Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Aktiviteter

Foredrag og arrangementer

Forskergruppen arrangerer ukentlige møter med foredrag fra både interne og eksterne foredragsholdere.

Illustrasjon av det juridiske fakultet
Foto/ill.:
Henrik Solbakke, UiB

Hovedinnhold

Gjentakende

Nordiske rettshistorikerdager

Gjennomføres annethvert år i veksel mellom UiB og UiO.

- I 2024 arrangeres det av forskergruppen for rettskultur ved Universitet i Bergen.

Norsk rettshistorikermøte

Gjennomføres i veksel mellom UiB og UiO annethvert år.

- I 2023 ble det gjennomført i Bergen.

Forskergruppelunsj

Hver mandag har Forskergruppen for rettskultur ved UiB en felles forskergruppelunsj fra kl 12:00-13:30 på det Juridiske Fakultet. Det inviteres regelmessig gjester til lunsjene, som holder foredrag eller presenterer sine pågående prosjekter for forskergruppen.

Lunsj for nordiske rettshistorikere

Digitale møter i regi av UiO v/ Jørn Øyrehagen Sunde.

 

Aktiviteter 2024

15. januar: Lunsjseminar om rettsvitenskapelig komparativ metode for sammenligning av nordiske land

- Marit Ellingsen Tjelmeland, August Ødmann Borgmo, Axel Hjo og Sondre Sollid fra Tromsø presenterte ulike komparative tilnærminger i doktorgradsprosjektene sine. Les mer om arrangementet her.

- Antall deltakere: 15.

Aktiviteter 2023

22. november: Andreas Knutsson - En rettshistorisk studie av utviklingen av næringsretten på 1800-tallet

- Andreas Knutsson presenterte avhandlingsprosjektet sitt for forskergruppen under en forskergruppelunsj.

- Hans avhandling tar sikte på å undersøke fremveksten av skillet mellom privat og offentlig rett i rettssystemet i løpet av det lange attenhundretallet. Dette reiser spørsmålet om konflikten mellom individuell frihet og tvingende offentlige interesser, men er også knyttet til spørsmålet om rettsstatens fremvekst. "Frihet" og "orden" viser seg å være to nøkkelbegreper i denne utviklingen.

17. november: Norsk Rettshistorikermøte 2023

- Forskergruppen for rettskultur, rettshistorie og komparativ rett ved Universitet i Bergen arrangerte det fjerde norske rettshistorikermøte fredag 17. november 2023 i Bergen. Les mer om arrangementet her.

- Antall deltakere: 21

16. november: Nasjonal workshop i rettshistorisk metode

- Forskergruppen inviterte unge rettshistorisker-talenter med særlig interesse for juridisk forskning innenfor rettshistorie, komparativ rett og rettskultur til Bergen. Les mer om arrangementet her.

- Antall deltakere: 11

16. oktober: Aurora Laugerud og Siri Elisabeth Bernssen - innføring i Tingboksstudier samt tekstanalyseprogrammet AntConc

- Aurora Laugerud og Siri Elisabeth Bernssen ga forskergruppen medlemmer en kort innføring i Tingboksstudier samt tekstanalyseprogrammet AntConc under et av forskergruppen lunsjmøter.

- Om presentasjonen: Innledningsvis ga Siri en helt kort innføring om tingbøkene mer generelt; Tingets funksjon, hvordan bøkene og referatene fra ulike tingsamlinger/saker er bygd opp, hvilke aktører man møter, hvordan man kan finne og følge ulike sakskomplekser, og kort om mulighetene de digitaliserte tingbøkene åpner for. Deretter ga Aurora en innføring i hvordan programmet AntConc kan brukes i en studie av tingbøkene og andre digitaliserte kilder.

25. september: Yvette Lind - Scandinavian Lawmakers – The Making of Taxes

- Yvette Lind presenterte sitt nyeste forskningsprosjekt for Forskergruppen for rettskultur og Forskergruppen for skatterett september 2023.

- Om prosjektet: prosjekt er en komparativ studie av de tre landene med ambisjoner om å analysere hvordan skattelover og skattepolitikk har blitt formet og bør utvikles fremtidig. 

