Hjem

Forskergruppe for rettsteori

Forskergruppen ledes av professor Jørn Jacobsen og er sammensatt av personer som enten har rettsteoretiske problemstillinger som et av sine forskningsfelt, eller som benytter rettsteoretiske perspektiver i sin forskning på rettsdogmatiske emner.

Rettsteori spenner over et vidt spekter av forskningsområder, som juridisk metode, bevisteori, rettsfilosofi og politisk teori.

Forskergruppens formål er å være et forum for diskusjon av rettsteoretiske problemstillinger, å heve den rettsteoretiske kompetansen på fakultetet og å arbeide for en tettere integrasjon mellom rettsteori og andre forskningsfelter.