Hjem
Forskargruppe for rettskultur

Faglitteratur og andre kilder

Forskergruppens medlemmer har i de siste ti årene publisert flere sentrale lærebøker innenfor gruppens tematiske satsningsområder: Rettskultur, rettshistorie og komparativ rett.

Fremside og bakside Comparing Legal Cultures
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Faglitteratur

Lærebok i forfatningshistorieDag Michalsen og Eirik Holmøyvik (2015)

Lærebok i forfatningshistorie
Foto/ill.:
Pax Forlag

Av Dag Michalsen og Eirik Holmøyvik, fra 2015.

Lærebok i forfatningshistorie er skrevet av Eirik Holmøyvik og Dag Michalsen. Boken er skrevet som lærebok i forfatningshistorie for juridiske studenter, men kan leses av alle som ønsker innsikt i norsk forfatningshistorie. Tekstene bygger på de siste årenes forfatningshistoriske forskning. 

Lærebok i forfatningshistorie gir en grundig innføring i norsk forfatningshistorie fra 1814 og frem til i dag. En viktig ambisjon er å fremstille den norske forfatningsutviklingen i lys av internasjonale kontekster og tendenser. Utgangspunktet er den moderne forfatningen og dens fremvekst rundt 1800 på grunnlag av naturretten og opplysningstidens forfatningsteorier. Den norske grunnloven av 1814 var del av denne internasjonale forfatningsbevegelsen. I boken blir Grunnlovens tilblivelse og innhold forklart historisk og komparativt. Den norske forfatningsutviklingen etter 1814 belyses gjennom Grunnlovens endringer og skiftende tolkinger på sentrale områder som maktfordelingen og statssuvereniteten, de politiske og statsrettslige konsekvensene av unionen med Sverige mellom 1814 og 1905, fremveksten og utviklingen av domstolenes prøvingsrett overfor lover og Grunnlovens betydning ved krise og unntakstilstand. 

For mer informasjon se forlagets nettside.

Speculum legale - rettsspegelenJørn Øyrehagen Sunde (2005)

Speculum legale - rettsspegelen
Foto/ill.:
Fagbokforlaget

Av Jørn Øyrehagen Sunde, fra 2005.

Speculum legale - Rettsspegelen siktar mot å vera ei lærebok om den norske rettskulturen si historie i eit europeisk perspektiv ved å presentera rettshistoria som ein spegel som gjer det mogleg å reflektera over retten slik den er i dag, og retten sitt framtidige endringspotensial.

Ein lærer gjennom erfaring. Rettshistorie er retten og rettsvitskapen sitt kollektive minne, som gjer det mogeleg for rettssubjekta og for retten sine profesjonelle aktørar å dra vekslar på tidlegare erfaringar. Slik sett er rettshistoria det stødige fundamentet til ein rett som stadig endrar seg på alle nivå. Retten kan samanliknast med eit hav: På overflata finn ein lov- og rettsreglar, på eit mellomnivå finn ein rettslege prinsipp som at avtalar skal haldast, medan ein på havbotnen finn rettslege grunnførestillingar som det autonome individet. Samla sett utgjer desse tre nivåa rettskulturen. Gjennom å gjera rettskultur til objektet for rettshistoria kan ein setja retten inn i ein heilskapleg struktur slik at samanhengen mellom retten som intellektuell aktivitet og handverk, mellom dei store filosofiske ideane og dei konkrete rettsavgjerdene trer klart fram.Intellektuelt gods, som idear og førestillingar, reiser like lett over geografiske avstandar som materielt gods, og nye metodiske grep spreier seg like raskt som tekniske nyvinningar. Det er innanfor rammene av nasjonen at retten får si form gjennom at rettssubjekta skapar sedvane, gjennom at rettspraksis skapar presedens og prejudikat, og gjennom lovgjeving. Dette gjer at retten må forståast innanfor både ein nasjonal og ein internasjonal kontekst. 

For mer informasjon se forlagets nettside.

Rett - En internasjonal historieDag Michalsen (2023)

Rett - En internasjonal historie
Foto/ill.:
Pax Forlag

Av Dag Michalsen, nyeste utgave fra 2023.

Rett er et internasjonalt fenomen. Hvordan utviklet rett seg i forskjellige samfunn over tid?

I denne boken viser professor i rettshistorie Dag Michalsen de lange linjene i rettens internasjonale historie fra antikken til i dag. Han tar for seg romersk rett, islamsk rett, kongelig lovgivning i middelalderen, naturrett og forfatninger på alle kontinenter frem til dagens EU-rett.

Hvilke rettslige trekk hadde middelalderkongedømmet eller folkeretten fra 1600-tallet? Og hvilken rolle spilte oppfinnelsen av det moderne aksjeselskapet for utviklingen av moderne økonomi? Slike og mange andre spørsmål drøftes. Norsk rettshistorie er skrevet inn i den internasjonale rettshistorien.

