Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Integrert masterprogram i musikkterapi

Integrert masterprogram i musikkterapi

Søknadsfristen for studiestart i august 2024 er 15.april 2024.

Hovedinnhold

Merk at opptaksprøvene til femårig integrert masterprogram i musikkterapi i 2023 vil bli avholdt digitalt.

Viktige datoer opptaket 2024

 • 15.april: Søknadsfrist i Samordna opptak
 • 29. april: Påmeldingsfrist til opptaksprøvene inkludert lenker til video som 1.runde.
   
 • 8. mai: Tilbakemelding på innsendt video og innkalling til opptaksprøvens runde 2.
 • uke 23 og uke 24: Fysiske opptaksprøver: 3., 4., 10. eller 11. juni. Digitale opptaksprøver: 7. juni eller 14. juni
 • 20. juni: Tilbakemelding på gjennomførte opptaksprøver
   
 • 1.juli: Omprioriteringsfrist i Samordna opptak
 • 20.juli: Svar på søknaden publiseres i Samordna opptak
 • 24.juli: Frist for å svare på tilbud i Samordna opptak.

Opptaksprøvene foregår i to runder

1.runde

 • Vurdering av innsendte videoer.

2.runde

 • utøvende opptaksprøver og intervju.

 

Musikk i og som terapi - kunstdeltaking som helsefremmande tiltak”

Musikk har vore viktig for mennesket til alle tider. Musikken talar til kjenslene våre, knyter band mellom menneske og kan i visse situasjonar gjere oss friskare. Musikkterapi fokuserer på musikkens betyding for helse og er eit ungt fag i sterk vekst.

Musikk blir i aukande grad brukt i helsevesenet eller for utsette grupper i samfunnet. I nasjonale faglege retningslinjer for utgreiing, behandling og oppfølging av personar med psykose er det gitt ei sterk tilråding av musikkterapi. Musikkterapi er anbefalt i fleire andre nasjonale retningslinjer, bl.a. for rusbehandling, avrusing, demensomsorg og palliasjon for barn og unge. Forsking viser at musikkterapi kan gje svært gode resultat til dømes i psykisk helsevern, rusbehandling, kriminalomsorg, rehabilitering ved nevrologiske skader, eldreomsorg, og lindrande behandling. Musikkterapi vert nytta både i kliniske situasjonar og i kvardagssituasjonar.

I det femårige integrerte masterstudiet i musikkterapi lærer studenten kritisk refleksjon med utgangspunkt i sentrale verdiar og teoriar innan fagområdet. Studenten lærer også å grunngje, vidareutvikle og formidle eige arbeid og å bruke relevant forskingsmetodikk for utvikling av ny kunnskap. Studenten utviklar djupneforståing av eige fag og breiddeorientering i høve til feltet musikk og helse, slik at kandidaten er i stand til å samarbeide med andre fagpersonar og med brukarar og pårørande. Ein musikkterapeut må ha god kommunikasjonsevne og mellommenneskeleg sensitivitet og kunne møte menneske med respekt og forståing.

  Søknad

  Merk at opptaksprøvene til femårig integrert masterprogram i musikkterapi i 2024 vil bli avholdt fysisk eller digitalt.

  Du søker om opptak til det femårige integrerte masterprogrammet i musikkterapi gjennom Samordna opptak innen 15.april. Du må også melde deg på opptaksprøvene innen 29. april. I påmeldingen skal du også legge ved lenker til videoer som 1.runde av opptaksprøvene.
  Påmeldingsskjemaet finner du her.

  For å være kvalifisert for opptak til programmet må du bestå opptaksprøvene. Disse finner sted i uke 23 og uke 24, og vil bli avviklet digitalt via Zoom eller ved fysisk oppmøte. Søkere som har meldt seg på til opptaksprøven og bestått 1.runde vil få innkalling pr e-post.

  Politiattest

  Søkere som får opptak til studiet må levere inn politiattest ved studiestart.
  For mer informasjon om politiattest se her.

  Medisinsk testing/medisinattest

  Enkelte søkere må også gjennomgå medisinsk testing samt levere inn medisinattest.
  For mer informasjon om medisinsk testing se her.

  Skikkethetsvurdering

  Integrert masterprogram i musikkterapi har løpende skikkethetsvurdering av sine studenter.
  For mer informasjon om skikkethetsvurdering se Forskift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

  Opptakskrav

  Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

  Du må bestå opptaksprøvene til programmet for å kvalifisere deg til opptak.

   Opptaksprøve og påmelding

   Opptaksprøvens innhold:

   Påmeldingsskjema til opptaksprøvene. Skjema blir tilgjengelig 15. april. 

   Søkere som er bosatt i Vestland forventes å møte på Griegakademiet for fysisk 2. runde. Søkere som bor andre steder kan velge om de ønsker fysiske- eller digitale opptaksprøver som 2. runde. 

   På opptaksprøven skal søkerne presentere et kort program på hovedinstrument og andre instrumenter du behersker, inkludert en selvvalgt sang. I musikkterapi står musikalsk kommunikasjon og formidling sentralt, og søkerne vil bli prøvd i bruksmusikalsk kompetanse og må vise at de har kjennskap til grunnleggende musikkteori.

