Hjem
HMS-portalen

Ansvar og oppgaver ved arbeid med strålekilder

Retningslinjer for strålevern og arbeid med stråling sikrer at UiB følger krav gitt av myndighetene. Her er stråleverns-ansvar og -oppgaver nærmere beskrevet.

Hovedinnhold

Ansvar

Universitetsdirektøren har ansvar for alt arbeid med strålekilder ved Universitetet i Bergen. Universitetsdirektøren har delegert oppgaven med den praktiske gjennomføringen av strålevernsarbeidet til Sentral strålevernkoordinator.

Oppgaver

Universitetsdirektøren:

 • Har ansvar for at det utarbeides retningslinjer for strålevern og bruk av strålekilder.
 • Har i samarbeid med Sentral strålevernkoordinator ansvar for at årsrapport og tilleggskrav fra Statens strålevern følges opp.
 • Skal i samarbeid med Sentral strålevernkoordinator har oversikt over alle strålekilder, samt oversikt over alle laboratorier der strålekilder brukes.
 • Kan gi skriftlig advarsel eller nekte et prosjekt eller en bruker retten til å bruke strålekilder, dersom arbeidet utføres i strid med gjeldende lover og forskrifter.

Fakultetsdirektør:

 • Skal i samarbeid med Sentral strålevernkoordinator ha oversikt over fakultetet sine strålekilder.
 • Kan gi skriftlig advarsel eller nekte et prosjekt eller en bruker retten til å bruke strålekilder, dersom arbeidet utføres i strid med gjeldende lover og forskrifter.

Instituttleder/avdelingsleder/senterleder:

 • Skal utnevne lokal strålevernkoordinator og påse at koordinatoren har nødvendig kompetanse.
 • Skal se til at lokal beredskapsplan er utarbeidet i tilfelle uhell og uønskede hendelser med strålekilder.
 • Skal se til at det gjennomføres risikovurdering før oppstart av arbeid med strålekilder.
 • Skal se til at gravide arbeidstakere ikke blir utsatt for mer enn 1 mSv til fosteret.

Sentral strålevernkoordinator:

 • Skal oppfylle krav til faglig kompetanse gitt i lov, forskrift og veileder.
 • Skal ha god kunnskap om lover og forskrifter.
 • Skal administrere UiB sitt systematiske arbeid med strålevern.
 • Skal påse at UiB har de nødvendig godkjenningen for arbeid med strålekilder.
 • Skal utføre årlig kontroll ved de enhetene ved UiB som bruker strålekilder.
 • Skal være kontaktledd mellom Statens strålevern og UiB og årlig sende inn årsrapport for strålevernsarbeidet ved UiB.
 • Skal ha oversikt over UiB sine strålekilder og laboratorier der strålekilder benyttes.
 • Skal påse at laboratorier der strålekilder benyttes følger kravspesifikasjonen gitt i Strålevernforskriften og i Veileder 2.
 • Skal kunne veilede arbeidstakere om sikker håndtering av strålekilder samt bruk av verne- og sikkerhetsutstyr.
 • Skal utføre eller få utført målinger og vurderinger for å bestemme stråledoser.
 • Har på vegne av Universitetsdirektøren myndighet til å stanse arbeid som er i strid med gjeldende lover og regler.

Lokal strålevernkoordinator:

 • Skal administrere det lokale strålevernsarbeidet.
 • Skal ha kjennskap til lover og forskrifter, og ha gjennomført tre-dagers kurs med eksamen i strålevern.
 • Skal kunne gi opplæring til ansatte, studenter og gjester i trygg bruk av strålekilder, samt bruk av verneutstyr og avfallshåndtering.
 • Skal ha oversikt over enhetens strålekilder, inkludert innkjøp, bruk, håndtering og avhending.
 • Skal ha oversikt over alle laboratorier der strålekilder benyttes og at de er forsvarlig merket.
 • Skal se til at det utarbeides lokale prosedyrer for arbeid med strålekilder.
 • Skal årlig rapportere innkjøp, bruk og avfallshåndtering til Sentral strålevernkoordinator.
 • Skal delta ved risikovurderinger av arbeid med strålevern.
 • Skal varsle alle avvik vedrørende bruk av strålekilder i linjen og til Sentral strålevernkoordinator.

Fagansvarlig/Prosjektleder:

 • Skal vurdere om det er nødvendig å bruke strålekilder.
 • Skal gjennomføre risikovurdering før oppstart av nytt arbeid eller der ny strålekilde tas i bruk.
 • Skal informere lokal strålevernkoordinator om aktiviteter der strålekilder benyttes.
 • Skal se til at alle aktuelle brukere får tilstrekkelig opplæring.
 • Skal ha gjennomført tre-dagers kurs i strålevern med eksamen.
 • Skal følge de lover, forskrifter og interne rutiner som til enhver tid er gjeldende.

Romansvarlig:

 • Skal ha kjennskap om strålekilder som benyttes ved laboratoriet.
 • Skal se til at arbeidet utføres på en forsvarlig måte.
 • Skal se til at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig.
 • Skal har gjennomført dagskurs i strålevern.

Bruker:

 • Skal som et minimum ha e-læringskurs i strålevern og intern opplæring av lokal strålevernkoordinator før arbeidet starter.
 • Skal sette seg inn i utførte risikovurderinger, eller selv utføre risikovurdering.
 • Skal sette seg inn i lokale retningslinjer, prosedyrer og rutiner.
 • Skal bruke egnet verneutstyr der det er påkrevd.
 • Skal sørge for at håndtering av strålekilder utføres på en sånn måte at det ikke medfører risiko for egen eller andres helse, sikkerhet, arbeidsmiljø eller ytre miljø.
 • Skal ved uhell varsle til faglig ansvarlig/prosjektleder og lokal strålevernkoordinator.

Andre forhold:

 • Lavere grad studenter skal ikke håndtere åpne radioaktive kilder eller åpne røntgenapparat uten avtale med lokal strålevernkoordinator.
 • Gravide brukere skal, etter at graviditeten er kjent og så lenge graviditeten varer, ikke utsettes for mer enn 1 mSv til fosteret. Ved UiB vil det i praksis si at gravide i utgangspunktet ikke skal utføre arbeid med åpne radioaktive kilder. Les mer om graviditet og stråling.
 • Dersom risikovurdering av arbeidsrutinene viser at brukere kan utsettes for mer enn 6 mSv i løpet av ett år, enten som en følge av arbeidets art eller som følge av et uhell, skal brukeren gjennomgå helseundersøkelse før bruk av ioniserende stråling. Les mer om Helsekontroll ved arbeid med ioniserende stråling.