Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Anskaffelsesstrategi

Universitetet i Bergen kjøper varer og tjenester for over 1,7 milliarder kroner i året. Mål og strategi for dette området er dermed vesentlig for økonomistyringen samtidig som kvalitet i anskaffelser er viktig for å nå mål innenfor undervisning, forskning, innovasjon og formidling.

Bildet viser nøkkelord om UiBs nye anskaffelsesstrategi
Photo:
wordart.com

Main content

Hovedmål

Anskaffelsesstrategien skal understøtte virksomhetens hovedstrategi og beskrive en overordnet tenkning og adferd for anskaffelser. 

I denne nye strategien videreutvikles modellen for anskaffelser fra et regel- og servicefokus til økt oppmerksomhet på sterkere styring og prioritering for å nå UiBs overordnede og langsiktige mål. UiB skal bevege seg fra at miljø- og klimabeslutninger innen innkjøp treffes av den enkelte, til at valgene styres, særlig på områder innen bygg og fellesfunksjoner. Styringen skal ikke gå på bekostning av kvalitet innen forskning og utdanning, men sikre at universitetet kan nå sine miljø- og klimamål. Videre har universitetet en overordnet målsetning om å styrke innovasjonsarbeidet.

Det er viktig å legge til rette for en god beslutningsstruktur som sikrer prioritering der miljø- og klimavalget får budsjettmessige eller andre konsekvenser. Videre må hele anskaffelses- og innkjøpsorganisasjonen støtte opp under de overordnede målene, samtidig som den sikrer effektiv ressursbruk ved fortsatt å være regel- og serviceorientert. Vi skal gjennomføre anskaffelsene i tråd med lov og forskrift og sikre kravene til konkurranse, likebehandling og åpenhet. Vi skal ha kompetente anskaffelsesrådgivere og innkjøpere som benytter seg av digitale verktøy og støtter opp under primærmålene. Avtalene som inngås, er viktige både for virksomheten, brukerne og leverandørene. Med dette følger et ansvar om å opptre som en profesjonell innkjøper og sørge for å få mest mulig igjen for midlene.

Mål og strategi for dette feltet er også en viktig del av institusjonens økonomistyring. Det er mulig å oppnå besparelser på området så vel i form av redusert ressursforbruk som ved bedre priser og betingelser for anskaffelsene. Økt fokus på avtaleoppfølgning sikrer at intensjonen med avtalene følges og at samfunnsansvaret følges opp

Strategien gjelder for alt anskaffelsesarbeid som gjennomføres i virksomheten, på tvers av enheter og for alle faser i en anskaffelsesprosess; fra planlegging av anskaffelsen til kontraktens avslutning. Den berører alle deler av organisasjonen, og alle ansatte har et felles ansvar for å bidra til at vi lykkes med å nå målene.

Delmål

Anskaffelsesstrategien er organisert i fem delmål med underliggende tiltak. Dette er områder hvor det er behov for utvikling eller særlig fokus ut over ordinær virksomhet:

  1. Anskaffelser skal bidra til bedre behovsdekning og sikre innovative løsninger
  2. Alle inngåtte avtaler skal følges opp etter intensjonen i avtalen
  3. Alle kjøp skal gjennomføres profesjonelt, effektivt, digitalt og med klare rollefordelinger
  4. Anskaffelser skal bidra til å nå universitetets klima- og miljømål
  5. Universitetet skal vise etisk ansvar i anskaffelsene

Hele strategien kan lastes ned fra lenken under.

Anskaffelsesstrategi UiB 2020-2024