Hjem
HMS-portalen
HMS-handlingsplan

HMS-handlingsplan 2023-2026

Helse, miljø og sikkerhet ved UiB - et godt arbeidsmiljø for alle.

3 personer som snakker sammen i et bygg
Foto/ill.:
Espen Senneset

Hovedinnhold

Et godt arbeidsmiljø for alle

Universitetet i Bergen skal ha en kultur for helse, miljø, sikkerhet og beredskap som er forebyggende og helsefremmende. Det betyr at UiB skal sikre:

 • et fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø
 • mangfold, åpenhet og inkludering
 • tilgjengelige, funksjonelle og sikre arbeidsplasser og bygninger
 • kontinuerlig og systematisk HMS-arbeid gjennom aktiv medvirkning fra ansatte, verneombud og ledere.

Dette innebærer at HMS på alle nivå skal være tydelig organisert, og at arbeidsmiljøet skal kartlegges, risikovurderes og følges opp i tråd med myndighetskrav og interne regler.

HMS - en felles oppgave

Arbeidsmiljøet skapes i daglig samhandling og dialog. Alle ansatte og studenter har et ansvar for aktiv medvirkning. Ansatte og studenter skal ha nødvendig opplæring og tilstrekkelig kompetanse til å kunne håndtere HMS-utfordringer i egen arbeids- og studiesituasjon.

HMS er et lederansvar på alle nivå og er integrert i all ledelse. Verneombudene har en tilsynsfunksjon og skal være samarbeidspartner for ledelsen. Det er viktig at både ledere og verneombud har god kompetanse i systematisk HMS-arbeid. Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår i arbeidsmiljøarbeidet utløst av de risikoforhold som har betydning for arbeidshelse.

Klare roller og ansvar med gjensidig forståelse og respekt for ulike funksjoner, tydelig organisering av arbeidet, samt forutsigbarhet i arbeidet, er forutsetninger for å beholde og videreutvikle gode arbeids- og læringsmiljø. Universitetets ledere, verneombud, tillitsvalgte, ansatte og studenter skal sammen bidra aktivt i arbeidsmiljøutviklingen.

HMS-mål

Handlingsplanen for helse, miljø og sikkerhet er forankret i universitetets strategi 2023-2030 «Kunnskap som former samfunnet» og omfatter tre HMS-mål.

UiB skal kjennetegnes ved:

 1. Gode og inkluderende arbeidsfellesskap
 2. Trygge og funksjonelle arbeidsplasser
 3. God sikkerhetskultur og beredskap

Hvert HMS-mål er innsatsområder som konkretiseres gjennom delmål for perioden 2023–2026. Målene realiseres både gjennom sentrale tiltak og lokale HMS-handlingsplaner på fakultet/avdeling og institutt/senter, og gjennom ulike former for samspill mellom enheter og nivåer.
 

Følgende styrende UiB-dokumenter støtter HMS-målene:

 • Universitetets beredskapsplan
 • Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern
 • Styringssystem for sikring av bygg og verdier
 • Handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling
 • Handlingsplan for klimaarbeidet 
 • Masterplan for areal

Studentenes læringsmiljø blir særlig ivaretatt gjennom Handlingsplan for helhetlig læringsmiljø.

HMS-handlingsplanen skal bidra til at alle som til enhver tid har arbeid ved UiB blir ivaretatt og ikke utsettes for negative belastninger som følge av sitt arbeid.

Innsatsområde for helse, miljø og sikkerhet for perioden 2023-2026

A. Innsatsområde: Gode og inkluderende arbeidsfellesskap

A. INNSATSOMRÅDE: GODE OG INKLUDERENDE ARBEIDSFELLESSKAP
UiB skal ha et sterkt og levende universitetsdemokrati. Gode rutiner, kanaler og møteplasser for kommunikasjon skal sikre medvirkning. Raushet, åpenhet, mangfold og dialog skal prege UiBs arbeidsfellesskap og samarbeid med omverden. UiB har en sterk internasjonal profil med kollegaer og medstudenter fra hele verden. Arbeidsmiljøet skal være stimulerende, inkluderende og helsefremmende, og den enkeltes integritet og verdighet skal ivaretas. Dette krever god forståelse og innsikt i forhold som påvirker vårt arbeids- og læringsmiljø blant alle våre ansatte, studenter og ledere.

Delmål

Hovedaktiviteter

Ansvarlig

Delmål 1: UiB skal ha et godt psykososialt arbeidsmiljø

Kartlegge og følge opp psykososialt arbeidsmiljø (HMS-møte) årlig ved alle enheter

Utvikle verktøy og støtte for arbeid med psykososialt arbeidsmiljø, som skal tas i bruk ved alle enheter.

Tilrettelegge, gjennomføre og følge opp årlige medarbeidersamtaler for alle ansatte, herunder tydeliggjøre lokal organisering og oppfølging av disse.

Drive systematisk ivaretakelse og oppfølging for yngre vitenskapelige ansatte. 

Legge til rette for at nyansatte blir tatt imot på god måte.

Tilby internasjonalt rekrutterte kollegaer norskopplæring raskt etter ansettelse og legge til rette for at det er enkelt å delta i opplæringen

Oversette viktig informasjon for ansatte til engelsk.

