Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Utdanning

Forskningbasert undervisning

Forskningsbasert undervisning er sentralt for forskergruppens aktiviteter.

Comparing Legal Cultures
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Forskningbasert undervisning

Siden 2007 har forskergruppens medlemmer brukt det rettskulturelle perspektivet i både forskning og undervisning. Basert på et operasjonalisert rettskulturbegrep introdusert av Jørn Øyrehagen Sunde, der formålet er å skape forståelse for at retten påvirkes av den historiske og kulturelle konteksten den ble til i, begynte vi å undervise innen norsk rettskulturs historie i en europeisk kontekst. Vi underviste først kun ved Universitet i Bergen, i kursene Rettshistorie og komparativ rett, Rettshistorie og komparativ rett med særskilt fokus på kinesisk rettskultur og Comparing Legal Cultures in Europe. Senere utvidet vi undervisningstilbudet til andre institusjoner i Norge, herunder Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Innlandet, samt til insititusjoner i utlandet, herunder i Skottland, Spania, Estland, Polen, Østerrike, Sveits og Tyskland.

Forskergruppens medlemmer har i de siste ti årene publisert flere sentrale lærebøker innenfor gruppens tematiske satsningsområder: Rettskultur, rettshistorie og komparativ rett. Disse lærebøkene er som regel basert på et samarbeid mellom minst to, men ofte flere medlemmer i gruppen. Gruppens siste samarbeidsprosjekt er en boken Comparing Legal Cultures, som har blitt den ledende læreboken i komparativ rett i norsk sammenheng, og som stadig oftere brukes som lærebok også i utlandet. Seks av forskergruppens medlemmer bidro til med sine unike kunnskaper om ulike rettskulturer. Samtidig har forskergruppen vært en viktig støttespiller ved utviklingen av et analytisk rammeverk for rettslig komparasjon basert på et rettskulturelt perspektiv. Undervisningen i kursene Rettshistorie og komparativ rett, Rettshistorie og komparativ rett med særskilt fokus på kinesisk rettskultur og Comparing Legal Cultures in Europe er tilpasset bokens postmodernistiske, tverrfaglige og progressive tilnærming og metode. Den samlede kompetansen i forskergruppen gjør det mulig å tilpasse undervisningen og eksamensoppgavene til aktuelle utfordringer for samfunnet og retten. 

Lærebøker 

Comparing Legal Cultures

Comparing Legal Cultures er Norges nyeste og mest brukte lærebok i komparativ rett, og viser den sterke koblingen mellom forskning og utdanning. Både medlemmer og assosierte medlemmer av forskergruppen har bidratt i utviklingen av boken, og den er dermed et av mange produkter som følger av forskergruppens samarbeid. Boken identifiserer og forklarer rettshistorisk betingede særtrekk i femten utvalgte rettskulturer, med formål om å skape forståelse for utfordringer knyttet til blant annet rettens internasjonalisering, rettspluralisme og motstand mot slike tendenser i samfunnet og blant jurister.

Lærebok i forfatningshistorie

Lærebok i forfatningshistorie er skrevet av Eirik Holmøyvik og Dag Michalsen. Boken er skrevet som lærebok i forfatningshistorie for juridiske studenter, men kan leses av alle som ønsker innsikt i norsk forfatningshistorie. Tekstene bygger på de siste årenes forfatningshistoriske forskning. 

Lærebok i forfatningshistorie gir en grundig innføring i norsk forfatningshistorie fra 1814 og frem til i dag. En viktig ambisjon er å fremstille den norske forfatningsutviklingen i lys av internasjonale kontekster og tendenser. Utgangspunktet er den moderne forfatningen og dens fremvekst rundt 1800 på grunnlag av naturretten og opplysningstidens forfatningsteorier. Den norske grunnloven av 1814 var del av denne internasjonale forfatningsbevegelsen. I boken blir Grunnlovens tilblivelse og innhold forklart historisk og komparativt. Den norske forfatningsutviklingen etter 1814 belyses gjennom Grunnlovens endringer og skiftende tolkinger på sentrale områder som maktfordelingen og statssuvereniteten, de politiske og statsrettslige konsekvensene av unionen med Sverige mellom 1814 og 1905, fremveksten og utviklingen av domstolenes prøvingsrett overfor lover og Grunnlovens betydning ved krise og unntakstilstand. 

Fordom og forventning

Boken er redigert av Jørn Øyrehagen Sunde. Tema for boka er kontekstualisering, begrepshistorie, historisk komparasjon og intertekstuell lesing som metodiske grep ved bruk av rettshistoriske kilder. Disse temaene er behandlet på bakgrunn av refleksjonene til åtte rettshistorikere rundt egen metodebruk. 

Boken er myntet særlig på jurister og historikere ved sida av rettshistorikere, fordi den behandler både utfordringen med å forstå det historiske og det rettslige når en skal få rettshistoriske kilder i tale.

Rendezvous of European Legal Cultures

Boken er utviklet i et samarbeid mellom Jørn Øyrehagen Sunde og Knut Einar Skodvin, skrevet særlig for studenter i komparativ rett.

Rett er kultur gjennom at den ikke bare er et spørsmål om lover og håndhevingsorgan, men òg om forestillinger og forventninger. Disse blir endret kontinuerlig gjennom observasjoner av fremmed rett. Slik kan man si at alle europeiske rettskulturer egentlig er sammenblandede rettskulturer, og at møtet mellom det fremmede og kjente utgjør selve kjernen i en rettskultur. Dette gjør at internasjonaliseringen av retten ikke er noe nytt. Samtidig er omfanget og tempoet sjelden stort fordi ulike rettskulturer møtes i Menneskeretts- og EF-domstolen. Det er tema i Rendezvous of European Legal Cultures, sammen med hvordan den nordiske og samiske rettskulturen plasserar seg i forhold til de nasjonale og den europeiske rettskulturen.