For mer informasjon se forlagets nettside.

Fordom og forventningJørn Øyrehagen Sunde (2019)

Fordom og forventning
Foto/ill.:
Pax Forlag

Av Jørn Øyrehagen Sunde (red.), fra 2019.

Tema for boken er kontekstualisering, begrepshistorie, historisk komparasjon og intertekstuell lesing som metodiske grep ved bruk av rettshistoriske kilder. Disse temaene er behandlet på bakgrunn av refleksjonene til åtte rettshistorikere rundt egen metodebruk. 

Boken er myntet særlig på jurister og historikere ved sida av rettshistorikere, fordi den behandler både utfordringen med å forstå det historiske og det rettslige når en skal få rettshistoriske kilder i tale.

For mer informasjon se forlagets nettside.

Kongen, lova og landetJørn Øyrehagen Sunde (2023)

Kongen, lova og landet
Foto/ill.:
Kagge Forlag

Av Jørn Øyrehagen Sunde, fra 2023.

Kong Magnus 6. er ein av dei mest fasinerande norske kongane. Han levde i eit spanande hundreår, der Norge utvikla seg i stor fart og fekk – som eit av få land i Europa – ei lovbok som vart nytta i heile landet. I dag er han difor kjent som Magnus Lagabøter. 

Magnus Lagabøter er likevel kanskje den av dei norske mellomalderkongane vi veit minst om. Med Kongen, lova og landet har Jørn Øyrehagen Sunde skrive eit formidabelt verk. Med stor kunnskap og suveren formidlingsevne skriv han fram ein mann og ei tid som er overraskande attkjenneleg og moderne, internasjonalt orientert og jordnær på same tid.

Eigentleg skulle han ikkje bli konge

Storebror hans skulle overta trona etter kong Håkon 4., medan den unge prins Magnus vart utdanna hos dei fattige fransiskanarmunkane. Då han likevel vart krona som kong Magnus 6. i 1261, vart han den einaste kongen i norsk mellomalder som ikkje førte krig. I staden skapte han Landslova, som vart ein grunnstein i norsk politikk, rett og samfunn. Han vart heller ikkje grav lagt saman med andre norske kongar, men hos munkane i fransiskanarklosteret der han gjekk i skule. 

For mer informasjon se forlagets nettside.

1000 år med norsk rettshistorieJørn Øyrehagen Sunde (2023)

1000 år med norsk rettshistorie
Foto/ill.:
Dreyers forlag.

Av Jørn Øyrehagen Sunde, fra 2023.

"Korleis vert det norske rettssystemet endra av kunstig intelligens? Svaret ligg i historia."

1000 år med norsk rettshistorie viser korleis norsk rett har vorte endra av ny kommunikasjonsteknologi det siste millenniet. Retten gjekk frå å vera munnleg til skriftleg på 1100- og 1200-talet, og den handskrivne retten vart erstatta av trykt rett på 1600- og 1700-talet. Frå 1983 vart norsk rett digitalisert. Det vil seia at lover, høgsterettsdommar og juridisk litteratur vert søkte opp på internett og lesne på ein datamaskin. Digitaliseringa av norsk rett har no kome så langt at sjølv grunnleggjande strukturar som rettferdsidealet og juridisk metode er i endring. Difor står rettsstaten overfor like store utfordringar i dag som då kommunikasjonsteknologien endra seg med skriven og trykt rett.

I denne situasjonen må vi læra av historia, ikkje minst korleis rettstryggleik og rettsstaten kan sikrast. For den nye kommunikasjonsteknologien kan gjera retten både undertrykkjande og frigjerande, alt etter kva val vi tek i åra som kjem.

For mer informasjon se forlagets nettside.

Frederik Stangs naturrett. Marius Mikkel Kjølstad (2023)

Frederik Stangs naturrett
Foto/ill.:
Pax Forlag.

Av Marius Mikkel Kjølstad (red.), fra 2023.

Frederik Stang var en av de mest sentrale politiske skikkelsene i Norge på 1800-tallet, først og fremst som statsråd i nærmere 30 år. Hvordan mente Stang at samfunnet burde se ut? Hans forelesninger i naturrett fra 1830 til 1831 gir oss et godt innblikk. I denne boken utgis forelesningene i transkribert versjon. Vi får vite hva Stang tenkte om blant annet filosofi, menneskets vesen, rettens oppgave, eiendom, kontrakter, ekteskap og familie, straff, statens formål, maktfordeling og demokrati. Forelesningene kaster nytt lys over Stangs tenkning, men også over naturrettstradisjonen i Norge og måten historikerne har fremstilt Stang på i ettertid. I innledningen argumenterer bokas redaktør Marius Mikkel Kjølstad for en ny forståelse av forelesningene.

