Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Søknadsinformasjon

Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon

Søknadsfristen er 15. desember. Du kan søke fra og med 8. november.

Piano
Foto/ill.:
KMD

Masterstudiet i utøvende musikk eller komposisjon er et tilbud til instrumentalister, sangere og komponister innen sjangrene klassisk og jazz.
Studiet legger vekt på å videreutvikle studentenes kunstneriske profil, og styrke evnen til faglig refleksjon og selvstendighet.

Masterstudiet har to parallelle løp gjennom studiet: Hovedinstrument eller komposisjon og prosjektarbeid. Prosjektarbeidet er delt inn i tre del-prosjekt og gir mulighet til fordypning i et eller flere selvvalgte emner innenfor egne utøvende eller skapende interessefelt. Prosjektarbeidet skal støtte opp om det utøvende/skapende arbeidet ved å bidra til å øke bevisstheten om og å kunne reflektere over musikalske problemstillinger. Det gis stor frihet i valg av dokumentasjonsformer i forhold til prosjektenes egenart (muntlig eller digital presentasjonsform).

Undervisningen blir gitt som individuell veiledning i hovedinstrument/prosjekt og i seminarform. Seminarene vektlegger en åpen, interaktiv diskusjon i gruppen og tar opp spørsmål knyttet til arbeidsmetoder, bruk av kilder og problemstillinger knyttet til aktuelle emner i studentenes arbeid. 

Emner kan eksempelvis omhandle interpretasjon, oppføringspraktiske spørsmål, stilforståelse, verkforståelse/analyse, improvisasjonsmetoder, estetikk, instrumentalteknikk, muntlige tradisjoner, samarbeid komponist/utøver, studie av historiske innspillinger, eksperimentell utforsking, «cross-over»-prosjekt og psykologiske eller samfunns-relaterte spørsmål knyttet til musikalsk utøving og komposisjon.

Masterstudiet har et internasjonalt studentmiljø, og bruker engelsk som kommunikasjonsspråk i deler av fellesundervisninga. I tillegg til undervisning fra et høyt kvalifisert fagpersonale, inviteres det nasjonale og internasjonale gjester til å holde seminar og mesterklasser. Masterstudiet legger til rette for utvekslingsopphold ved en utenlandsk institusjon og du kan søke om økonomisk støtte knyttet til prosjektarbeidet og master-eksamenskonserten. Fullført masterstudium kvalifiserer til å søke Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Du søker opptak gjennom Søknadsweb