Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Boklansering

Frederik Stangs naturrett

I september ble det utgitt en ny bok om Frederik Stangs naturrettsforelesninger fra 1830–1831 og holdt et naturrettslige seminar ved det Juridiske Fakultet (UiB). Stang var en av de viktigste aktørene i norsk historie på 1800-tallet og Norges første statsminister.

Neste
Bokomslag
Foto/ill.:
Pax Forlag.
1/3
Boklansering
Foto/ill.:
Privat
2/3
Seminar i naturrett
Foto/ill.:
Privat
3/3
Tilbake

Hovedinnhold

Boken Frederik Stangs naturrett. Forelesninger 1830–1831 er nylig utgitt i serien Oslo Studies in Legal History (Pax 2023). I boken presenteres Stangs naturrettsforelesninger i transkribert versjon.

Fra forlagets omtale

"Frederik Stang var en av de mest sentrale politiske skikkelsene i Norge på 1800-tallet, først og fremst som statsråd i nærmere 30 år. Hvordan mente Stang at samfunnet burde se ut? Hans forelesninger i naturrett fra 1830 til 1831 gir oss et godt innblikk. I denne boken utgis forelesningene i transkribert versjon. Vi får vite hva Stang tenkte om blant annet filosofi, menneskets vesen, rettens oppgave, eiendom, kontrakter, ekteskap og familie, straff, statens formål, maktfordeling og demokrati. Forelesningene kaster nytt lys over Stangs tenkning, men også over naturrettstradisjonen i Norge og måten historikerne har fremstilt Stang på i ettertid. I innledningen argumenterer bokas redaktør Marius Mikkel Kjølstad for en ny forståelse av forelesningene.

Frederik Stang (1808–1884) var dosent og lektor i lovkyndighet fra 1830 til 1834. Han utga en statsrettsbok i 1833, som i flere tiår sto som den ledende fortolkningen av Grunnloven. Som statsråd drev han viktig reformarbeid på mange samfunnsområder. Stang bidro til å styrke regjeringens politiske posisjon, og i 1873 ble han den første statsminister i Norge etter at stattholderembetet ble fjernet."

 

Etter boklanseringen i september 2023, ble det også holdt et seminar om naturrett ved Det juridiske fakultet, ledet av forskergruppen for rettskultur og forskergruppen for rettsstat og rettsteori. 

Temaet for seminaret var: hvilken betydning hadde naturretten i norsk rettstenkning i tiårene etter 1814? Spørsmålet er i begrenset grad utforsket, dels på grunn av en forestilling om at naturretten forsvant på begynnelsen av 1800-tallet, dels på grunn av begrenset tilgjengelig kildemateriale. Nå er imidlertid en del bevart forelesningsmateriale transkribert, hvilket gir en helt ny inngang til tematikken.