04. september: Tom Lawrie - The Doctrinal Development of Trespass in Scotland

- Tom Lawrie er fra Glasgow og presenterte sin avhandling for forskergruppen, som handler om erstatningsrettens historie med særlig fokus på 'trespassing'.

- Om avhandlingen: This thesis provides an account of the doctrinal development of trespass in Scotland from the late medieval period to the present day. The issue of trespass being associated with wrongful encroachment onto land is recent. Much of Scotland’s medieval law was drawn from the early works of the English Common Law such as Glanvill. Therefore, a comparison with the law of England is essential at relevant points leading to an interesting and illuminating jurisdictional juxtaposition. 

Aktiviteter 2022

3. oktober: Richard Nordqvist - Presentasjon av sin forskning på lovforarbeider rettskildestatus

- Foredrag og diskusjon blant forskergruppens medlemmer med Richard Nordqvist. Tittelen på forskningen er "Lagförarbetenas rättskällestatus: en fråga om lagstiftningsteknik eller juridisk metod? Ett rättsgenetiskt perspektiv på ett rättskulturellt särdrag"

- Antall deltakere: 11 (8 fysisk og 3 digitalt)

Lenke til arrangementet: https://www.uib.no/nb/fg/rettskultur/156891/forskergruppelunsj-med-richa...

Aktiviteter 2020

Linda Gröning: Presentasjon av ERC-prosjekt

- Foredrag for innspill og diskusjon blant forskergruppens medlemmer. Avholdt av Linda Gröning i januar 2020. 

- Antall deltakere: 9

Liv Sofie Hallaråker Utvær: Hvordan hensynet til oppdrettsfiskens helse og velferd ivaretas ved etablering og drift av akvakulturanlegg

- Foredrag basert på stormasterprosjekt. Avholdt av Liv Sofie Hallaråker Utvær i januar 2020.

- Antall deltakere: 6

Worhshop: Grunnleieforholdene i Bergen og omegn

- Workshop om grunnleieforholdene i Bergen og omegn i januar 2020.

- Antall deltakere: 4

 Gjesteforedrag med Andrew Simpson: «Responding to “Confusit” Law: A Sixteenth-Century Project to “Codify” Scots Law?»

- Gjesteforedrag avholdt av Andrew Simpson fra Universitetet i Aberdeen i januar 2020.

- Antall deltakere: 9

- Kort oppsummering: In 1566, two Scottish jurists – Edward Henryson and David Chalmers – complained that the laws of the realm were “confusit”. Their response to the problem has sometimes been treated as an attempt to “codify” the laws of the realm, or to reduce the laws of the realm to writing in a manner resembling what was being done with contemporary French customs. But is this really so? A contextual reading of what these writers may have meant when they said the laws were “confusit” will suggest that the problem and the solution they identified was somewhat more complex, albeit that they may ultimately have had French models in mind when seeking to reduce the laws to order

Foredrag med Johannes Mella: Advokaters taushetsplikt

- Foredrag om de rettshistoriske sidene ved advokaters taushetsplikt fra romerretten til i dag. Avholdt av Johannes Mella i februar 2020.

- Antall deltakere: 7

Foredrag med Monica Naime Henkel: «Staters internasjonale ansvar for private aktørers atferd: velferdsstatens sårbarhet?»

- Foredrag avholdt av Monica Naime S Henkel i februar 2020.

- Antall deltakere: 9

- Kort oppsummering: The last few decades have seen an increase in the participation of private individuals and companies in the provision of public services, as contracting out public services through networks of governance in public affairs becomes necessary in order to have more efficient, responsive, inclusive and representative governments. I look into State’s international responsibility for conduct of non-state actors. Specifically, the conditions and limits for when the conduct of private person or organization exercising governmental acts can be attributed to the State. What is a governmental act? When can a private action be attributed to the State? What are the legal implications for welfare states (which provide a wider range of public services)?

Doktorgradsprosjekt med Marius Mikkel Kjølstad: Forestillinger om statens formål i norsk statstekning fra 1814 til første verdenskrig

- Foredrag avholdt av Marius Mikkel Kjølstad i februar 2020

- Antall deltakere: 7

Foredrag med Sören Koch: Hvordan gjennomfører vi rettskomparative undersøkelser – en introduksjon til Compass-modellen

- Foredrag avholdt av Sören Koch over møteplatformen Zoom i april 2020. 

