Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Forskningsutvalgets mandat, sammensetning og arbeidsform

Forskningsutvalget har en sentral rolle i realiseringen av UiBs strategi og skal være et rådgivende organ for universitetsledelsen.

Hovedinnhold

Mandat

1. Forskningsutvalget har en sentral rolle i realiseringen av UiBs strategi og skal være et rådgivende organ for universitetsledelsen i forskningspolitiske og forskningsstrategiske spørsmål.

2. Utvalget skal rådgi universitetsledelsen i arbeidet med å sikre best mulige vilkår for universitetsforskningen, særlig den langsiktige, grunnleggende forskningen som universitetet har et spesielt ansvar for.

3. Utvalget skal gi universitetsledelsen råd som kan sikre økt ekstern finansiering av forskning, herunder forslag til og råd om hvordan de forskerrettede administrative støttetjenestene kan utvikles.

4. Utvalget skal gi universitetsledelsen råd også i saker knyttet til forskerutdanning, tverrfaglig samarbeid samt institusjonelt samarbeid og partnerskap, nasjonalt og internasjonalt.

Sammensetning

Utvalget skal ha følgende sammensetning:

Medlemmer for en valgperiode (4 år)

• prorektor (leder). Viserektor for tverrfaglig virksomhet er vara for prorektor.

• 7 pro-/visedekaner med ansvar for forskning, én fra hvert fakultet.

• forskningsansvarlig ved Universitetsmuseet i Bergen.

Andre

• 1 midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling. Representanten oppnevnes av rektor for ett studieår etter forslag fra fagorganisasjonene.

• 1 student. Representanten oppnevnes av rektor for ett studieår etter forslag fra Studentparlamentet.

Representanter for relevante områder innkalles ved behov.

Arbeidsform

• Utvalget skal i sitt arbeid legge til rette for diskusjon og erfaringsutveksling med sikte på å utvikle beste praksis i de saker som er til behandling i utvalget.

• Utvalgets medlemmer kan forslå saker til behandling. Dagsorden fastsettes av prorektor.

• Sekretariat er Forskningsadministrativ avdeling som koordinerer utvalget.

 

Vedtatt av Universitetsstyret 15. februar 2018