Frederik Stang (1808–1884) var dosent og lektor i lovkyndighet fra 1830 til 1834. Han utga en statsrettsbok i 1833, som i flere tiår sto som den ledende fortolkningen av Grunnloven. Som statsråd drev han viktig reformarbeid på mange samfunnsområder. Stang bidro til å styrke regjeringens politiske posisjon, og i 1873 ble han den første statsminister i Norge etter at stattholderembetet ble fjernet.

For mer informasjon se forlagets nettside.

Eidsivatinget. Den norske tingtradisjonen gjennom 1000 årJørn Øyrehagen Sunde og Brage Thunestvedt Hatløy (2022)

Cover eidsivatinget
Foto/ill.:
Cappelen Damm Akademisk

Av Jørn Øyrehagen Sunde og Brage Thunestvedt Hatløy (red.), fra 2022.

Jørn Øyrehagen Sunde og Brage Thunestvedt Hatløy har skrevet boken Eidsivatinget. Den norske tingtradisjonen gjennom 1000 år, som ble utgitt av Cappelen Damm Akademisk i 2022.

Eidsivatinget ble ifølge sagaen satt på Eidsvoll i år 1022 av Olav 2 Haraldsson, bedre kjent som Olav den hellige. Eidsivatinget var ett av fire lagting i Norge, og ble holdt på Eidsvoll frem til 1620. De norske lagtingene fra mellomalderen ble avskaffet i 1797, men etablert på nytt i 1887, og Eidsivating har siden den gang vært en av de norske appelldomstolene.

Går det en linje fra det middelalderske tinget til det moderne lagtinget i Norge i dag? Spørsmålet blir i denne boken utforsket gjennom en rekke bidrag som til sammen dekker 1000 år av norsk rettshistorie. Tingtradisjonen blir ført fra tidlig middelalder til den blir en sentral del av det norske styringssystemet i høymiddelalderen. Den beholdt sin posisjon i flere hundre år for deretter å bli gravis nedbygget fra 1600- og særlig på 1700-tallet. Fra 1814 fikk tingtradisjonen langsomt en renessanse, men med ganske andre funksjoner og former enn i middelalderen. I møte med en digital hverdag vil nye forandringer komme, og tingtradisjonens historie kan spille inn i utformingen av tingets framtid.

For mer informasjon se her.

Høgsteretts historie 1965-2015: at dømme i sidste instansJørn Øyrehagen Sunde (2015)

Cover Høgsteretts historie 1965-2015
Foto/ill.:
Fagbokforlaget

Av Jørn Øyrehagen Sunde, fra 2015.

Høgsteretts historie 1965-2015: at dømme i sidste instans er skrevet av Jørn Øyrehagen Sunde. Høgsteretts historie 1965-2015 er ei endringshistorie. Det er historia om ein domstol som lenge stritta imot endring, men som særleg etter Berlinmuren sitt fall vart riven med av samfunnsutviklinga og av ivrige einskildpersonar som staka ut ein ny kurs for den fremste representanten for den tredje statsmakta i Noreg. I dag er Høgsterett kanskje meir ei statsmakt enn nokosinne i si 200 år lange historie. For domstolen har ein nesten uavgrensa kompetanse, er ein nesten rein prejudikatsdomstol, er premissleverandør for den juridiske metoden, kan påverka tilsetjinga av nye høgsterettsdommarar, og er ein dialogpartnar i det transnasjonale rettsregimet. Dette er historia om korleis det vart slik.

For mer informasjon se forlagets side.

Maktfordeling og 1814. Eirik Holmøyvik (2012)

Cover Maktfordeling og 1814
Foto/ill.:
Fagbokforlaget

Av Eirik Holmøyvik, fra 2012.

Maktfordeling og 1814 er skrevet av Eirik Holmøyvik og gjer greie for opphavet til maktfordelingsprinsippet og viser korleis det blei eit sentralt prinsipp i statsretten og grunnlovene frå slutten av 1700-talet. Hovuddelen i boka er ein historisk og Maktfordelingsprinsippet er eit av dei grunnleggjande prinsippa i statsretten. Det seier at den lovgjevande, den utøvande og den dømmande makta må haldast åtskilde og plasserast hos ulike personar og organ. Føremålet med ei slik deling av statsmakta er å hindre maktmisbruk og sikre eit styre etter.

Den juridiske komedienJørn Øyrehagen Sunde (2007)

Cover Den juridiske komedien
Foto/ill.:
Fagbokforlaget

Av Jørn Øyrehagen Sunde, fra 2007.