- Antall deltakere: 9

- Kort oppsummering: Den rettskulturelle modellen Jørn Øyrehagen Sunde har utviklet har vist seg som en nyttig pedagogisk verktøy for å beskrive og analysere rettskulturer både historisk og komparativ. Compass-modellen fokuserer imidlertid på det vi kaller makro-nivå og er særlig godt egnet til å skape kunnskapsbasert forståelse for de store sammenheng. I mange år har jeg puslet på en ny analytisk modell som gir generell veiledning på hvordan en kan gjennomføre rettskomparative undersøkelser for å løse konkrete rettslige problemstillinger på grunnlag av rettskulturell kunnskap og forståelse. Jeg bruker diskusjon om jury-saken og en del eksempler fra bidragene i boken Comparing Legal Cultures som utgangspunkt for å illustrere hvordan modellen kan brukes

Gjesteforedrag med Aila Biret Henriksen Selfors: Anerkjennelse av samiske landrettigheter

- Foredrag avholdt av Aila Biret Henriksen Selfors fra UiT Norges arktiske universitet i mai 2020. 

- Antall deltakere: 7

- Kort oppsummering: presentasjonen omhandler hvilke metodiske utfordringer som oppstår når samisk og norsk rett møtes, samt hvilke metoder som kan anvendes for å løse disse utfordringene. Aila argumenterer for at samisk rett må studeres ut fra sine egne premisser, uavhengig av premissene for norsk rett. Dette betyr blant annet at samisk rett kan være noe mer eller annet enn sedvaner og rettsoppfatninger, slik de defineres av norsk juridisk metode. Det betyr også at norsk rett ikke alltid kan sette premissene for når samisk rett skal anerkjennes

Foredrag med Tarjei Ellingsen Røsvoll: Overvektsprinsippet i sivile saker sin historiske utvikling i norsk rett

- Foredrag avholdt av Tarjei Ellingsen Røsvoll i mai 2020.

- Mer informasjon finner du her.

- Antall deltakere: 7

Workshop: Vest-norske rettshistorikermøte

- Workshop avholdt i Vaksdal i juni 2020. 

- Antall deltakere: 8

Foredrag med Eirik Holmøyvik: Historisk og komparative betraktninger rundt Stortingets innstruksjonsmyndighet overfor regjeringen - et unikt norsk statsrettslig institutt

- Foredrag avholdt av Eirik Holmøyvik i august 2020. 

- Antall deltakere: 13

Eirik Hovden: Presentasjon av CANcode-prosjekt - Islamsk lov og rett - canonisering og codifisering

- Presentasjon avholdt av Eirik Hovden i august 2020.

- Antall deltakere: 14

Gjesteforedrag med Gert-Fredrik Malt: Folkeretten og dens metode

- Foredrag avholdt av Gert-Fredrik Malt i september 2020

- Antall deltakere: 12

Foredrag med Marius Mikkel Kjølstad: Hans Kelsen - 100 år forfatning i Østerikke

- Foredrag avholdt av Marius Mikkel Kjølstad i Oktober 2020.

- Antall deltakere: 8

Doktorgradsprosjekt med Brage Thunestvedt Hatløy: Utviklingar i formueretten i norsk mellomalder

- Foredrag avholdt av Brage Thunestvedt Hatløy i oktober 2020.

- Antall deltakere: 13

Rapport om forskergruppens aktivitet i tidligere år

2015

Forskargruppa for rettskultur har hatt eit høgt aktivitetsnivå i heile 2015. Ikkje alle planlagde aktivitetar vart gjennomført, men vart i så fall erstatta av nye aktivitetar. Enderingane skuldast primært at personar som skulle kom og halda føredrag for Forskargruppa for rettskultur har måtta melda forfall.

Det har vorte halde følgjande lunsjseminar i 2015: Februar: Dr. Lecturer Andrew Simpson (Aberdeen), mars: PhD-kandidat Morten Kjære (Odense), april: Dr. dosent Konrad Lachmayer (Wien), juni Postdoktor Bruno Debaenst (Gent), september: Wim decock (Leuwen), desember advokat Gunnar Nedrum (Tromsø). Ved sida av desse seks føredraga, presenterte Jørgen Skjold i mars si store masteravhandling.

