Hjem
HMS-portalen
HMS-handlingsplan

Handlingsplan for HMS

Handlingsplan for HMS 2019-2021 er prolongert til september 2023.

Bildet vise mennesker som arbeider foran en pc-skjerm
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Et godt arbeidsmiljø for alle

Universitetet i Bergen skal ha en kultur for helse, miljø, sikkerhet og beredskap som er forebyggende og helsefremmende. Det betyr at UiB skal sikre:

  • et fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø på campus og på reise
  • Mangfold, åpenhet og inkludering
  • funksjonelle og sikre bygninger og uteområder, utstyr og forskningsfartøy
  • kontinuerlig og systematisk HMS-arbeid gjennom aktiv medvirkning fra ansatte, verneombud og ledere.

Dette innebærer at HMS på alle nivå skal være tydelig organisert og at arbeidsmiljøet skal kartlegges, risikovurderes og følges opp i tråd med myndighetskrav og interne regler.

HMS – en felles oppgave

Arbeidsmiljøet skapes i daglig samhandling og dialog. Alle ansatte og studenter har et ansvar for aktiv medvirkning. Ansatte og studenter skal ha nødvendig opplæring og tilstrekkelig kompetanse til å kunne håndtere HMS-utfordringer i egen arbeids- og studiesituasjon.

HMS er et lederansvar på alle nivå og er integrert i all ledelse. UiBs ledere skal ha kompetanse, trygghet og vilje til å prioritere HMS-arbeidet. Verneombudene har en tilsynsfunksjon og skal være samarbeidspartner for ledelsen. UiBs verneombud skal være godt kvalifiserte og sikres vilkår for å ivareta vervet.

Klare roller og ansvar med gjensidig forståelse og respekt for ulike funksjoner, forutsigbarhet, avklart ressursfordeling, samt tydelig organisering av arbeidet, er forutsetninger for å beholde og videreutvikle gode arbeids- og læringsmiljø. Universitetets ledere, verneombud, ansatte og studenter skal sammen bidra aktivt i arbeidsmiljøutviklingen ved UiB.

HMS-mål

Handlingsplanen for helse, miljø og sikkerhet er forankret i universitetets strategi 2019-2022 «Kunnskap som former samfunnet» og omfatter tre HMS-mål.

UiB skal kjennetegnes ved:

  • Gode arbeidsfellesskap
  • Trygge og funksjonelle arbeidsplasser
  • God sikkerhetskultur og beredskap

Hvert HMS-mål er innsatsområder som konkretiseres gjennom delmål for perioden 2019–2021 og skal realiseres gjennom tiltak sentralt, lokalt gjennom lokale HMS-handlingsplaner på fakultet/avdeling og institutt/senter, og i ulike former for samspill mellom enheter og nivåer.

Følgende styrende UiB-dokumenter støtter i tillegg HMS-målene: Universitetets Beredskapsplan, Digitaliseringsstrategi, Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene, Handlingsplan for mangfold og inkludering, IA-mål, Masterplan for areal, Personvernerklæring, Ruspolitikk, Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern. Arbeidsmiljøperspektiver knyttet til ytre miljø er ivaretatt i Handlingsplan for det ytre miljø. Studentene læringsmiljø blir særlig ivaretatt gjennom Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet.

HMS-handlingsplanen skal bidra til at alle som til enhver tid har arbeid ved UiB blir ivaretatt og ikke utsettes for negative belastninger som følge av sitt arbeid.

A. INNSATSOMRÅDE: GODE ARBEIDSFELLESSKAP

UiB skal ha et sterkt og levende universitetsdemokrati og gode rutiner og kanaler for kommunikasjon for å sikre medvirkning. Raushet, åpenhet, mangfold og dialog skal prege våre arbeidsfellesskap internt og i samarbeid med omverden, Arbeidsmiljøet skal være stimulerende, inkluderende og helsefremmende, og den enkeltes integritet og verdighet skal ivaretas. UiB har en sterk internasjonal profil. Studenter og ansatte samarbeider med kollegaer fra hele verden. Dette krever god kompetanse om forhold som påvirker vårt arbeids- og læringsmiljø blant alle våre ansatte, studenter og ledere.

DelmålHovedaktiviteterAnsvarlig
Delmål 1: UiB skal ha et godt arbeidsmiljø og fremme felles forståelse og samarbeid

Årlig kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Gjennomføre og følge opp ARK i hele virksomheten.

HR-avdelingen,
Fakultet/avdeling, Institutt/senter

Delmål 2: UiB skal utvikle en organisasjonskultur som møter endring på en konstruktiv måte

Tydeliggjøre ansvar og roller i arbeidsmiljøarbeidet ved opplæring, informasjon og samarbeid, samt gjennomføre risikovurderinger og klargjøre målformuleringer ved endinger.