Den juridiske komedien. Ein antologi over tanke og praksis i den norske rettskulturen si historie: Internasjonaliseringa av alle samfunnsområde har aktualisert spørsmålet om kultur. Retten er ikkje noko unnatak verken når det gjeld internasjonalisering eller når det gjeld ei aukande interesse for det kulturelle grunnlaget for gjeldande rett, metode og rettsforståing. Den norske rettskulturen er ei samansett eining og forma i møtet mellom rettsfilosofi og allmenn rettsforståing, mellom lov og sedvane, og mellom Høgsterettspraksis og allmenn praksis. Avhandlingane, artiklane og essaya i Den juridiske komedienreflekterer denne mangefasetterte skapingsprosessen gjennom å handsama tema som ein rettskultur sin karakter, rett som førestilling og iscenesetjing, internasjonaliseringa av retten, normskaping, metode, sekularisering, nasjonalisering og profesjonalisering. Slik kan antologien vonleg opna opp for nye perspektiv både på historia, på retten i samfunnet i dag, og på kultur. Jørn Øyrehagen Sunde er professor ved Det juridiske fakultet i Bergen og rådgjevar i historiske spørsmål ved Museet Baroniet Rosendal.

For mer informasjon se forlagets side.

Andre kilder

Bevarte juridiske forelesninger mv. fra 1800-tallet

Illustrasjonsbilde forelesninger
Foto/ill.:
Marius Mikkel Kjølstad

Av Marius Mikkel Kjølstad, fra 2023.

Ved norske arkiv-, biblioteks- og utdanningsinstitusjoner er det oppbevart mange håndskrevne juridiske forelesningsmanuskripter fra 1800-tallet. Slike manuskripter kan være en viktig kilde for rettshistorisk forskning. Denne oversikten inneholder et register over manuskripter som er oppbevart, inkludert manuskriptreferanser og informasjon om materiale som er digitalisert og transkribert. Oversikten er utarbeidet i 2023 av Marius Mikkel Kjølstad, stipendiat i rettshistorie ved Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen. 

Oversikten er strukturert kronologisk etter forelesere fra 1814 til og med de som begynte sin forelesningsvirksomhet før år 1900. Manuskripter med ukjent foreleser er samlet mot slutten av oversikten.

Hele oversikten kan også lastes ned som eget dokument, vedlagt nedenfor. 

(NB = Nasjonalbiblioteket, RA = Riksarkivet, UiO UJUR = Juridisk bibliotek)

Lorents Lange

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatus
1817-1818GrunnlovsforelesningerNBMs.8o 3771Transkribert 1.utkast av Marius Mikkel Kjølstad. Digitaliserte.
Ukjent"Anmærkninger til anden Del af Processen"NB; UiB Spesialsamlinger; Bergen offentlige bibliotekMs.forelesn.215;
Ms.182 b
Manuskriptet ved Spesialsamlingene digitalisert.

Henrik Steenbuch

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
1820?GrunnlovsforelesningerNBMs.forelesn.375Transkribert 1.utkast av Marius Mikkel Kjølstad. Digitaliserte. 
1823Jus processuale et Encyclopeda jurisUiO UJUR   
1823Forelæsninger over Procesen med noter af prof. Steenbuck til Nørregaards Forelæsninger over Prosessens anden delNBMs.forelesn.316  
1823-1824?GrunnlovsforelesningerNBMs.forelesn.224Transkribert 1.utkast av Marius Mikkel Kjølstad. Digitaliserte.Er et stykke på vei av et annet innhold enn forelesningene ovenfor.
1837Forelesninger i lovtolkningNBMs.forelesn.757Transkribert 1.utkast av Marius Mikkel Kjølstad. Digitaliserte. 
1825-1826?Forelæsninger over CriminalrettenUiB SpesialsamlingerMs.501Digitaliserte.Kommentarer til Nørregaard.
1838Forelesninger i alminnelig statsrettNBMs.forelesn.313Transkribert 1.utkast av Marius Mikkel Kjølstad. Digitaliserte.95 % ren oversettelse av Karl von Rotteck.

Claus Winter Hjelm

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatus
1826-1827Lector Hjelms Dictat til NaturrettenUiB SpesialsamlingerMs.1693Transkribert 1.utkast av Marius Mikkel Kjølstad. Digitaliserte.
1824Forelesninger i logikk og etikkNBMs.forelesn.271Delvis transkribert av Marius Mikkel Kjølstad.
UkjentLogikk, psykologi, sedelære og metafysikkNBMs.forelesn.329

Delvis transkribert av Marius Mikkel Kjølstad.

1826Logikk, metafysikk og psykologiBergen Offentlige Bibliotek Delvis transkribert av Marius Mikkel Kjølstad. Digitaliserte.