Det vart ikkje arrangert lunsjseminar i mai, men i staden ein workshop om rett og religion. Workshopen vart arrangert av Forskargruppa for rettskultur i samarbeid med biskop Halvor Nordhaug og Bjørgvin bispedøme. Det var omlag 20 deltakarar, som var både frå akademia, Den norske kyrkja og det praktiske rettslivet.

Det vart heller ikkje arrangert lunsjseminar i august, men i staden ein workshop om kinesisk rettskultur. Workshopen vart åleine arrangert av Forskargruppa for rettskultur, men i samforståing med Juridisk fakultet i Helsinki, København og Odensen, sidan alle desse tre fakultetet samarbeider med Bergen om eit nordisk senter om kinesisk rett og rettskultur. Forskargruppa hadde invitert tre kinesiske professorar til å halda eit føredrag, saman med føredragshaldarar frå nettopp Helsinki, København og Odense.

Det vart heller ikkje arrangert lunsjseminar i oktober, då leiar for Forskargruppa for rettskultur var opptatt med å arrangera ein internasjonal konferanse om høgsterettar, og ein konferanse om Dei castbergske barnelovene. I november var leiar for forskargruppa med å arrangera mellomalderveka i Bergen. Dette skjedde i eigenskap av å leia Høgsterettsjubileumskomiteen, av å vera medlem i Jubileumskomiteen for UiB, samt å vera leiar for Landslovsprosjektet og ikkje leiar for Forskargruppa for rettskultur. Men alle arrangementa var av relevans for aktivitetar i regi av Forskargruppa, og medlemmar av den deltok då òg på alle arrangementa.

Forskargruppa for rettskultur var i mars vert for stipendiat Pablo Bravo Hurtado (Maastricht). Han var forskargruppa sin gjest for andre gong, og samarbeid mellom han og forskarar i Forskargruppa for rettskultur og sivilprosess vart vidare utvikla gjennom mange samtalar.

I februar til og med april var Forskargruppa for rettskultur vert for stipendiat Morten Kjære ved Syddansk universitet i Odense. Opphaldet vart finansiert av Syddansk universitet. Medlemmane av forskargruppa som arbeider særskilt med rettshistorie hadde stort utbytte av Kjære sitt opphald.

Lecturer Andrew Simpson og lecturer Adelyn Wilson frå Aberdeen opphaldt seg begge i ei veke ved Det juridiske fakultet i samband med at dei underviste på JUS290-2 –A. Simpson haldt eit føredrag for forskargruppa under opphaldet, medan Wilson vil gjera det i år. Under eit kvart omstende hadde medlemmane av forskargruppa som arbeider med rettshistorie særskilt stort utbytte av samtalane med dei to. Nordsjøprosjektet som no er under utvikling spring ut av denne kontakten med forskarar ved Aberdeen Law School over fleire år.

I 2014 var Forskargruppa for rettskultur med å arrangera og finansiera to workshops om Politisk hsitorie i samarbeid med professor Ateemu Ryymin ved AHKR. I 2015 vart forskargurppa med å arrangera to workshops i april og desember, men hadde ikkje eit finansieringsansvar. Det er Morten Nadim og leiar for forskargruppa som har delteke i prosjektet, og skal i 2016 vera med å skriva boka som pring ut av det, og som kjem ut i 2017.

I 2015 vart kjernemedlemmane av Forskargruppa for rettskultur invitert med på ein årsavsluttande middag. Dette for å skapa meir samhøyrsle i gruppa.

Det har vist seg at det å ha forskarar på besøk som ikkje bare held eit føredrag, men oppheld seg frå éi veke til éin månad i Bergen, men kontor på fakultetet, gjev eit stort utbytte. Så er det gjerne slik at ein fyrst veit kven ein skal invitera til eit lengre opphald etter fyrst å ha hatt dei på eit kortare besøk. Forskargruppa for rettskultur vil difor i 2016 halda fram med å invitera einskildforskarar for å halda eit føredrag, men samstundes satsa meir på å invitera forskarar på lengre opphald.

