Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi

Om gruppen

Forskningsgruppen i samfunnsfarmasi ble formelt opprettet våren 2011, men samfunnsfarmasøytisk forskning har foregått ved Universitetet i Bergen siden oppstarten av Senter for farmasi i 2003. Forskningen har i stor grad hatt fokus på pasientsikkerhet ved legemiddelbruk, og gruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt. Forskningsgruppen har også hovedansvaret for den samfunnsfarmasøytiske undervisningen i farmasistudiet ved UiB.

Forskiningsgruppe i samfunnsfarmasi
Foto/ill.:
Mirey Alfarah

Hovedinnhold

I dag er de viktigste satsningsområdene til forskningsgruppen

FPD-Include - Faculty Professional Development for inclusion in pharmacy education: Fremme inkludering og kulturell forståelse i farmasøytutdanningen og etablere strategier for å engasjere studentene i diskusjoner om likestilling og integrering, slik at fremtidige farmasøyter har nødvendige verktøy for å gi pasient-sentrert omsorg som er kulturelt responsiv og inkluderende. 


Aktiv Læring - FREMFARM Prosjektet: I FREMFARM projekten ønsker vi å fremme ferdigheter innen kommunikasjon og innovasjon hos profesjonsstudenter i farmasi, og å forankredisse ferdighetenei yrkesfaglig etikk og verdier. Tilbakemeldinger fra praksisfeltet understreker viktigheten av disse ferdighetene for at deferdige kandidatene skal være forberedt på arbeidslivet. Dette er sammensatte ferdigheter som i liten grad kan læres ved bruk av tradisjonelle læringsformer som forelesninger eller laboratorieundervising. Slike ferdigheter krever modning, og det er derfornødvendig at ferdighetstrening og refleksjon integrerespå tvers av studieprogrammet, fra første til femte studieår.                                               

Legemiddelbruk hos eldre – temaer som legemiddelepidemiologi, klinisk farmasi, sykehjemsmedisin og farmasøytisk praksis dekkes gjennom dette. Med farmasøytisk praksis menes studier av hvordan farmasøytisk kunnskap kan bidra til kvalitet og sikkerhet i legemiddelforskrivning og –håndtering.


Legemidler og pasientsikkerhet med hovedvekt på bruk av urtepreparater – økende bruk av slike midler også i sårbare grupper som gravide og ammende tilsier behov for økt kunnskap om sikkerhet ved bruk. 

Behandling av ekstrem svangerskapskvalme - hyperemesis gravidarum: SUKK-P  SUKK-P er en longitudinell, prospektiv kohortstudie som undersøker symptomer og behandling hos kvinner som blir innlagt på sykehus med ekstrem svangerskapskvalme, hyperemesis gravidarum.


Samtidig ønsker vi å styrke undervisning i og utvikle forskning innenfor feltet legemiddeløkonomi.  Her er Avdeling for samfunnsfarmasi ved Farmasøytisk institutt, UiO en viktig samarbeidspartner. Vi samarbeider også tett med dem på flere av de pågående forskningsprosjektene. Øvrige samarbeidspartnere er:


Fagområde for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB.
RELIS Vest.
Sjukehusapoteka Vest.
School of Healthcare, University of Leicester.


Gode tverrfaglige studier er nødvendige for at samfunnet skal kunne dra full nytte av farmasøyter sin legemiddelkunnskap, samt bidra til bedre pasientsikkerhet. Gjennom forskning og undervisning ønsker vi å gi studentene innsikt i farmasøyters oppgaver og ansvar i samfunnet, samt grunnleggende kunnskaper, holdninger og ferdighet som kan bidra til trygg og effektiv legemiddelbruk i samfunnet.