Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
PhD-program

PhD-programmet i filosofi

PhD-programmet ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) har som målsetning å ligge på et internasjonalt godt nivå, tiltrekke seg gode studenter og gjøre dem til så gode filosofer som mulig i løpet av utdannelsen. Kvaliteten på utdanningen er også avgjørende for å bidra til at våre PhD-studenter får relevante ansettelser etter endt utdanning. For å sikre alt dette, består forskerutdanningen av et PhD-program med et sett felles obligatoriske aktiviteter utover det individuelle arbeidet med PhD-avhandlingen/-artiklene.

PhD diplom liggende ved en bunke eldre bøker
Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
www.colourbox.no

Oversikt

  • Aktiviteter

PhD-programmet tilbyr en serie aktiviteter. Enkelte av de obligatoriske aktivitetene gir studiepoeng (SP), mens andre kreves det at PhD-studentene deltar i som en del av sin utdannelse. I tillegg er det enkelte aktiviteter som er sterkt anbefalt, men ikke utgjør noe formelt krav for godkjent PhD.

Aktiviteter med studiepoeng:

  • PhD-kurs: 3 SP pr kurs. Studenten tar minst 2 kurs for å tilfredsstille kravene. Eksterne kurs må forhåndsgodkjennes av veileder og av instituttet. (detaljer nedenfor)
  • Breddekompetanseessays: 3 SP pr essay. Studenten leverer minst 2 essays for å tilfredsstille kravene, innen to temaer som ikke er de samme som tema for PhD-avhandlingen/-artiklene. (detaljer nedenfor)

Aktiviteter uten studiepoeng:

  • PhD-seminar: 2 møter pr semester. Obligatorisk oppmøte på minimum 7 seminarer i løpet av PhD-perioden, inkludert minst 2 obligatoriske presentasjoner og 2 forberedte kommentarer. Primærfokus på studentenes eget arbeid. (detaljer nedenfor)
  • Statusmøter inkludert midtveisevaluering: 1 obligatorisk møte pr år med komité og veileder. Til hvert møte skal studenten forfatte en kort oppsummering om progresjon i arbeidet siden sist og hvordan man ligger an i henhold til egen plan, samt levere en oppdatert tidsplan for det videre arbeidet frem til og inkludert sluttføring. (detaljer nedenfor)
  • Mentorering (ved undervisning) (detaljer nedenfor)

Aktiviteter som sterkt anbefales, men som ikke utgjør formelle krav:

  • Eksterne presentasjoner (detaljer nedenfor)
  • Opphold ved annen institusjon (1-2 semestre) (detaljer nedenfor)

 

Utdypning av aktiviteter ved instituttets PhD-program

 

PhD-kurs

PhD-kursene har gjerne et omfang tilsvarende omtrent 10 dobbeltimer forelesning/seminar med kurspensum og essay. PhD-kursene som tilbys, vil typisk utgjøre (1) faglige fordypninger som av nytte for flere av studentene. Kursene kan være lokale, eller de kan utgjøre samarbeid med andre institusjoner.

Under PhD-kurs faller også fagtreningstiltak (karrieretrening) med konkret fokus og gjensidig hjelp på f eks (2) skriving og publisering, publiseringskanaler, revisjonsprosedyrer (publiseringsseminar med sikte ikke minst på trening i håndverksmessige sider ved filosofisk skriving—dette formatet kan også legges under PhD-seminaret hvis hensiktsmessig); (3) informasjon om jobbmarked, jobbsøkeprosedyrer, intervjutrening, skriving av prosjektbeskrivelser osv; et anliggende her vil også være orientering mht mulighetene for stillinger i og utenfor akademia etter avlagt PhD-grad.

Breddekompetanseessays

Et mål er å sikre at hver PhD-kandidat får nyte godt av den faglige hjelp som ligger i kjennskap til flere temaer og tradisjoner; at hver PhD-student går ut av instituttets opplegg med et kompetansefelt og en faglig horisont som strekker seg ut over eget PhD-prosjekt; samt at studenter med til dels svært forskjellige prosjekter drar sosial og faglig nytte av å oppnå en grad av felles faglige referanserammer. For å sikre dette, består en del av studieløpet i oppgavedefinert essayskriving etter bred lesning (såkalte «prelims»). Hver student skal skrive minst to slike essays om temaer utenfor eget PhD-prosjekt. Det vises her til etablerte leselister over sentrale og klassiske filosofiske tekster, som studentene skal sette seg inn i som forberedelse til skrivingen av breddekompetanseessays.

PhD-studenten velger en områdespesifikk liste for hvert essay og setter av tid til å gå gjennom den før oppgaven gis av PhD-koordinator i samråd med kolleger med spesiell kompetanse på det valgte temaet. PhD-studenten forfatter på grunnlag av dette et essay for vurdering av faglig egnede kollegaer ved FoF. Det gis 1 ukes frist til skrivedelen av innsatsen. Ikke godkjent essay innebærer krav om fristdefinert revidering inntil resultatet er akseptabelt.

