannesteinen ved Måløy.
Foto/ill.:
Pål Ringkjøb Nielsen

Hovedinnhold

I naturgeografi studerer vi landformer og landformdannende prosesser, og effekter av havstrømmer og atmosfærisk sirkulasjon som de bakenforliggende prosessene knyttet til naturlige klimaendringer. Naturgeografene på instituttet har særlig fokus på hvordan klimaet har endret seg i fortiden, og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å forstå de endringer som skjer i dag, og hva vi kan forvente i framtiden. Med hovedfokus på Norge arbeider gruppen med:

 • Breer
 • Naturfarer (flom, vind, stormflod, snøskred m.m.)
 • Havnivå
 • Hydrologi
 • Grunnvann
 • Frostfenomener
 • Grotter
 • Landskapsutvikling koblet til klima- og miljøendringer i fortid og nåtid

Gruppen anvender en rekke metoder, inkludert utstyr for boring av innsjøer, tilgang til analyse av sedimenter, samt laboratorium for GIS og fjernanalyse.

For å forstå og forklare de prosesser som skjer i naturen og hvordan de påvirkes av klimaendringer og menneskelig aktivitet, tilbyr Institutt for geografi et fullverdig utdanningsløp innen naturgeografi. Integrert i utdanningsløpet er en rekke naturgeografiske feltkurs og ekskursjoner. Studentene lærer å kartlegge og analysere landformer og avsetninger for å kunne bestemme hvilke prosesser som har foregått, og hvordan dette kan brukes til å avdekke klima- og miljøendringer som skjer i dag, og hva vi kan forvente i fremtiden. Som student får du også opplæring i geografiske informasjonssystemer (GIS) som er et sentralt arbeidsverktøy i naturgeografi. Gjennom geografistudiet i Bergen vil du også tilegne deg verdifull breddekunnskap om blant annet samfunnsplanlegging og miljøforvaltning, noe som gjør deg til en attraktiv arbeidstaker i blant annet offentlig sektor.

Gjennom feltkursene får du anledning til å besøke den fantastiske Vestlandsnaturen, men også andre deler av Norge. Et semester eller emner ved Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS), eller ved et universitet i utlandet, er også mulig å integrere i Bachelorgraden eller på Master. Masterstudiet byr på muligheter for eget feltarbeid i store deler av Norge og innen et vidt spekter av tema som: havnivåendringer i Lofoten, ekstreme vindhastigheter på Lista, breer som klima- og miljøindikatorer i fortid og nåtid ved Svartisen, grottestudier i Nordland, flom og grunnvannsproblematikk på Vestlandet, etc. 

Karriereveier

Studentene våre velger yrkesveier innenfor blant annet forskning og undervisning, private konsulent- og rådgivingsselskaper og ulike deler av offentlig forvaltning. Våre studenter arbeider typisk som planleggere, rådgivere, forskere, lærere og konsulenter innen alle sektorer.

Utdanningsløp semester for semester

Her er en oversikt over emner som inngår i de ulike semestrene når du velger studieretning naturgeografi:

Bachelor, 3 år

1. semester

 • EXPHIL Examen philosophicum, seminar- eller eksamensmodell
 • GEO100 Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar
 • GEO110 Kartografi og tematiske kart

2. semester

 • GEO111 Landformdannande prosessar
 • GEO124 Regional utvikling

3. semester

 • GEO113 Klima, oseanografi og biogeografi
 • GEO125 Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø
 • GEO131 Ressursforvaltning og global utvikling

4. semester

Frie studiepoeng/utveksling.
Les mer om utveksling.

Du kan bytte plass på 4. og 6. semester etter hva som passer best.

5. semester

Frie studiepoeng/utveksling. Anbefalt frie studiepoeng ved UiB:

 • GEO215 Geografiske informasjonssystem: Teori og praksis
 • GEO217 Hydrologi, grunnvann og geofarer
 • GEO281 Miljøforvaltnig og planlegging

6. semester

Velg studieretning naturgeografi.

 • GEO204 Kvantitativ metode 
 • GEO212 Terrestriske klima- og miljøendringar
 • GEO291 Naturgeografisk feltkurs

Master, 2 år

1. semester

 • GEO308 Vitenskapsteori for geografar
 • GEO310 Skrivekurs og prosjektskildring
 • GEO313 Naturgeografiske laboratorie- og feltmetodar

2. semester

 • GEO316 Practical Skills in Remote Sensing and Spatial analysis
 • GEO341Mastergradsfeltkurs i naturgeografi
 • Emne på GEOV/UNIS

Feltarbeid master

3. semester

 • GEO350 Masteroppgåve i geografi
 • Skriving av masteroppgåve under veiledning

4. semester

 • GEO350 Masteroppgåve i geografi
 • Ferdiggjering av masteroppgåve under veiledning. Innleveringsfrist er 15. mai.