Hjem

Forskergruppe for rettsteori

Forskergruppen ledes av professor Jørn Jacobsen og professor Synne Sæther Mæhle 

Ellers er forskergruppen sammensatt av personer som enten har rettsteoretiske problemstillinger som et av sine forskningsfelt, eller som benytter rettsteoretiske perspektiver i sin forskning på rettsdogmatiske emner.

Rettsteori spenner over et vidt spekter av forskningsområder, som juridisk metode, bevisteori, rettsfilosofi og politisk teori.

Forskergruppens formål er å være et forum for diskusjon av rettsteoretiske problemstillinger, å heve den rettsteoretiske kompetansen på fakultetet og å arbeide for en tettere integrasjon mellom rettsteori og andre forskningsfelter.