Hjem
Institutt for fremmedspråk

Språkleg variasjon i Mellom-Amerika

Hovedinnhold

 

Leiar/Director: Prof. Miguel Ángel Quesada Pacheco (Spansk språk og latinamerikastudier)

 

Prosjektet tek sikte på å skildra det notidige spanske språket i Mellom-Amerika med variantane sine, med utgangspunkt i felles metodologisk grunnlag innanfor dialektologi (særleg språkgeografi), sosiolingvistikk og etnolingvistikk. Hovudføremålet er å få ein breiare og djupare innsikt i det spanske språket i denne språkleg sett svært dårleg og ufullstendig utforska biten av det spanskamerikanske kontinentet. Eit delmål er å samla inn språkdata (korpora) ved hjelp av diverse lingvistiske metodar, samt omarbeiding av innsamla data.

Variación lingüística de América Central

El proyecto tiene como objetivo retratar la lengua española contemporánea en América Central con sus variantes, basadas en bases metodológicas comunes en dialectología (particularmente en geografía lingüística), sociolingüística y etnolingüística. El objetivo principal es obtener una visión más amplia y más profunda del idioma español en esta parte relativamente poco estudiada del continente americano. Además, se pretende recopilar datos (corpus) utilizando diversos métodos lingüísticos, así como la elaboración, el análisis y la publicación de los datos recopilados.