Forskargruppa for rettskultur har over fleire år arrangert, eller vore med å arrangera workshops. Det er ein type arrangement som er meir ressurskrevjande, men som samstundes gjev større fagleg input og fagleg djupne. Forskargruppa vil difor halda fram med slike arrangement.

Sjølv om aktivitetsnivået har vore høgt i Forskargruppa for rettskultur, og det vore svært varierande kor mange som har delteke på arrangemeneta av medlemmane av forskargruppa. På workshopane har det vore omlag 20 deltakarar, som er akkurat passeleg. Men på lunsjseminara har det vore mellom 6 og 10 deltakarar. Det er for lite. Det har etter kvart utpensla seg ein kjernegruppa i forskargruppa, som har rettshistorie som særleg interessefelt. Dette kjem i 2016 til å større grad å vera i fokus for forskargruppeaktiviteten. Det er samstundes mogeleg gjennom at det vert oppretta eit prosjekt for rettsstat, som vil ta over nokre av dei meir samtidsorienterte oppgåvene til forskargruppa.

Det høge aktivitetsnivået er ikkje særskilt vor 2015, men har vore eit trekk ved Forskargruppa for rettskultur over fleire år. Det har vore gjevande og utviklande. Men Det har òg vore svært slitsamt for leiar av Forskargruppa. Det var difor svært gledeleg at professor Søren Koch ønskte å ta medleiaransvar, og at fakultetet opna for dette. Dette gjer at aktivitetsnivået kan halda fram på eit akseptabelt nivå, samstundes det vil koma inn nye idear og perspektiv i forskargruppa (sjølv om Koch alt gjennom di deltaking har sett sitt preg på aktiviteten i tidlegare år).

2016

2017

Forskargruppa for rettskultur har i 2017 arrangert 5 lunsjseminar, Prof. Amentraut (Würzburg) 20.01, Brage Hatløy (Bergen) 25.01, Adelyn Wilson (Aberdeen) 27.04, Konrad Lachmayer (Wien) 01.06, Merike Ristikivi (Tartu) 23.10, og Ole-Albert Rønning (Oslo) 23.11. I tillegg arrangerte forskargruppa tre lunsjseminar saman med andre forskargrupper: Cees van Dam (23.01) saman med Forskargruppe for erstatningsrett; Esmeralda Colombo (Bergen) 31.01 saman med Forskargruppa for forvaltningsrett, Meera Nuir (New Dehli) 02.10 saman med Forskargruppa for Barne-, familie- arve- og personrett, og David Vogt (Bergen) 13.11 saman med Forskargruppa for strafferett.

Forskargruppa for rettskultur arrangerte ein workshop om petroleumsløyve og rettskultur saman med Center for Oil and Gas Law i Aberdeen 25.05, og arrangerte nasjonale rettshistorikarmøte i Rosendal 19.05.

Som ei særleg undergruppe av Forskargruppa for rettskultur, har rettshistorikarane heile haustsemesteret 2017 hatt måndagsmøte med innlegg av ein av deltakarane. Det har vore mellom 2 og 8 deltakarar på møta, men eit snitt på 4-5 deltarar, inklusive masterstudenter.

4 av forskergruppemedlemmene reiste til Nordiske rettshistorikerdagene i København (7-9.3) og hold foredrag.

2018

Forskargruppa for rettskultur har i 2018 arrangert 10 lunsjseminar.

Forskargruppa for rettskultur arrangerte ein internasjonal workshop om The History of Commercial Law (24-25. august), med meir enn 20 deltakar, bl.a. studentar, masterstudentar, phd-kandidatar og etablerte forskar frå ulike Europeiske land.

Som ei særleg undergruppe av Forskargruppa for rettskultur, har rettshistorikarane heile 2018 hatt måndagsmøte med innlegg av ein av deltakarane. Det har vore mellom 2 og 8 deltakarar på møta, men eit snitt på 4-9 deltarar, inklusiv masterstudentar.

3 av forskargruppemedlemmene reiste til Dei norske rettshistorikardagane i Oslo (4-6. april) og hold foredrag. Og 4 medlemmer var på en ekskursjon til Trondhjem (3-4. april) der vi traff mellomalderhistorikarane ved NTNU og var på besøk hos Justismuseet.

Leiarane for forskargruppa deltok på en workshop om rettshistorisk undervisning i Norden (27-28. september) i København.