Planlegge framtidige kompetansebehov bedre ved kartlegging og oppfølging.

Gjennomføre opplæring i endringsledelse.

Styrke ledernes og de ansattes kompetanse i å lede og delta i samhandling på tvers av organisasjonen.

HR-avdelingen,
Fakultet/avdeling, Institutt/senter

Delmål 3: UiB skal ha god medarbeideroppfølging

Tilrettelegge, gjennomføre og følge opp årlige medarbeidersamtaler for alle ansatte, herunder tydeliggjøre lokal organisering og oppfølging av disse.

Tydeliggjøre karriereutvikling for alle ansatte

Styrke mottaket av nytilsatte.

Styrke ledernes kompetanse i å lede mangfoldige og multikulturelle arbeidsmiljø.

HR-avdelingen,
Fakultet/avdeling, Institutt/senter

B. INNSATSOMRÅDE: TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER

UiB har en stor og krevende bygningsmasse, bruken endres jevnlig, og det bygges nytt. Krav til god bygningsmessig standard, universell utforming, inneklima og ergonomi skal ivaretas. Vitenskapelig utstyr, forsknings- og utdanningsfasiliteter skal være trygge og funksjonelle. Nye lærings- og arbeidsformer, samt digitale arbeidsredskaper krever nye måter å organisere våre arbeidsplasser på.

DelmålHovedaktiviteterAnsvarlig

Delmål 1: UiB skal sikre at arbeidsplasser og bygningsmassen UiB disponerer har et tilfredsstillende og forsvarlig arbeids- og læringsmiljø i samsvar med gjeldende lovverk.

Tydeliggjøre organisering, roller, ansvar og oppfølging av byggesaker og på arbeids- og studieplasser.

Årlige HMS-runder, samt ved ombygginger.

Iverksette et større løft for å oppgradere kritisk infrastruktur i gamle bygg til gjeldende HMS-krav, herunder krav til universell utforming.

Samordne HMS-arbeidet med våre samarbeidspartnere for å sikre forsvarlig arbeidsmiljø innenfor områder hvor begge er lokalisert og/eller driver aktivitet.

Eiendomsavdelingen,
HR-avdelingen,
Fakultet/avdeling,
Institutt/senter

Delmål 2: UiB skal gjennom digitalisering bidra til moderne og effektive arbeidsmiljø

Gjennomføre arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering (funksjonelle it-verktøy, kompetanse, endring arbeidsprosesser, samarbeid o.l.).

Systematisk informere, tilby og styrke lederes og ansattes digitale kompetanse med brukerorientert tilnærming.

Ved innføring av IT-verktøy skal inkluderende arbeidsliv og HMS-aspekter vurderes og evalueres.

IT-avdelingen,
HR-avdelingen, Eiendomsavdelingen,
Fakultet/avdeling,
Institutt/senter

C. INNSATSOMRÅDE: GOD SIKKERHETSKULTUR OG BEREDSKAP

UiBs arbeid med sikkerhet og beredskap skal være tuftet på blant annet forebyggende og systematisk HMS-arbeid, god kunnskap om risikoforhold og gode rutiner ved arbeid både på og utenfor campus. Dette skal bidra til å redusere konsekvensene av uønskede hendelser for å ivareta verdiene våre i det daglige arbeidet og i en ekstraordinær situasjon.

DelmålHovedaktiviteterAnsvarlig
Delmål 1: UiB skal ha god HMS-risikoforståelse

Gjennomføre og ajourføre risikovurderinger og -analyser knyttet til HMS.

HR-avdelingen,
Eiendomsavdelingen,
Fakultet/avdeling,
Institutt/senter

Delmål 2: UiB skal gjennomføre beredskapsøvelser

Øke frekvens på varsling- og beredskapsøvelser og vektlegge intern og eksterne samhandlingsøvelser.

Beredskapsledelsen,
HR-avdelingen,
Eiendomsavdelingen,
Fakultet/avdeling,
Institutt/senter
Delmål 3: UiB skal ha god beredskap på reiser

Etablere og styrke rutiner for ansattes sikkerhet på feltarbeid, tokt og reise, og følge dette opp.

HR-avdelingen,
IT-avdelingen,
Fakultet/avdeling,
institutt/senter

Delmål 4: UiB skal sikre materielle og immaterielle verdier, som en del av sitt samfunnsansvar.

Sikre samlingene ved Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet og andre materielle verdier ved UiB.

Gjennom god risikostyring sikre regulert tilgang, bruk, oppbevaring, og avhending av biologiske og kjemiske farekilder.  
Eiendomsavdelingen,
Fakultet/avdeling, Institutt/senter