Hjem
Velferd, arbeid og helse

Forskningsprogram i NFR hvor medlemmer i forskergruppen er/nylig har vært involvert:

Tidlig intervensjon og verdien av oppfølgning

SELFIE

MUNROS

CCBIO
 

VAM - Gruppe for trygdeøkonomi

Kartlegging av barnløse menn:

Prosjekt for Barne- og likestillingsdepartementet, 2017. Prosjektdeltakere: Astrid Grasdal, Kjell Erik Lommerud, Kjell Vaage

VAM - Aging, health and labour market participation:
Forholdet mellom helse og arbeidsmarkedsdeltakelese for eldre personer. Prosjektperiode 2014-2018. Prosjektdeltakere: Arild Aakvik, Tor Helge Holmås og Astrid Grasdal.

SYKEFRAVÆR - Sickness absence:
Using random assignment of GPs in emergency centers as a natural experiment: Prosjektet analyserar kor viktig fastlegen er for å forklara nivået på sjukefråværet. Vidare skal prosjektet analysera effekten av sjukefråvær på arbeid og helse. Prosjektleiar er Tor Helge Holmås.

EVA-SAM - Evaluering av Samhandlingsreformen:
Samhandlingsreformens konsekvenser for eldre: Pasientrettigheter, pårørende og koordinering av tjenester. Prosjektdeltakere: Tor Helge Holmås.

EVA-PEN - Evaluering av pensjonsreformen:
Formålet med evalueringen er å undersøke om man gjennom pensjonsreformen når målene om et økonomisk og sosialt bærekraftig pensjonssystem, en mer fleksibel og individuelt tilpasset overgang fra arbeid til pensjon, bedre insentiv for arbeid, og en god fordelings- og likestillingsprofil. Prosjektdeltakere: Alf Erling Risa, Berndt Raffelhuschen.

EVA-NAV - Evaluering av NAV-reformen:
Det grunnleggende målet med evalueringen er å gi svar på om NAV-reformen når de overordnede målene om flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad, enklere og bedre tjenester tilpasset brukernes behov, og en mer helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Prosjektdeltakere: Arild Aakvik, Karin Monstad, og Tor Helge Holmås.

SYKEFRAVÆR - Health, work and society:
Multi-disciplinary studies of determinants of sickness absence and disability. Prosjektdeltakere: Astrid Grasdal, Kjell Vaage, Espen Bratberg, Arild Aakvik

FRISAM - Ageing, family ties and public policy:
Prosjektdeltakere: Kjell Erik Lommerud, Katrine Løken, Kjell Vaage, Astid Grasdal, Espen Bratberg, Leroy Andersland