Hjem
HMS-portalen
Strålevern

Avfall frå ioniserande strålekjelder

Ioniserande strålekjelder skal avhendast på ulikt vis avhengig av type strålekjelde.

Hovedinnhold

Brukar er ansvarleg for at avfallet vert handtert og avhenda på ein forsvarleg og riktig måte, og i høve til type ioniserande strålekjelde.

Avhending av radioaktivt avfall krev registrering i det elektroniske deklarasjonsskjemaet ved UiB, samt registrering i det nasjonale "Avfallsdeklarering.no" systemet.

Avfallsbeholdere til radioaktivt avfall

Alt radioaktivt avfall skal plasseres i svarte avfallsbeholdere som er tydelig merket med klistremerke for radioaktivt innhold på både frem- og bakside. Se bilde av svart avfallsbeholder ute til høyre.

Universitetet har et lite lager av svarte avfallsbeholdere og klistremerker lagret på BB-bygget. Kontakt sentral strålevernkoordinator ved behov for beholdere og klistrelapper.

Deklarering av avfall og klassifisering for transport

Deklarasjonsskjema ved UiB:

Avfallshåndtering:

 • Dersom avfallet kan stå til decay på godkjent rom på UiB skal avfallet ikke sendes som radioaktivt avfall, men som problemavfall.
 • Dersom avfallet skal sendas til Senja eller IFE må UiB deklarere avfallet i "avfallsdeklarering.no".
  • Før sending må ansvarlig for avfallsrommet skrive på et 9-sifret deklarasjonsnummer på avfallsbeholderen, i tillegg til nuklide og aktiviteten på avfallet.
  • Ikke-deponeringsplikt avfall kan etter avtale med avfallsmottak, sendes til Senja Avfall
  • Deponeringspliktig avfall skal etter avtale med avfallsmottak, sendes til Institutt for energiteknikk (IFE)
  • Kontakt sentral strålevernkoordinator før forsendelse for å avtale med avfallsmottak og bistand til utfylling av deklarasjonsskjema
 • For å kunne deklarere farleg avfall og radioaktivt avfall gjennom «Avfallsdeklarering.no» treng du ein brukarkonto. Ta kontakt med sentral strålevernkoordinator via UiBHjelp - få hjelp.

Det er ikkje lov å tynna ut radioaktivt avfall for å kome under verdiane gitt i forskrift om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall, vedlegg 1.

Avfall som vært rekna som radioaktivt avfall, skal sendast til avfallsmottak minst ein gang kvart år. UiB anbefaler at radioaktivt avfall vært sendt til avfallsmottak tidleg på hausten slik at deklarering og avhending er klart i god tid før årsslutt.

Grenseverdier for avfall og transport

Tabell 1. Grenseverdier for avfall og transport.

Radionuklide

Radioaktivt

avfall

(Bq/g)

Deponeringspliktig

radioaktivt avfall

(Bq/g)

Transport - unntakskolli

Åpne kilder

(GBq)

Transport - unntakskolli *

Kapsla kilder

(GBq)

H-31001 000 000

40

40
C-141010 000

0,6

40
P-331000100 000

1

40
S-35100100 000

3

40
I-1251001000

3

20
Cs-137110

0,6

2
U-238110

Ubegrenset

Ubegrenset

* grenseverdi for kilder i instrument og gjenstander er 10 ganger høyrer enn i tabellen

 

Transport av ikke-deponeringspliktig avfall

Kan etter avtale sendes til Senja Avfall.

 • Kontakperson hos Senja Avfall: Mads Løvås, mads@senja-avfall.no
 • Transport avtales med firmaet som UiB har rammeavtale med for avfallshåndtering
 • Transporten foregår som unntakskolli, så husk å fjerne klistremerkene på de svarte avfallsbeholderne
 • Merk kassene med UN-nummer "UN 2910", 9-siffret deklarasjonsnummer, og skriv ut og la avfallsdeklarasjonen følge transporten

 

Transport av deponeringspliktig avfall

Kan etter avtale sendes til IFE.

 • Kontaktperson hos IFE er Espen Thorvaldsen, Espen-Thorvaldsen@ife.no
 • Transport avtales med firmaet som UiB har rammeavtale med for avfallshåndtering
 • Transporten foregår som farlig avfall, klasse 7 - Radioaktivt avfall
 • Merk kassene med 9-siffret deklarasjonsnummer, skriv ut og la avfallsdeklarasjonen følge transporten

Deponeringspliktig avfall under grenseverdi (se tabell 1):

 • Kan sendes som unntakskolli dersom maks doserate på overflaten av kolliet ikke overstiger 5 µSv/t. Husk å fjerne klistremerket på de svarte avfallsbeholderne.
 • Kassene merkes med UN-nummer "UN 2910", navn på mottaker og avsender, vekt og 9-siffret deklarasjonsummer

Deponeringspliktig avfall over grenseverdi (se tabell 1) - Type A-kolli:

 • Kolliet skal være merket med "UN2915" (åpen kilde) eller "UN3332" (kapslet kilde)
 • Merk kolliet med radionuklide, total aktivitet (MBq, GBQ, etc)
 • Type kolli-merke (se figur under)
 • Transportindeks (doserate på 1 m avstand / 10 = transportindeks (TI))
 • Avfallsdeklarasjonen skal medfølge
 • Fraktbrev med avsender, mottaker, antall kolli, mottakers kontaktperson

Type A avfall
Foto/ill.:
www.ntnu.no