Hjem
HMS-portalen
Radioaktive kilder, søl

Tiltak ved søl eller uhell med åpne radioaktive kilder:

Hovedinnhold

 • Dersom personer er kontaminert på hud eller klær:
  • Vask grundig, om nødvendig dusj.
  • Skift tilsølte klær.
  • Dersom den radioaktive kilden har kommet inn i kroppen kontakt lege.
 • Informer andre om uhellet.
 • Benytt nødvendig verneutstyr:
  • Lab-frakk.
  • Sko-overtrekk.
  • Hansker.
 • Finn frem nødvendig utstyr:
  • Tørkepapir.
  • Såpe.
  • Avfallsunk.
  • Måleutstyr.
 • Legg tørkepapir på sølet. Dersom både gulv og benk er kontaminert så start med gulvet.
 • Tørk fra ytterkant om mot sentrum. Skift papir ofte.
 • Bruk såpe og vann dersom det er nødvendig.
 • Kontroller resultatet med måleutstyr (Geiger Müller teller eller med wipe test).
 • Vask til målingene tilsvarer bakgrunns-målingene.
 • Dokumenter måleresultatene.
 • Rapporter avviket i HMS-avvikssystemet i UiBHjelp, og informer lokal strålevernkoordinator og linjeleder (nærmeste leder).
 • I tillegg er vi pålagt å varsle om ulykker og unormale hendelser til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Skriftlig melding skal sendes fra virksomheten til Direktoratet så snart som mulig og senest innen 3 virkedager.