Hjem
HMS-portalen
Avfall fra radioaktive kilder

Radioaktivt avfall

Ioniserende strålekilder skal avhendes på ulikt vis avhengig av type strålekilde.

Hovedinnhold

Bruker er ansvarlig for at avfallet blir håndtert og avhendet på en forsvarlig og riktig måte, og i henhold til type ioniserende strålekilde. Utfyllende informasjon er beskrevet i Retningslinje for håndtering og avlevering av farlig avfall og problemavfall, radioaktivt avfall og eksplosivt avfall

Avhending av radioaktivt avfall krev registrering i det elektroniske deklarasjonsskjemaet ved UiB, samt registrering i det nasjonale "Avfallsdeklarering.no" systemet.

Avfallsbeholdere til radioaktivt avfall

Alt radioaktivt avfall skal plasseres i svarte avfallsbeholdere som er tydelig merket med klistremerke for radioaktivt innhold på både frem- og bakside. Se bilde av svart avfallsbeholder ute til høyre.

Universitetet har et lite lager av svarte avfallsbeholdere og klistremerker lagret på BB-bygget. Kontakt sentral strålevernkoordinator ved behov for beholdere og klistrelapper.

Deklarering av avfall og klassifisering for transport

Deklarasjonsskjema ved UiB:

Avfallshåndtering:

 • Dersom avfallet kan stå til decay på godkjent rom på UiB skal avfallet ikke sendes som radioaktivt avfall, men som problemavfall.
 • Dersom avfallet skal sendas til Senja eller IFE må UiB deklarere avfallet i "avfallsdeklarering.no".
  • Før sending må ansvarlig for avfallsrommet skrive på et 9-sifret deklarasjonsnummer på avfallsbeholderen, i tillegg til nuklide og aktiviteten på avfallet.
  • Ikke-deponeringsplikt avfall kan etter avtale med avfallsmottak, sendes til Senja Avfall
  • Deponeringspliktig avfall skal etter avtale med avfallsmottak, sendes til Institutt for energiteknikk (IFE)
  • Kontakt sentral strålevernkoordinator før forsendelse for å avtale med avfallsmottak og bistand til utfylling av deklarasjonsskjema
 • For å kunne deklarere farleg avfall og radioaktivt avfall gjennom «Avfallsdeklarering.no» treng du ein brukarkonto. Ta kontakt med sentral strålevernkoordinator via UiBHjelp - få hjelp.

Det er ikke lov å tynne ut radioaktivt avfall for å komme under verdiene gitt i forskrift om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall, vedlegg 1.

Avfall som blir regnet som radioaktivt avfall, skal sendes til avfallsmottak minst en gang hvert år. UiB anbefaler at radioaktivt avfall blir sendt til avfallsmottak tidleg på hausten slik at deklarering og avhending er klart i god tid før årsslutt.

Grenseverdier for avfall og transport

Tabell 1. Grenseverdier for avfall og transport.

Bildet viser grenseverdier for radioaktivt avfall og transport over et utvalg radioaktive nuklider
Foto/ill.:
www.uib.no

Transport av ikke-deponeringspliktig avfall

Kan etter avtale sendes til Senja Avfall.

 • Kontakperson hos Senja Avfall: Mads Løvås, mads@senja-avfall.no
 • Transport avtales med firmaet som UiB har rammeavtale med for avfallshåndtering
 • Transporten foregår som unntakskolli, så husk å fjerne klistremerkene på de svarte avfallsbeholderne
 • Merk kassene med UN-nummer "UN 2910", 9-siffret deklarasjonsnummer, og skriv ut og la avfallsdeklarasjonen følge transporten

Transport av deponeringspliktig avfall

Kan etter avtale sendes til IFE.

