Hjem
Ansattsider

Serviceteam for fravær og foreldrepermisjoner

Serviceteamet gir veiledning om fravær og foreldrepermisjoner der den ansatte får ytelse fra Nav utbetalt som lønn fra UiB.

Hovedinnhold

Teamet er et sentralt serviceteam med ansvar for oppfølging av refusjoner fra Nav. Vi hjelper ansatte og ledere med spørsmål om fravær og foreldrepermisjoner.

Fravær

Vi veileder på fravær og på hvordan ytelser fra NAV skal registreres som fravær ved UIB. Dette kan gjelde fravær ved sykemelding, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger. Vi sender også ut brev til langtidssykemeldte som nærmer seg maksdato på sykepenger. Brevet inneholder informasjon om retten til lønn under sykdom og videre økonomisk kompensasjon gjennom Nav og Statens Pensjonskasse. Les mer i medarbeiderhåndboken om regelverk og informasjon.

Foreldrepermisjon

All saksbehandling og veiledning om foreldrepermisjon går gjennom serviceteamet. Ta kontakt med serviceteamet når du skal planlegge å søke om foreldrepermisjon. 

Søke til NAV om fritak for arbeidsgiverperioden

Serviceteamet hjelper med å søke Nav om fritak for arbeidsgiverperioden for ansatte som står i fare for høyt fravær ved enten kronisk sykdom/langtidssykdom eller ved svangerskapsrelatert fravær.   

Fritak ved kronisk sykdom/ langtidssykdom

Ved langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstakeren eller arbeidsgiveren søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden.

Fritak ved svangerskapsrelatert fravær

Arbeidsgiveren kan få unntak fra å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden hvis en ansatt er sykmeldt på grunn av svangerskapsrelatert sykdom og tilrettelegging eller omplassering til annet arbeid ikke er mulig.