Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess
Masteroppgaver

Tre store masteroppgaver avlagt i forskergruppen

Studieåret 2021/2022 ble det produsert tre store masteroppgaver i samarbeid med forskergruppen for strafferett og straffeprosess. Her er en oversikt over temaene som ble behandlet i oppgavene.

Bilde av kandidatene
Stormasterkandidatene tilknyttet forskergruppen 21/22. Fra venstre: Herman Haugen, August Ødmann Borgmo, Victoria Westrum
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Victoria Westrum har skrevet 60-poengs masteroppgave med tittelen "Psykisk utviklingshemming som utilregnelighetsgrunn: En analyse av utilregnelighetsregelens innhold og konsekvenser".

Hovedfokuset i masteroppgaven er utilregnelighetsregelens innhold. Det sentrale er hvordan utilregnelighetsnormen avgrenses etter gjeldende rett. Analysen har særlig fokus på hvordan utilregnelighetsregelen faktisk forstås i rettspraksis, og hvorvidt praktiseringen av regelen er i samsvar med øvrige rettskilder. Utilregnelighetsregelens har en prinsipiell karakter i strafferettssystemet, og betydning for ulike regelsett. Oppgaven vil derfor også belyse utilregnelighetsregelens konsekvenser, med særlig fokus på reaksjonslæren.

August Ødmann Borgmo har skrevet 70-poengs masteroppgave med tittelen "Lagmannsrettens ankesiling i straffesaker".

Temaet for oppgaven er reglene om siling av anker over dom i straffesaker. Nærmere bestemt omhandler oppgaven i hvilken utstrekning lagmannsretten etter straffeprosessloven § 321 andre ledd første setning kan nekte henvisning av en anke over dom til ankeforhandling, og om ankesilingsreglene i straffesaker er hensiktsmessig utformet.

Herman Haugen har skrevet 70-poengs masteroppgave med tittelen "'Billettkontroll!' En analyse av kollektivselskapenes tilbakeholdsrett og den rettslige tilnærmingen til 'sniking' i norsk rett".

Oppgaven behandler de rettslige rammene for billettkontrollørers adgang til å holde tilbake passasjserer som ikke kan fremvise gyldig billett på kollektivtransport, strafferettslige konsekvenser av tilbakeholdsordningen i lys av HR-2020-2126-A, og hvordan lovgiver kan tilnærme seg problemet med "sniking" i fremtiden. 

 

Forskergruppen er stolt av å bidra til at så mange er velger å skrive stor masteroppgave innen strafferett og straffeprosess. Vi ønsker årets kandidater lykke til videre, og håper flere vil bidra til strafferettsmiljøet med store masteroppgaver i fremtiden.