Ulrik Anton Motzfeldt

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
UkjentDiverse juridiske Optegnelser og ForelæsningerNBMs.forelesn.85  
1829Forelesninger over den norske sjørett NBMs.4o 629;
Ms.forelesn.81
  
1830-talletProsessforelesningerNB og UiO UJURMs.forelesn.118;
Ms.forelesn.119;
Ms.forelesn.368;
Ms.forelesn.84
  
1830-talletTingsrettsforelesningerNB og UiO UJURMs.forelesn.120;
Ms.forelesn.311;
Ms.forelesn.78;
Ms.forelesn.83
  
1833Forelesninger over den norske private personrettNBMs.forelesn.82  
1835Juridisk-praktiske ForelæsningerUiO UJUR   
1837Den positive lovgivning vedkommende geistlighetenNBMs.forelesn.818  
1838 og 1842Forelesninger i folkerett NBMs.forelesn.79;
Ms.forelesn.80
Ms.80 digitalisert, automatisk transkribering i Transkribus påbegynt av Marius Mikkel Kjølstad. 
1830-tallet og 1841Forelesninger over alm. rettslære og innledning til den norske private rettNBMs.forelesn.77; Ms.forelesn.309  
 Forelesninger i romerrett NBMs.forelesn.76  
1838Forelesninger i kriminalrettNBMs.forelesn.75; Ms.forelesn.121  
1836Forelesninger i odelsrett NBMs.forelesn.312  
1835Forelesninger i naturrettNBMs.forelesn.310Transkribert 1.utkast av Marius Mikkel Kjølstad. Digitaliserte. 
1835Forelesninger i naturrettRA Transkribert av Marius Mikkel Kjølstad, vha Transkribus. Motzfeldts eget manuskript. Ser ut til å være noen avvik fra Ms.forelesn. 310 ved NB.

Frederik Stang d.e.

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
1830-1831Naturrett /rettsfilosofi/ allmenn rettslæreNB, UiB, UiO UJUR Utgitt i boken Marius Mikkel Kjølstad (red.), Frederik Stangs naturrett. Forelesninger 1830-1831. (Pax 2023). Digitaliserte manuskripter her og her.Ca. 10–15 manuskripter bevart, de fleste ved NB. 
1832-1833TingsrettsforelesningerNB og UiO UJURMs.forelesn.779  
1831-1832StatsrettNBMs.forelesn.777 Forelesningene som lå til grunn for grunnlovstolkningen fra 1833.
1834Det romerske RetssystemUiO UJUR   

Anton Martin Schweigaard

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
UkjentOpptegnelser fra forelesningerNBMs.40 612, jf. Ms.film 164  
1843Forelesninger om lov 20. august 1842 (om forbrytelser)NB, Statsarkivet HamarMs.4o 604;
Ms.forelesn.125
 Ved Statsarkivet i Hamar: ARK-052/O/Oa/0002 (lensmann Ole Nielsens arkiv).
1842Den Norske Skifteret m.m.NBMs.4o 625  
1847Forelesninger over politisk økonomiNBMs.4o 628;
Ms.forelesn.1154;
Ms.forelesn.1342; Ms.forelesn.338
  
1841;
1847;
1863;
1869
Forelesninger over statsøkonomiNBMs.forelesn.1070;
Ms.forelesn.263a-b;
Ms.forelesn.530;
Ms.forelesn.678:a; Ms.forelesn.879
  
1850;
1858;
1860-1869
RomerrettsforelesningerNBMs.4o 612;
Ms.fol.516;
Ms.forelesn.1155;
Ms.forelesn.1283;
Ms.forelesn.1284;
Ms.forelesn.376;
Ms.forelesn.762;
Ms.forelesn.820;
Ms.forelesn.852;
Ms.forelesn.879; Ms.forelesn.934
  
1835;
1837;
1838;
1844
ProsessforelesningerNB og UiO UJURMs.forelesn.1071;
Ms.forelesn.1073;
Ms.forelesn.124;
Ms.forelesn.1287;
Ms.forelesn.141;
Ms.forelesn.217; Ms.forelesn.219
  
1840;
1841;
1843;
1851
Administrativ rettNB og UiO UJURMs.4o 659;
Ms.forelesn.1223;
Ms.forelesn.1281;
Ms.forelesn.140;
Ms.forelesn.218;
Ms.forelesn.303;
Ms.forelesn.315;
Ms.forelesn.678:b;
Ms.forelesn.716;
Ms.forelesn.717; Ms.forelesn.851
Transkribert av Marit Halvorsen og Amund Pedersen, under planlagt utgivelse som kildeskrift. Hektografert versjon digitaliserte. 
UkjentForskjellige Notiser til Forelæsninger over juridiske EmnerNBMs.forelesn.225Iflg. NB er disse offentliggjorte. 
1837;
1839
Statistikk, statsrett, etcNBMs.forelesn.263c; Ms.forelesn.314;
Ms.forelesn.819; Ms.forelesn.850:b
  
1843De europeiske staters forfatningNBMs.forelesn.850:a  
1863Det britiske Riges Statistik I-IIINBMs.forelesn.853  
1863Sammenlignende fremstilling af Norges og Sveriges StatistikNBMs.forelesn.877; Ms.forelesn.961  

Georg Frederik Hallager

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
1841Den norske LovhistorieNBMs.forelesn.109;
Ms.forelesn.221
  
