Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Ph.d.-program

Ph.d. i filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) har som målsetning å tilby sine studenter en ph.d. på et internasjonalt høyt nivå, ved å tiltrekke seg gode studenter og tilby dem nødvendige tiltak for å bli dyktige fagfilosofer. Kvaliteten på utdanningen er også avgjørende for at våre ph.d.-studenter får relevante ansettelser etter endt utdanning. For å sikre alt dette, består forskerutdanningen av flere aktiviteter utover det individuelle arbeidet med ph.d.-avhandlingen.

PhD diplom liggende ved en bunke eldre bøker
Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
www.colourbox.no

Hovedinnhold

Aktiviteter

h.d.-opplegget består av flere aktiviteter. Enkelte av aktivitetene gir studiepoeng (SP). Mens noen aktiviteter er obligatoriske, er andre sterkt anbefalt uten at de kreves formelt.
Tilbudet er definert ut fra dokumentet Ph.d.-program ved Det humanistiske fakultet, Universiteteet i Bergen, som det også vises til nedenfor; for avklaringer, se dette dokumentet.

Aktiviteter med studiepoeng:

Obligatoriske aktiviteter uten SP:

Anbefalte, ikke-obligatoriske aktiviteter som ikke gir SP:

 

Detaljer

Ph.d.-kurs

Ph.d.-kursene kan ha varierende omfang. Et kurs på 3 SP vil normalt tilsvare 10 dobbelttimer forelesninger/seminarer med tilhørende pensum og skriftlig oppgave. Kursene som blir tilbudt vil normalt bestå av faglige fordypninger innen ulike områder som er av nytte for flere ph.d.-studenter. Kusene kan være eksterne, lokale eller organisert i samarbeid med andre institusjoner.

I tillegg til å dekke ulike fagområder i filosofi, vil godkjente kurs også kunne angå områder av betydning for en fremtidig akademisk karriere, som ulike aspekter ved publiseringsprosessen (et tema som også kan falle inn under rubrikken ph.d.-seminarer hvis hensiktsmessig), eller informasjon om jobbmarked, jobbsøkeprosedyrer, intervjutrening, eller skriving av prosjektbeskrivelser (å lære om stillinger både innenfor og utenfor akademia faller inn under dette punktet).

Individualiserte ph.d.-kurs

Instituttet tilbyr individualiserte kurs. Dette er for å bidra til at hver ph.d.-student kan dra nytte av kjennskap til flere temaer og tradisjoner; at hver ph.d.-student ved avslutning besitter et kompetansefelt og en faglig horisont som strekker seg ut over eget ph.d.-prosjekt; samt for å bidra til at studenter med til dels svært forskjellige prosjekter oppnår felles referanserammer. Kjernen i disse kursene er å skrive et essay innenfor et område som ligger utenfor emnet for avhandlingen. Et essay tilsvarende 3 SP vil normalt ha et omfang på 4000-6000 ord. Instituttet har satt sammen litteraturlister og det forventes at studentene gjør seg kjent med innholdet i den aktuelle litteraturlisten som del av forberedelsene.

Ph.d.-studenten velger litteraturliste for et gitt emneområde i tilknytning til hvert essay og setter av tid til å gå gjennom den aktuelle litteraturlisten før vedkommende mottar tema for essayet, utarbeidet av ansatte ved instituttet med særlig kompetanse innen valgt område. Prosessen styres av ph.d.-koordinatoren. Temaet for essayet skal ha en klar relevans i forhold til litteraturlisten. På bakgrunn av hennes eller hans lesning skriver ph.d.-studenten et essay som vil bli evaluert som bestått eller ikke bestått av en av instituttets ansatte med særlig kompetanse innen feltet. Ph.d.-studenten vil normalt ha en uke på seg til å skrive essayet. Ekstra tid utover oppsatt frist vil ikke bli gitt uten særskilt begrunnelse og må også godkjennes av ph.d.-koordinatoren. Sammen med vurderingen av essayet vil ph.d-studenten også få detaljerte kommentarer av en ekspert innen området. I de fleste tilfellene vil ph.d.-studenten og eksperten møtes ansikt til ansikt for å diskutere essayet med tilhørende kommentarer. Studenter som får "ikke bestått" må revidere essayet innen en gitt frist gitt av ph.d.-koordinatoren. Det reviderte essayet vil bli kommentert på samme måte som ved første forsøk. Dersom et tredje forsøk på å skrive et essay innen et gitt område også får "ikke bestått", mister studenten muligheten til å fullføre et individualisert ph.d.-kurs innen det aktuelle området. Studenten kan bare velge et gitt filosofisk område for et individualisert ph.d.-kurs én gang.

Ph.d.-seminarer

Instituttet arrangerer minst to ph.d.-seminar pr. semester for sine ph.d-studenter. Ph.d.-seminaret inkluderer trening i å gi og motta konstruktiv kritikk innen rammer som også sikrer at ph.d.-studentene ved institusjonen kjenner til hverandres prosjekter. Faglig bidrar seminaret til trening og opplæring i avklaring, begrensning og presentasjon av problemstillinger, argumenter og påstander.

Utkastet (10-40 sider) distribueres en uke i forkant av hvert møte. Teksten leses på forhånd av alle deltakerne. Forfatteren skal på møtet ikke presentere teksten annet enn ved å oppsummere hva som er tiltenkt funksjon og kontekst (f.eks. som kapittel i avhandling eller frittstående publikasjon). En av de andre deltakerne i ph.d.-seminaret får i oppgave å gi en ca. 10 minutters konstruktiv kommentar, før alle de andre deltakerne forventes å komme med sine innspill.

Formålet med hver kommentar og innspill er å gi ph.d.-studenten konstruktiv hjelp til å forbedre teksten. Forfatteren behøver derfor ikke bruke mye tid i sine replikker på å «forsvare» seg.

Mentorordning ved gjennomføring av undervisningsdelen av pliktarbeidet

Når det gjelder undervisning som ikke er knyttet til ex.phil. (som har et eget mentor­system) er det mulig for ph.d.-studenten å anmode om at en kollega ved instituttet kan fungere som mentor i ph.d.-studentens undervisning. I utgangspunktet er kjernen i slikt samarbeid diskusjoner mellom ph.d.-studenten og mentor (utnevnt av ph.d.-koordinator) om planer, struktur og gjennomføring av undervisningen. Eventuelle ytterligere tiltak, som mentorens tilstedeværelse i deler av undervisningen, kan det kun legges opp til etter enighet mellom de to.

Eksterne innlegg

Å holde fagfilosofiske presentasjoner ved nasjonale og internasjonale konferanser o.l. er en naturlig del av utviklingen av studentens arbeid og nettverk i ph.d.-løpet. Det er naturlig at studenten finansierer slik aktivitet og deltakelse ved personlige driftsmidler. For eventuell (del)finansiering av reise, konferanseavgift og opphold fra instituttets side forutsettes i alle tilfelle instituttets forhåndsgodkjenning.

Utveksling med andre institusjoner

Et lengre opphold ved en annen institusjon, normalt i utlandet, utgjør normen for instituttets ph.d.-studenter og er noe det sterkt oppfordres til. Valg av sted og planlegging av oppholdet bør skje tidlig, for å sikre at oppholdet har stor verdi for ph.d.-studenten, både for den faglige progresjonen i doktorgradsprosjektet og med henblikk på faglige kontakter for fremtiden.