Hjem
Ansattsider

Anskaffelsesstrategi

Universitetet i Bergen kjøper varer og tjenester for over 1,5 milliarder kroner i året. Innkjøp utgjør dermed en vesentlig del av UiBs budsjett.

wordcloud anskaffelsesstrategi innkjøp

Anskaffelser er et strategisk viktig område for virksomheten og skal være med på å sikre at vi når våre mål. I noen tilfeller er det en direkte sammenheng mellom kvaliteten på de anskaffelsene virksomheten gjør, og kvaliteten på forskningen og undervisningen vi leverer. Mål og strategi for dette feltet er også en viktig del av institusjonens økonomistyring. Det er mulig å oppnå besparelser på området så vel i form av redusert ressursforbruk som ved bedre priser og betingelser for anskaffelsene

Avtalene som inngås er viktige både for virksomheten, brukerne og leverandørene. Med dette følger et ansvar for å opptre som en profesjonell innkjøper og sørge for å få mest mulig igjen for midlene. Samtidig ønsker virksomheten å bruke anskaffelsene strategisk for å bidra til den innovasjon og virksomhetsutvikling vi trenger for å kunne ligge i forskningsfronten. UiB er underlagt Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser. Loven stiller strenge krav til konkurranse om leveranser og profesjonell saksbehandling med fokus på objektivitet og likebehandling av tilbydere. For å sikre dette settes strenge krav til dokumentasjon og etterprøvbarhet.

Strategidokumentet bygger på en vurdering av status for anskaffelsesområdet og forventet utvikling i strategiperioden.

-       Det er en vesentlig økning i bruk av rammeavtaler og kjøp etter konkurranse. Rapporter fra internrevisjon og riksrevisjon avdekker likevel avvik, og interne kontroller viser at det er store interne forskjeller med hensyn til lovbrudd og avvik.

-       I perioden er metodikk for gjennomføring av konkurranser utviklet og det er en stor grad av dialog med behovshavere og -eiere i fagmiljøene. Det er også arbeidet med metodikk som sikrer bedre dialog med leverandørene som gir anskaffelser som i større grad er tilpasset universitets behov.

-       Bruk av bestillingssystemet øker. Dette innebærer at en større del av det administrative arbeidet rundt innkjøp løses i en digitalisert løsning. En for stor del av anskaffelsene går derimot fremdeles utenfor systemet. Her er det stor variasjon mellom enheter ved UiB, og det må arbeides videre med ledelsesforankring og avtalelojalitet.

-       Alle anskaffelser over 100.000 gjennomføres med støtte fra digitale verktøy. I kommende periode vektlegges gevinstrealisering av de digitaliserte arbeidsprosessene innenfor anskaffelsesfeltet.

-       Det har vært jobbet systematisk med tiltak for å sikre at UiB viser samfunnsansvar i anskaffelsene. Vi er innmeldt i Initiativ for etisk handel (IEH) og Miljøfyrtårnsertifisert, hvor anskaffelsesprosessene er viktige tiltak. Det blir viktig å følge opp disse satsingene i neste strategiperiode.

Gjeldende anskaffelsesstrategi for UiB kan leses her: Anskaffelsesstrategi UiB 2016 - 2019