Hjem
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett
Seminar

Seminar: : Kan "contingent convertible bonds" være «grønn»?

Fredag den 10. juni holdt forskningsgruppen et digitalt seminar med Eyolf Aarø der temaet var om "contingent convertible bonds" kan være grønn.

Portrait Eyolf Aarø
Foto/ill.:
Trygve Hals Butenschøn

Hovedinnhold

Contingent convertible bonds («CoCos», på norsk kan det forstås som "ansvarlig lånekapital", i mangel på bedre oversettelse brukes det engelske begrepet) ble populært blant banker etter finanskrisen, som et middel for enklere å oppfylle kapitaldekningskravene. Disse obligasjonene er en form for hybridkapital som konverterer til egenkapital dersom (a) bankens CoCos faller under nærmere bestemte kapitalkrav eller (b) finanstilsynsmyndighetene mener banken må øke sin CoCos. En ny trend, i tråd med den grønne bølgen innen finans for øvrig, er å merke CoCos som «grønn». Oppgaven «Don’t Let the Green Grass Fool You» argumenterer for at disse regulatoriske funksjonene, som har til hensikt å sikre finansiell stabilitet, er uforenelig med «grønne» merkelapper. Foruten å stille seg kritisk til selve lovligheten av denne grønnmerkingen, foreslår oppgaven å separere «grønne» bankenheter fra resten av finanskonsernet, for slik å sikre at grønnmerkingen er legitim. På sikt vil en slik segregering kunne bedre bankenes resistens mot klimarisiko, samt gjøre det enklere å oppfylle kapitalkrav som i fremtiden kan komme til å justeres på bakgrunn av bankens volum av grønn og brun eksponering (gjennom en såkalt grønn støttefaktor eller brun straffefaktor).

CoCos er et forholdsvis snevert område innen (grønn) finans. Temaet gir likevel et godt utgangspunkt for å diskutere grønnmerking i et bredere perspektiv. Hvilke rettslige krav skal stilles til «grønne» kapitalinstrumenter? Henger EU med i svingene? Hvilke andre finansregulatoriske justeringer kan og bør gjennomføres for å bedre finanssystemets resistens mot klimarisiko? Alternativene er mange, og viktigheten av disse spørsmålene stiger i takt med den voksende klimautfordringen.

Eyolf er ferdig med sine jusstudier i Bergen sommeren 2022, og har fullført en LLM på UC Hastings College of the Law. Forskningsgruppen takker Eyolf for et spennende og lærerikt seminar!