   I forkant av opptaksprøven vil alle søkere inviteres til et nettmøte med fagmiljøet på musikkterapi. Dato for informasjonsmøte: 22. april. 
   Møtet er et frivillig tilbud til søkere med mulighet for utfyllende informasjon om gjennomføringen av opptaksprøvene.
   Selv om møtet er frivillig anbefaler alle søkere å delta.
   Møtet vil finne sted på Zoom, og alle søkere til programmet vil få tilsendt møteinformasjon.


   Opptaksprøvens 2 runder er organisert på følgende måte:

   • Runde 1 - uten søkeren.
    Videoer som 1.runde av opptaksprøvene skal følge med påmeldingen til opptaksprøvene innen 29. april.
    • Søkeren skal gjøre 2 videoopptak av seg selv hvor følgende skal fremføres:
     • Innstudert selvvalgt repertoar på hovedinstrument og andre instrument(er), gjerne med flere utdrag som viser musikalsk bredde. Varighet ca 10 minutter.
     • Synge en selvvalgt sang, med eller uten akkompagnement. Varighet ca 5 minutter.
     • Dersom sang er ditt hovedinstrument ønsker vi at du lager en video med varighet ca 15 minutter der du fremfører et selvvalgt repertoar på hovedinstrument og andre instrument(er), gjerne med flere utdrag som viser musikalsk bredde.
       
   • Runde 2 - med søkeren via Zoom (digitalt) eller fysisk. 
    Ca 20 min pr søker. Kun søkere som blir godkjent etter runde 1 får innkalling til runde 2.
    • Prøve i bruksinstrument - gehørspill
     • Ved starten av prøven vil søkeren få tilsendt en lenke til et lydopptak av en melodi.
      Søkeren skal identifisere tonearten og spille et akkompagnement til melodien.
    • Prøve i bruksinstrument - transponering
     • Søkeren skal transponere akkordene til melodien. Melodien er den samme som ble brukt på gehørspill.
    • Prøve i bruksinstrument - bladspill og besifring
     • Ved starten av prøven får søkeren tilsendt noter på en ukjent melodi. Søkeren skal spille melodien (bladspill) og akkompagnere seg selv (besifring).
    • Prøve i dialogisk improvisasjon
     • Ved starten av prøven får søkeren tilsendt en lydfil med en innspilt improvisasjon. Søkeren skal på selvvalgt instrument, eller stemme, improvisere i dialog med den innspilte improvisasjonen.
    • Intervju


   Informasjon om de enkelte punktene i opptaksprøven:

   • I musikkterapi står musikalsk kommunikasjon mer sentralt enn teknisk perfeksjon.
     
   • Videoopptakene lastes opp på YouTube eller annen tilsvarende tjeneste. Lenker til videoene registreres i påmeldingsskjemaet til opptaksprøvene senest 29. april. Det er opp til søkeren om personverninnstillingene til videoene skal stå som "listed" eller "unlisted", men det kan ikke kreves innlogging for å se dem.
     
   • Ved framføring på hovedinstrument, stemme og andre instrumenter du måtte beherske vil du bli vurdert på nivå, musikalsk bredde, uttrykks- og formidlingsevne.
     
   • På bruksinstrument skal grunnleggende ferdigheter i bladspill, besifring, gehørspill og transponering dokumenteres. Bruksinstrument skal vanligvis være et akkompagnementsinstrument, der piano og/eller gitar er de mest vanlige, men der trekkspill også kan være aktuelt.
     
   • Intervjudelen av opptaksprøven fokuserer blant annet på:
    • hvorfor studere musikkterapi?
    • hvilke tanker du har for bruk av studiet.
    • hvilke tanker du har om å jobbe med mennesker og hvilke erfaringer du har med dette.

   Dersom du skal ha digital 2. runde:

   • Til digital runde 2 trenger du å ha følgende utstyr tilgjengelig:
    • Til runde 2 av opptaksprøvene ber vi søkerne sette av 60 minutter hvor de er pålogget Zoom og klare. Selve runden vil ikke ta mer enn 20 minutter. Dag og eksakt tidsrom for runde 2 vil bli oppgitt i innkallingen til opptaksprøven.
    • Under runde 2 vil nåværende musikkterapistudenter arrangere et digitalt venterom i Zoom der søkere kan koble seg på og snakke med studenter på programmet og andre søkere. Lenke til møterommene vil distribueres sammen med innkallingen til runde 2.

    Informasjon om dager du ikke kan delta på opptaksprøvene i uke 23 og uke 24 oppgir du i påmeldingsskjemaet.

    Innpassing

    Om du har utdanning fra en annen norsk utdanningsinstitusjon som du vil søke om å få bruke i graden din ved UiB, trenger du en original karakterutskrift og/eller originalt vitnemål fra studiestedet. Ved utenlandsk utdanning er det viktig å kunne dokumentere hele utdanningen med karakterutskrift og/eller vitnemål som viser omfang, nivå og innhold av utdanningen. Du søker om innpassing etter et eventuelt opptak.