Hjem
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett
Arrangement

Workshop om vindkraft

Forskergruppen gjennomførte 23. april en workshop om vindkraft med studentgruppen Enviro.

Hovedinnhold

På workshopen ble aktuelle problemstillinger knyttet til vindkraft, både på land og til havs, tatt opp. Workshopen startet med mindre innlegg fra forskergruppens Ingunn Myklebust, Eirik Finserås og Sigrid Schütz over Zoom. De faglige bidragene omhandlet dels dagens systemer og konsesjonsordninger, men fokuset var særlig knyttet til utfordringer dette rettsområdet står overfor fremover og hvordan man kan se for seg et tildelingssystem som på en bedre måte kan ivareta de mange interessene som gjør seg gjeldende.

Forskergruppen måtte møtes digitalt, mens smittevernreglene tillot at studentene kunne møtes fysisk i mindre grupper. Etter innleggene fikk gruppene tildelt egne caser som tok opp diverse aktuelle problemstillinger knyttet til vindkraft. Blant disse var blant annet forholdet mellom vindkraft og Grunnloven § 112 og problemstillinger knyttet til grannelova. Med casene som utgangspunkt ble det lagt opp til diskusjon og arbeid rundt de relevante problemstillingene som oppgavene reiste. I løpet av det selvstendige arbeidet var det åpnet for å forhøre seg og stille spørsmål til forskergruppen gjennom Zoom, som underveis kom med gode innspill til gruppene. Foruten om det faglige arbeidet, ble det også tid til en god pause med pizzaservering. Workshopen ble avsluttet med en kort fremlegging av hva de ulike gruppene hadde kommet frem til, samt noen avsluttende kommentarer fra forskergruppen.

Takk for en vel gjennomført workshop!