 • Kontaktperson hos IFE er Espen Thorvaldsen, Espen-Thorvaldsen@ife.no
 • Transport avtales med firmaet som UiB har rammeavtale med for avfallshåndtering
 • Transporten foregår som farlig avfall, klasse 7 - Radioaktivt avfall
 • Merk kassene med 9-siffret deklarasjonsnummer, skriv ut og la avfallsdeklarasjonen følge transporten

Deponeringspliktig avfall under grenseverdi (se tabell 1):

 • Kan sendes som unntakskolli dersom maks doserate på overflaten av kolliet ikke overstiger 5 µSv/t. Husk å fjerne klistremerket på de svarte avfallsbeholderne.
 • Kassene merkes med UN-nummer "UN 2910", navn på mottaker og avsender, vekt og 9-siffret deklarasjonsummer

Deponeringspliktig avfall over grenseverdi (se tabell 1) - Type A-kolli:

 • Kolliet skal være merket med "UN2915" (åpen kilde) eller "UN3332" (kapslet kilde)
 • Merk kolliet med radionuklide, total aktivitet (MBq, GBQ, etc)
 • Type kolli-merke (se figur under)
 • Transportindeks (doserate på 1 m avstand / 10 = transportindeks (TI))
 • Avfallsdeklarasjonen skal medfølge
 • Fraktbrev med avsender, mottaker, antall kolli, mottakers kontaktperson

Type A avfall
Foto/ill.:
www.ntnu.no

Åpne strålekilder

Når det gjelder avhending av åpne strålekider så blir de håndtert på ulikt vis alt etter aktivitetsnivå og halveringstid(er) på nukliden(e) som blir brukt. Brukar er ansvarlig for at avfallet blir håndtert på en forsvarlig og riktig måte i henhold til strålingsnivået på avfallet.

Inndeling av avfall

Tabellen i forskriften, vedlegg I bokstav b angir grenseverdier for total aktivitet (Bq) pr år og for spesifikk aktivitet (Bq/g) for hver nuklide. Avfallet er deponeringspliktig dersom BEGGE grenseverdiene tangeres eller overskrides.

Det radioaktive avfallet skal leveras til godkjent mottak minst 1 gang pr år.

Biologisk materiale som inneholder nuklider

Når det gjelder dyrekadaver, deler av dyr eller vev som er injisert med radioaktive nuklider er det aktiviteten eller aktivitetskonsentrasjonen av nukliden som bestemmer hvilken avfallskategori som skal benyttes. Det er viktig å merka seg at det biologiske materialet ikke må være større enn at det får plass i den svarte avfallsbeholderen og at denne enkelt kan løftes.

Utslipp til luft og vatn

Alle utslipp til vann (kloakk) og luft skal ha godkjenning fra Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet. UiB vil ha minst mulig utslipp av radioaktive forbindelser. Om noen har bruk for utslippsløyve så må de ta kontakt med enheten sin lokale strålevernkoordinator, som i samarbeid med sentral strålevernkoordinator ved UiB må søke Direktratet for Strålevern og Atomberedskap om utslippsløyve.

Avfall som skal stå til decay

Dette er radioaktivt avfall som hensiktsmessig kan oppnå bakgrunnsstråling innen ett år. Ved UiB vil det være mulig å la F-18, P-32 og I-124 stå til decay for så å avhendes som problemavfall/farlig avfall. For nøyaktig beregning av henfall i avfall – se egen prosedyre.

NB! Radioaktivt avfall som skal stå til decay skal ikke lagres i svarte avfallsbeholdere. De må lagres i gule beholdere for problemavfall og lagres til de oppnår decay. Så sendes det som problemavfall. 

Fast avfall

Dette er avfall fra fast materiale som har vært i kontakt med nukliden, som for eksempel hansker, papir, telleglass, flasker osv.

Ikke vannløselige forbindelser og scintillasjonsprøvar

Bruker skal påse at løsningene blir lagret i egnet tett emballasje eller i tette telleglass.

Merk at hver plastbeholder skal merkes med:

 • Aktuell nuklide
 • Aktivitet i plastbeholderen
 • Dato for når plastbeholderen ble satt til decay
 • Signatur

Bruker må påse at svart avfallsbeholder er lukket og merket og blir lagret på godkjent avfallsrom/laboratorium.

Dersom den beregnede lagringstiden av det radioaktive avfallet er mindre enn ett år, så blir ikke avfallet regnet som radioaktivt og kan leveres til forbrenning som problemavfall. 

Vannløselige forbindelser og scintillasjonsprøvar

Vannløselige prøvar og forbindelser kan samles i tette, egnede flasker eller telleglass. Flaskene kan settes til decay bak egnet skjerming på et avmerket område for arbeid med åpne strålekilder.