UkjentFremstilling af den norske SøretNBMs.forelesn.112  
1846Den norske ObligationsretNBMs.forelesn.113  
1858Den positive folkeretUiO UJURUJUR Gmag 1144 Hal  
1862Forelæsninger over IndledningenNBMs.forelesn.849  

Peter Jonas Collett

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
1847Forelæsninger over Arveretten efter den norske LovgivningNBMs.forelesn.135  
UkjentForelæsninger over NæringsdriftenNBMs.forelesn.136  
1846Forelæsninger over Lovgivningen om Næringsveiene i Kjøbstæderne og paa LandetNBMs.4o 630  
1845Optegnelser ved Lektor Colletts Foredrag over Norges grundlovsbestemte Ret efter Stangs systematiske FremstillingNBMs.forelesn.108  
UkjentDen norske Lovgivnings Lære om Retssubjecterne og den Indflydelse, de forskjellige personlige Stillinger øve paa deres RetsforholdNBMs.forelesn.106;
Ms.forelesn.242
  
1845Personretten efter den norske LovgivningNBMs.forelesn.111:1  
UkjentForelæsninger over Fædrelandets offentlige RetNBMs.forelesn.137  

Frederik Christian Stoud Platou

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
1843;
1845;
1850;
1862
TingsrettsforelesningerNB; GunnerusMs.forelesn.138;
Ms.forelesn.341;
Ms.forelesn.440;
Ms.forelesn.497;
Ms.forelesn.596;
Ms.forelesn.903;
Ms.forelesn.924
Gunnerus-eksemplaret (1843, §§ 1-54) digitalisert. 
1847Den ved Siden af Kriminalloven bestaaende StraffelovgivningNBMs.forelesn.139;
Ms.forelesn.301
  
UkjentOm BesiddelseNBMs.forelesn.228  
1850Forelæsninger over Hævd (umiddelbare tingenes ret)NBMs.forelesn.340  

Torkel Halvorsen Aschehoug

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
1852;
1856;
1862
Rettsfilosofi / Rettsfilosofiens historieNB + UIOMs.8o 2583;
Ms.8o 2825;
Ms.forelesn.874
Transkriberg av Trygve H. Losnedahl og Marius Mikkel Kjølstad. Aschehougs egne manuskripter digitalisert (Ms 2825Ms 2583). 
UkjentStatsøkonomi, grunnloven, prosess, personrett, komparativ statsrett (England, USA) og familierettNBMs.fol.4800 Dette er en omfangsrik eske med Ashehougs egne manuskripter. Inneholder også noen referater fra andres forelesninger, bla. U.A. Motzfeldt og F.C.S. Platou.
1867Forelesninger over appellNBMs.forelesn.1102; Ms.forelesn.134; Ms.forelesn.498; Ms.forelesn.823; Ms.forelesn.932  
1862;
1868;
1872
Commentar over Kongeriget Norges GrundlovNB og UiO UJURMs.forelesn.1178; Ms.forelesn.876; Ms.forelesn.931a UiO-manuskriptet inneholder også avskrift av stevningskonsepter.
1870Forelæsninger over Norges offentlige Ret I-IINBMs.forelesn.277  
1886Forelæsninger over StatsretNBMs.forelesn.579  
1857;
1861
Administrativ rettNBMs.forelesn.159; Ms.forelesn.524;
Ms.forelesn.715; Ms.forelesn.90.;
Ms.4o 4313:H:4
Ms.forelesn. 90 er digitalisert (del Idel II).De fleste avskriftene er fragmenter.
1886Forelæsninger over StatsøkonomiNBMs.forelesn.580; Ms.forelesn.600  
1862-1864PersonrettNBMs.forelesn.821; Ms.forelesn.822; Ms.forelesn.875  

Frederik Brandt

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
UkjentForskjellige utkast til avhandlinger eller forelesninger. Delvis på tyskNBMs.4o 876;
se også Ms.fol.581
 Flere av Brandts forelesninger nedenfor inneholder Brandts manuskripter og/eller håndskrevne notater.
UkjentArverettenNBMs.4o 877  
1880Interfoliert eksemplar (korrektur-) til forelesninger over den norske rettshistorie 1. del. Kra. 1880NBMs.4o 881  
1876Om søforsikring, et tillæg til sørettenNBMs.8o 1921;
Ms.8o 130
  
1863TingsrettsforelesningerNBMs.8o 131;
Ms.forelesn.1231;
Ms.forelesn.824;
Ms.forelesn.872;
Ms.forelesn.97
  