PhD-seminar

Instituttet arrangerer PhD-seminar med møter minst 2 ganger pr semester for sine PhD-studenter. Dette er et vesentlig tiltak for både faglig og sosial gevinst, som inkluderer trening i å gi og motta konstruktiv kritikk innen rammer som også sikrer at PhD-studentene ved institusjonen kjenner til hverandres prosjekter. Et faglig hovedformål er trening og opplæring i avklaring, begrensning og presentasjon av problemstillinger, argumenter og påstander.

Primær fremgangsmåte for å sikre en slik utvikling og opprettholdelse av et givende og åpent faglig miljø er at et essay/utkast (10-40 sider) av en av deltakerne distribueres 1 uke i forkant av hvert møte. Teksten leses på forhånd av alle deltakerne. Forfatteren skal på møtet ikke presentere teksten annet enn ved å oppsummere hva som er tiltenkt funksjon og kontekst (f eks som kapittel i avhandling, frittstående publikasjon). En av de andre medlemmene i PhD-seminaret får i oppgave å gi en ca 10 minutters konstruktiv kommentar, før alle de andre deltakerne forventes å komme med sine innspill.

Formålet med hver kommentar og innspill skal være konstruktiv hjelp til forfatteren til å forbedre teksten ytterligere. Ettersom formålet er å forbedre teksten, anbefales forfatteren ikke å bruke mye tid i sine replikker på å «forsvare» seg.

Oppfølging ved årlige statusmøter

PhD-studentene og deres veiledere skal få ryddig og forutsigbar oppfølging gjennom hele perioden. Årlige møter skal bidra til å sikre at forholdene legges til rette for et vellykket løp og at eventuelle utfordringer og problemer takles på et tidlig stadium. Formatet til fakultetets midtveisevalueringer ligger til grunn for møtene. Samtidig er det viktig at det tas høyde for faglige og sosiale forskjeller i løpene; dette gjøres ved å ta et utgangspunkt i planer som PhD-studenten og veilederen selv har lagt.

Hvert års møte vil slik arte seg som en refleksjon over hva som har funnet sted, hvilke endringer i betingelser som eventuelt er inntruffet og hvor i løypa man befinner seg i forhold til gode arbeidsforhold og avlagt PhD-grad som dobbel målsetting. Som del av dette vil det fokuseres blant annet på den konkrete produksjon og aktiviteter for den relevante perioden. For om mulig å hjelpe også de som ikke leverer innen utgangen av sin PhD-periode, vil det også settes opp et møte 1 år utover den formelle PhD-perioden.

Som ledd i arbeidet for en felles forståelse og kultur med hensyn til spørsmål om PhD-studentenes forhold, vil det legges opp til at møtene ikke holdes av én fast person i diskusjon med PhD-studenten og dennes veileder, men av minikomiteer som hver består av to kolleger fra instituttet. Referatet fra møtene skal være konkrete nok til at de avklarer om studentens situasjon er tilfredsstillende, og kan tjene som utgangspunkt for vurdering og diskusjon det påfølgende år. Eventuelle utfordringer som man ikke uten videre ser enkle løsninger på, tas videre av PhD-koordinator i samarbeid med PhD-studenten, veilederen og eventuelt medlemmene i minikomiteen.

Mentorordning ved gjennomføring av pliktarbeid

For å maksimere både faglig utbytte, sosialisering og støtte legges det opp til at kolleger ved instituttet fungerer som mentorer i PhD-studentens undervisning. I utgangspunktet er kjernen i dette samarbeidet diskusjoner mellom PhD-studenten og mentor (utnevnt av PhD-koordinator), der PhD-studenten før og etter gjennomført undervisning beskriver planer, struktur og gjennomføring og kan få tilbakemeldinger og tips fra mentoren. Eventuelle ytterligere tiltak som mentorens tilstedeværelse ved deler av undervisningen, legges det kun opp til etter enighet mellom de to.

Eksterne presentasjoner

Det legges opp til at fagfilosofiske presentasjoner ved internasjonale konferanser o.l er en naturlig del av utviklingen av studentens arbeid og nettverk utover i PhD-løpet. Det er naturlig at studenten finansierer slik aktivitet og deltakelse ved personlig annum. For eventuell (del)finansiering av reise, konferanseavgift og opphold fra instituttets side forutsettes i alle tilfelle instituttets forhåndsgodkjenning.

Utveksling med andre institusjoner

Et lengre opphold ved en annen institusjon, normalt i utlandet, skal utgjøre normen for instituttets PhD-studenter og er noe det sterkt oppfordres til. Valg av sted og planlegging av oppholdet skal skje tidlig, for å sikre at oppholdet har stor verdi for PhD-studenten både for den faglige progresjonen i doktorgradsprosjektet og med henblikk på faglige kontakter for fremtiden.