Hjem
Institutt for geografi
Veiledning masteroppgave

Knut Hidle som veileder

Førsteamanuensis Knut Hidle veileder masteroppgaver i økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging.

Hyttefelt.
Hyttefelt.
Foto/ill.:
Knut Hidle

Hovedinnhold

Faglig interessefelt

Mine forskningsinteresser er 1) hvordan mobilitet påvirker og endrer samfunn, steder og menneskers forhold til sted, 2) internasjonal migrasjon, inkludering, ekskludering i et sosialt, kulturelt, økonomisk og politisk perspektiv, og 3) planlegging, sted, stedsutvikling, regional utvikling og omstilling. Disse tre forskningsfeltene har også vært overlappende i min forskning og krysser by, rural, økonomisk, politisk og sosial geografi. Kulturelle, økonomiske, politiske og materielle faktorer i kombinasjon er ofte en del av min forskning. I det siste har jeg også begynt å arbeide med hvordan klimaendringer og kunnskap om klimaendringer håndteres både innen planlegging, på virksomhetsnivå og i lokalsamfunn.

Noen forslag til masterprosjekt:

  1. Hytteutbyggingens transformerende kraft på små steder. Fokus kan være på så vel lokalsamfunn som på hytteeiere, eller på forholdet mellom det urbane og det rurale.
  2. Urbane endringer og faste forestillinger? Er det slik at forestillinger om sted endres i takt med store økonomiske endringsprosesser på et sted, eller er det mismatch mellom slike endringsprosesser? Hvilke implikasjoner kan funnene ha? Her er det tilgjengelig materiale fra Kristiansand.
  3. Klimaendringer, klimakunnskap og innovasjon i prosessindustrien. Om hvordan klimakunnskap og holdninger konverteres til teknologi og innovasjonspraksiser.
  4. Hvilken betydning transnasjonal erfaring har for entreprenørskap blant etniske minoriteter.
  5. Hvordan håndteres mangfold og diversitet i urban samfunnsplanlegging? Her kan det være aktuelt å ta for seg et spesifikt områdesatsingsprosjekt, for eksempel Groruddalen i Oslo og undersøke nærmere hvilke perspektiver og praksiser som legges til grunn i planleggingen for samfunnsutviklingen.
  6. Stedsutvikling og naturvern: Hvordan teknologi, kunnskap og nye forvaltningsregimer skaper handling og samfunnsentreprenørskap i lokalsamfunn.
  7. Å regulere det nasjonale rom. Om hvordan global flyt håndteres politisk med fokus på migrasjonsregulerende politikk og næringspolitikk. Forslag: Norge og Canada.