1863Den norske Odelsret. Et avsnitt av Forelæsninger over TingrettenNBMs.8o 132  
1864-1865Brudstykker af Forelæsninger over den norske RetshistorieNBMs.8133  
1853Grundrids af den norske Retshistorie til Brug ved Forelæsninger. 1. AfsnitNBMs.8o 134  
1855;
1863;
1880
Norsk rettshistorieNBMs.8o 135;
Ms.forelesn.1105:b;
Ms.forelesn.305;
Ms.forelesn.841;
Ms.forelesn.873;
Ms.forelesn.92
  
1867Foredrag over den norske CivilretNBMs.forelesn.101;
se også Ms.forelesn.102
 Holdt i Uppsala.
1884Statstjenernes forhold til konge og stat. Nogle forelæsningerNBMs.forelesn.104  
1869;
1883
Forelæsninger over den oldnorske procesNBMs.forelesn.1066;
Ms.forelesn.278;
Ms.forelesn.93
  
1880FamilierettNBMs.forelesn.1105:a  
1874;
1878
Strafferett og strafferettshistorieNB/RAMs.forelesn.306;
Ms.forelesn.857;
Ms.forelesn.859;
Ms.forelesn.94
 Ved RA: RA/PA-1825/J/Jb/L0005/0003.
1865Forelæsninger over Den norske SøretNBMs.forelesn.602;
Ms.forelesn.960;
Ms.forelesn.98;
Ms.forelesn.99
  
1872;
1879-1880; 
1884
PersonrettNBMs.forelesn.96  

L.M.B. Aubert

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
1889Den norske obligationsrets almindelige del. Forelesninger 1. og 2. semester 1889, med tillegg og rettelser 1895NBMs.8o 3610 Kontratrykk.
1880Forelæsninger over Retskilderne (Sædvaneretten)NBMs.forelesn.1103  
1869 og 1872Innledning til rettsvitenskapenNB og UiO UJURMs.forelesn.276  
1878; 
1888-1889;
1894
ObligasjonsrettNB og UiO UJURMs.forelesn.1104;
Ms.forelesn.1171;
Ms.forelesn.308;
Ms.forelesn.581;
Ms.forelesn.582; 
  
UkjentForelesninger over skadeserstatningNBMs.forelesn.1170  
UkjentOm NovationNBMs.forelesn.1172  
1870; 
1876;
1879;
1888
TinglysningNB, RA og UiO UJURMs.forelesn.279;
Ms.forelesn.307;
Ms.forelesn.583
 Ved RA: RA/PA-1825/J/Jb/L0005/0003.
1889Oversigt over juryen efter L. 1. juli 87NBMs.forelesn.584  
1893ForløfteNBMs.forelesn.767:b  
1883Innledning til Norges statsrettslige historie 1814NBMs.4o 1294  
1868Forelæsninger over FolkerettenNBMs.4o 1293  
1877Forelæsninger over PanterettenRARA/PA-1825/J/Jb/L0005/0003  

Marcus Pløen Ingstad

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
1870-1901RomerrettsforelesningerNB og UiO UJURMs.4o 3631;
Ms.fol.4579;
Ms.forelesn.1101;
Ms.forelesn.1107;
Ms.forelesn.1108;
Ms.forelesn.1187;
Ms.forelesn.1188;
Ms.forelesn.1337;
Ms.forelesn.593;
Ms.forelesn.597;
Ms.forelesn.598;
Ms.forelesn.725;
Ms.forelesn.759;
Ms.forelesn.768;
Ms.forelesn.776;
Ms.forelesn.1187
  
1898Arveret IV-VI. TingsrettenNBMs.forelesn.1189  
UkjentConcursNBMs.forelesn.931:b  

Ebbe Hertzberg

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
1881BehovNBMs.82301:1:a;
Ms.fol.2203:8
  
UkjentHva er kredit?NBMs.8o 2301:1:b  
UkjentNorges statistikkNBMs.8o 2301:1:c;
Ms.fol.2203:11
  
1879Omsætning og fordelingNBMs.8o 2301:1:d  
1881ProduksjonNBMs.8o 2301:1:e  
UkjentStatsbegrepetNBMs.8o 2301:1:f  
UkjentTiltredelsesforelesning som professorNBMs.8o 2301:1:g  
UkjentForelesninger om norsk næringsliv og økonomiNBMs.fol.2203:10  
UkjentKonsumtion og befolkningNBMs.fol.2203:13  
UkjentDen statsøkonomiske videnskabNBMs.fol.2203:1  
UkjentVor HandelspolitikNBMs.fol.2203:9  
1878; 
1880
Forelesninger over statsøkonomi NBMs.forelesn.1110;
Ms.forelesn.304;
Ms.forelesn.599
  

Bernhard Getz

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
1876; 
1880
Forelesninger i sivilprosessNBMs.8o 2047;
Ms.forelesn.1106
  
UkjentKriminalitetsforelæsningerNBMs.forelesn.527  
UkjentConcurs og skifteNBMs.forelesn.765  

