Hjem
Ansattsider

Enkeltkjøp over 100.000

Kontakt Seksjon for innkjøp dersom du skal kjøpe noe til en verdi over NOK 100.000 ekskl. mva., og UiB ikke har en rammeavtale for dette. På denne siden gis en beskrivelse av stegene i en anskaffelsesprosess. En anskaffelsesprosess er de aktiviteter som utløses fra behov oppstår, varen/tjenesten er mottatt og betalt, til utfasing av kontrakten.

Rammevilkår

Rammevilkårene for offentlige anskaffelser består av EU-direktiv om offentlige anskaffelser, lov og forskrift om offentlige anskaffelser og statens økonomireglement.

En vesentlig del av UiBs budsjett

Universitetet i Bergen (UiB) kjøper varer og tjenester for over 1,5 milliarder kroner i året. Innkjøp utgjør dermed en vesentlig del av UiBs budsjett. Anskaffelser er et strategisk viktig område for UiB og skal være med på å sikre at vi når våre mål. I noen tilfeller er det en direkte sammenheng mellom kvaliteten på de anskaffelsene vi gjør og kvaliteten på forskningen og undervisningen vi leverer.

Som offentlig aktør er vi avhengig av tillit fra samfunnet. Vi må følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser samt statens økonomireglement som stiller krav til profesjonalitet og effektiv ressursbruk. På den måten kan vi sikre gode kjøp (kvalitet og pris), sørge for integritet og redusere risikoen for korrupsjon.

Anskaffelser skal bidra til at universitetet når de primære målene innenfor undervisning, forskning, formidling og innovasjon. Det er et mål å gjennomføre optimale anskaffelser med hensyn til kostnader, kvalitet og egnethet, og at dette skjer innenfor rammene av lov og forskrift. Det er viktig at alle ansatte bidrar til at målene nås, og følger de rutiner som er fastlagt.

Grunnleggende prinsipper

For å oppnå dette, må vi følge noen grunnleggende prinsipper om:

 • konkurranse
 • likebehandling
 • forutberegnelighet
 • etterprøvbarhet
 • forholdsmessighet

For å sikre ivaretagelse av disse prinsippene, må vi utvise god forretningsskikk, og ha gjennomsiktige anskaffelsesprosesser.

De grunnleggende prinsippene gjelder alle kjøp, men jo høyere beløp desto strengere krav er det til hvordan kjøpet gjennomføres. For å sikre effektivitet, er det bare for kjøp over NOK 100 000 ekskl. mva. at vi må dokumentere at konkurranse er gjennomført.

Risikofaktorer

Ved å følge rutinene for anskaffelser, reduseres risikoen for:

 • korrupsjon/smøring og uetisk adferd
 • brudd på norsk lov – straffeforfølgelse og bøter
 • uprofesjonell behandling av forretningsforbindelser
 • prosessfeil - KOFA-klager kan resultere i omstart, forsinkelser, erstatninger og generelt omdømmetap
 • brudd på menneskerettigheter i produksjonskjeden
 • miljø- og klimabelastning