HR-avdelingen
Fakultet/avdeling
Institutt/senter

 

 

 

Delmål 2: UiB skal ha et inkluderende arbeidsmiljø

Styrke oppmerksomheten på mangfold og inkluderende arbeidsliv, bl.a. gjennom å: 
- styrke lederes kompetanse innenfor mangfold og inkluderende arbeidsliv, sykefraværsoppfølging og tilrettelegging for enkeltansatte
- alle enheter skal sette psykisk helse og avhengighetsforebyggende arbeid, som rus- og spillavhengighet, på dagsorden for økt inkludering og for å redusere risiko for utenforskap
- videreutvikle livsfase- og sykefraværsdata for å gjennomføre mer målrettete tiltak for inkludering.

HR-avdelingen
Økonomiavdelingen
Fakultet/avdeling
Institutt/senter

 

Delmål 3: UiB skal ha åpenhet i prosesser og god medvirkning for et levende universitetsdemokrati

Forvalte og utvikle universitetssamfunnets mange organer, arenaer og møteplasser som stimulerer til engasjement, medvirkning, debatt og erfaringsdeling internt ved enhetene og på tvers av fag- og organisasjonsgrenser.

Rektor/universitetsdirektør
Fakultet/avdeling
Institutt/senter

Delmål 4: UiB skal møte endringer på en konstruktiv måte

Tydeliggjøre ansvar, roller og oppgaver i HMS- og arbeidsmiljøarbeidet gjennom
- opplæring og informasjon til ledere og alle ansatte
- videreutvikle arenaene for informasjon, medvirkning og medbestemmelse ved enhetene
- sette klare mål og gjennomføre risikovurderinger ved endringer.

HR-avdelingen
Fakultet/avdeling
Institutt/senter

B. Innsatsområde: Trygge og funksjonelle arbeidsplasser

B. INNSATSOMRÅDE: TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER
UiB har en stor og krevende bygningsmasse. Bruken endres jevnlig og det bygges nytt. Krav til god bygningsmessig standard, universell utforming, inneklima og ergonomi skal ivaretas. Digitale verktøy, vitenskapelig utstyr og forsknings- og utdanningsfasiliteter skal være trygge og funksjonelle både på campus og ved arbeid annet steds fra.

Delmål

Hovedaktiviteter

Ansvarlig

Delmål 1: UiB skal sikre at arbeidsplasser og bygningsmassen UiB disponerer og utvikler har et tilfredsstillende og forsvarlig arbeids- og læringsmiljø i samsvar med gjeldende lovverk og gode medvirkningsprosesser

Etablere og utvikle brukervennlige arbeidsplasser på campus som bidrar til gode arbeidsforhold for å utføre universitetets kjernevirksomhet og støttefunksjoner.

Kartlegge og følge opp fysisk arbeidsmiljø (HMS-runde) årlig ved alle enheter. HMS-runder skal gjennomføres også ved ombygninger

Evaluere og følge opp bruken av hjemmekontorordningen for teknisk/administrativt ansatte.

Eiendomsavdelingen
HR-avdelingen
Fakultet/avdeling
Institutt/senter

Delmål 2: UiB skal ha et godt digitalt arbeidsmiljø

Utvikle gode arbeidsprosesser og sørge for at alle ansatte har velfungerende arbeidsplattformer og effektive digitale verktøy.

Tilby og styrke lederes og ansattes digitale kompetanse med brukerorientert tilnærming.

IT-avdelingen
HR-avdelingen
UiB Læringslab
Universitetsbiblioteket
Fakultet/avdeling
Institutt/senter

C. Innsatsområde: God sikkerhetskultur og beredskap

C. INNSATSOMRÅDE: GOD SIKKERHETSKULTUR OG BEREDSKAP
UiBs arbeid med sikkerhet og beredskap skal blant annet være tuftet på forebyggende og systematisk HMS-arbeid, god kunnskap om risikoforhold og gode rutiner ved arbeid både på og utenfor campus. Dette skal bidra til å redusere konsekvensene av uønskede hendelser for å ivareta verdiene våre både i det daglige arbeidet og i ekstraordinære situasjoner.  

Delmål

Hovedaktiviteter

Ansvarlig

Delmål 1: UiB skal ha en tydelig sikkerhets- og beredskapsorganisering

 

Gjennomgå ansvar og roller for å ha en god og helhetlig beredskaps- og sikkerhetsorganisasjon.

Oppdatere og følge opp risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) knyttet til sikkerhet og beredskap jevnlig.

Gjennomføre varsling- og beredskapsøvelser og vektlegge interne og eksterne samhandlingsøvelser.

Rektor/universitetsdirektør
HR-avdelingen
Eiendomsavdelingen
IT-avdelingen
Fakultet/avdeling
Institutt/senter

Delmål 2: UiB skal ha god HMS-risikoforståelse

Gjennomføre/ajourføre HMS-risikovurderinger årlig ved alle enheter og iverksette tiltak for å ivareta ansattes helse, miljø og sikkerhet

Sikre god risikostyring gjennom trygg håndtering av biologiske og kjemiske farekilder, samt strålekilder.  

HR-avdelingen Eiendomsavdelingen
IT-avdelingen
Fakultet/avdeling
Institutt/senter