Francis Hagerup

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
1880-1881ForelesningerNBMs.fol.4579:B:1:c;
Ms.fol.4579:B:1:d
 I samme bind en oversikt over Hagerups elever og deres prestasjoner i ulike fag.
1899"Almindelig statsret. - Civilprocespricipper. - International Civilprocesret."NBMs.fol.4579:B:1:f Knytemappe med løse notater til forelesninger.
1880Om Besiddelse og EiendomNBMs.forelesn.1109  
1887;
1888;
1893;
1903
StrafferettNBMs.forelesn.1165;
Ms.forelesn.1166;
Ms.forelesn.1169;
Ms.forelesn.586;
Ms.forelesn.767:a
  
1888; 
1891
SivilprosessNBMs.forelesn.1167;
Ms.forelesn.1168;
Ms.forelesn.585;
Ms.forelesn.724
  
1889StraffeprosessNBMs.forelesn.339  
1889Forelæsninger over Juryinstitutionen efter L. 1. juli 1887. II-IVNBMs.forelesn.587  
1887Formuerettens grunnprinsipperNBMs.forelesn.588;
Ms.forelesn.766
  
1888KonkursNBMs.forelesn.589  
UkjentPanterettNBMs.forelesn.590  
UkjentForelæsninger over InterressentsskapNBMs.forelesn.591  
1881Forelæsninger over udvalgte partier av obligationsrettens speceielle delNBMs.forelesn.601  
1891RentsencyklopædiNBMs.forelesn.722;
Ms.forelesn.760
  
1887 og 1893SkifteNB og UiO UJURMs.forelesn.723  

Johannes Bergh

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
1885Forelæsninger over udvalgte Emner af FormuerettenNBMs.forelesn.933  

Bredo Morgenstierne

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
1905Hovedtræk af Rettens og Statens Tilblivelse og UdviklingNBMs.fol.2248:8 Forelesninger som skulle vært holdt ved sommerkursene i Uppsala august 1905. Tils. 88 bl.
UkjentDen norske statsforfatningNBMs.forelesn.489  
1888;
1895
StatistikkNBMs.forelesn.594;
Ms.forelesn.998
  
1888Forelæsninger over fremmed statsret. England og AmerikaNBMs.forelesn.595  
1890-åreneStatsforvaltningsretNBMs.forelesn.726  

Herman Scheel

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
1895Forelæsninger over Konkurs og skifteNBMs.forelesn.1317  
1890-åreneDele af TingsrettenNBMs.forelesn.728  

Oscar Platou

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
1890-åreneArverettNBMs.forelesn.727  
1899Forelæsninger over Sjøret. IVNBMs.forelesn.881  

Absalon Taranger

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
1902Læren om retskilderneNBMs.forelesn.1098  
1902PersonrettenNBMs.forelesn.1099  
UkjentKirkeretNBMs.forelesn.995  

Fredrik Stang d.y.

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
1898Obligasjonsrettens alminnelige delNBMs.forelesn.1187  

Ukjent foreleser

ÅrTittel/innholdLokasjonDok-IDStatusKommentar
1826juris Romani divisionisUiO UJUR  Div. notater og figurer, nedskrevet av Carl Dahl, som ble immatrikulert i 1821 og uteksaminert i 1826.
UkjentIndledning til Criminalretten af ØrstedUiO UJUR  Referert av en Holst?
Ca. 1830Den romerske Ret I–IIIUiB SpesialsamlingerMs.182 bDigitaliserte (del Idel IIdel III).Antakelig forelesninger av Lange, Steenbuch eller Motzfeldt.
1833Prioritetsordenen i et ConcursboeUiO UJUR   
1832PersonrettUiO UJUR  Ukjent foreleser, men Stang foreleste over personrett i 1831, Motzfeldt i 1833.
Ca. 1830?Juridisk Haandregister I–VUiB SpesialsamlingerMs.182 bDigitaliserte (del Idel IIdel IIIdel IVdel V).Enevold M. Falsens manuskript.
Ca. 1830?Schlegel-kommentarUiB SpesialsamlingerMs.182 bDigitaliserte. Transkribert 1.utkast av Marius Mikkel Kjølstad.Har tilhørt Enevold M. Falsen. Merknader § for § til Schlegels naturrett. Et tilsynelatende identisk dokument også oppbevart ved Bergen offentlige bibliotek.
Ca. 1830?Schlegel-kommentarNBMs.forelesn.780Transkribert 1. utkast av Marius Mikkel KjølstadHenger sammen med deler av et referat fra Stangs naturrettsforelesning. Merknader § for § til Schlegels naturrett.
Ca. 1840Forelæsninger over den norske Lovgivningslære, og om Retssubjecterne og den Indflydelse de forskjellige Stillinger øve paa deres RetsforholdGunnerusQv.548bDigitalisert.Referert av "Buaas", antakelig Eiler Mathias Krog Buaas som ble uteksaminert i 1845.

 

Mer kommer