2019

Forskergruppen for rettskultur har i 2018 arrangert 23 lunsjseminar, (120 % mer enn 2018)

Forskergruppens medlemmer deltok aktivt under Koren-Wiberg-seminaret med 47 påmeldte deltagere (men vi slapp denne gangen billig under, fordi seminarets kostnader ble fullstendig dekket av HF)

Forskergruppen har holdt av 4 workshop – 2 av dem knyttet til en søknad til NFR

Forskergruppen stilte som forum for interesserte masterstudenter, selv om ingen valgte å skrive primært om et rettskulturelt tema, har disse studentene blitt tatt opp på forskerlinje JUS 387. Liv Sofie Hallaråker Utvær skal presentere sitt prosjekt til Forskergruppen i januar, se nedenfor.

Vi har hatt besøk av 2 stipendiater som var gjester hos oss i 4 og 6 uker, og holdt flere presentasjoner for forskergruppen.

Vi hadde innlegg fra flere nasjonale og internasjonale forskere

Som en kjernegruppe under forskergruppens paraply har rettshistorikerne hatt ukentlige mandagsmøter, med og uten innlegg fra medlemmer. Ofte har vi brukt disse møtene til gjeste-forskernes presentasjoner. Det har vært mellom 3 og 12 medlemmer som deltok under møtene. I gjennomsnitt var vi 5 stykker.

5 medlemmer av forskergruppen har bidratt til Rett i Vest, med en omfang på mer enn 130 sider i 7 enkelt-bidrag. Forskergruppen har koordinert dette arbeidet og vært forum for diskusjon om individuelle bidrag så vel som en felles strategi.

3 forskergruppemedlemmer har vært med på en tverrfaglig forskningsprosjekt om urbane eiendomsstrukturer og 4 medlemmer er tilknyttet forskningsgruppen for eiendomshistorie med sine respektive undergrupper.

3 medlemmer i gruppen er aktive deltagere eller bidragsytere i den tverrfaglige forskerskolen ATTR.

2020

Forskergruppen for rettskultur har i 2020 arrangert 23 lunsjseminar, (20 % mer enn i 2019) (siden mars bare eller delvis digitalt)

Forskergruppens medlemmer deltok aktivt under forberedelse for Koren-Wiberg-seminaret med over femti påmeldte deltagere (arrangementet måtte dessverre avlyses på grunn av pandemien)

Forskergruppen har holdt av 2 workshop – 1 av dem knyttet til en søknad til NFR

Forskergruppen stilte som forum for interesserte masterstudenter, selv om ingen valgte å skrive primært om et rettskulturelt tema, har disse studentene blitt tatt opp på forskerlinje JUS 387.

To eksterne og 4 interne stipendiater har presentert sine doktorgradsprosjekter.

To eksterne masterstudenter har presentert sine prosjekter.

Samlet sett hadde vi besøk av 14 eksterne nasjonale og internasjonale forskere som holdt flere presentasjoner for forskergruppen.

Som en kjernegruppe under forskergruppens paraply har rettshistorikerne hatt ukentlige mandagsmøter, med og uten innlegg fra medlemmer. Ofte har vi brukt disse møtene til gjeste-forskernes presentasjoner. Det har vært mellom 5 og 15 medlemmer som deltok under møtene. I gjennomsnitt var vi 6 stykker (økning om 1 ift 2019).

9 medlemmer av forskergruppen (3 eksterne) og 6 medlemmer av fakultet har bidratt til den nye og utvidede utgaven av Comparing Legal Cultures som ble publisert i august 2020. Forskergruppen har koordinert dette arbeidet og vært forum for diskusjon om individuelle bidrag så vel som en felles strategi. Forskergruppens leder er bokens redaktør.

3 forskergruppemedlemmer har vært med på et tverrfaglig forskningsprosjekt om urbane eiendomsstrukturer og 4 medlemmer er tilknyttet forskningsgruppen for eiendomshistorie med sine respektive undergrupper.

2 medlemmer i gruppen er aktive deltagere eller bidragsytere i den tverrfaglige forskerskolen ATTR.

Forskergruppen har organisert en bok-lansering med 30 fysiske og 27 digitale deltagere fra mange land.