Dersom den beregnede lagringstiden av det radioaktive avfallet er mindre enn ett år, så blir ikke avfallet regnet som radioaktivt og kan leveres til forbrenning som problemavfall. Dersom løsningen ikke inneholder farlige kjemikalier eller miljøskadelige stoffer så kan den helles i vasken. 

Avfall med aktivitetsnivå under unntaksgrensen

Dette er nuklider der aktiviteten ikke er deklareringspliktig i følge «Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall» og som ikke kan oppnå bakgrunnsstråling ved decay innen 1 år

Håndtering av avfall

Avfallet består av både fast (brukt papir, hansker og annet fast materiale som har vært i kontakt med nukliden) og flytende (løsninger, filtrat og scintillasjonsprøver) materiale. Avfallet skal deklareres ved å bruke Deklarasjonsskjema for farleg avfall ved UiB. Skjemaet skal skrives ut og festes på avfallsbeholderen.

Avfallet skal fortløpande pakkes og emballers i svarte beholdere. I all hovedsak skal de ulike nuklidene holdes separat fra hverandre, og man skal til enhver tid ha oversikt over aktiviteten eller aktivitetskonsentrasjonen av avfallet i den enkelte plastbeholderen. 

Ved sending av avfall under unntaksgrensene skal bruker kontakte lokal strålevernkoordinator eller kontaktperson for avfall ved enheten.

Prosedyre for håndtering av avfall under unntaksgrensen

 1. UiB må avklare med Senja/IFE hvem som kan ta imot avfallet. Sentral strålevernkoordinator kan bistå med dette.
 2. Lokal strålevernkoordinator må logge inn på Avfallsdeklarering.no og fylle ut deklarasjonsskjema. Sentral strålevernkoordinator kan bistå med dette. Deretter må det 9-siffrede deklarasjonsnummeret noteres på hver av de svarte avfallsbeholderne.
 3. Kontakt deretter BIR på epost bedrift@bir.no og merk emnefeltet med "Radioaktivt avfall", og be om at avfallet blir hentet og transportert til hhv Senja eller IFE. Her er det viktig at dere informerer om:
  • Navn og telefonnummer på kontaktperson (lokal strålevernkoordinator eller avfallsansvarlig)
  • Hvilken nuklide(er) som skal hentes 
  • Antall svarte avfallsbeholdere
  • Nuklide og aktivitet fordelt på hver kartong
  • Total aktivitet på sendinga, eventuelt verdi etter summeringsregel
  • 9-siffret deklarasjonsnummer 
 4. Avfallsstasjonen (BiR) tar kontakt med bestiller og avtaler hentested og tid.
 5. Bestiller møter transportør på avtalt sted og leverer avfallet. 

Bestiller må forsikre seg om at aktivitetene som er oppgitt er korrekt og at den samla aktiviteten på sendinga ikke er over unntaksgrensene. Dersom det er mer enn en type nuklide i sendinga, skal summeringsregelen i vedlegg til strålevernforskrifta burkes.

Summeringsformelen

Om avfallet er over eller under unntaksgrensene blir avgjort av aktivitetsmengden eller -konsentrasjonen for enkeltnuklider. For avfallet er det aktivitetskonsentrasjonen/mengden for hvert stoff som avgjør om avfallet er over eller under unntaksgrensen. Summen av forholdet mellom den samla aktivitetsmengden for hver nuklide og den tilsvarande grenseverdien skal være mindre eller lik 1. 

Eksempel:

 • Dersom avfallet har to ulike radionuklider som begge har en grenseverdi på 10 Bq/g, skal summen av desse ikke overskride grenseverdien. Dette innebærer at dersom den ene nukliden er på 4 Bq/g, må den andre ikke overskride 6 Bq/g.
 • Dersom avfallet har tre eller flere nuklider som alle har grenseverdi 10 Bq/g skal summen av disse ikke overskride 10 Bq/g.
 • Dersom avfallet har to ulike radionuklidar der den ene a) har grenseverdi på 10.000 Bq og den andre b) på 100.000 Bq der a) har en aktivitetsmengde på 8.000 Bq, vil forholdet mellom den samla aktivitetsmengden og grenseverdien for a) være 0,8. Summen av disse to forholdene skal være mindre eller lik 1. Da må forholdet mellom den samla aktivitetsmengden og grenseverdien for b) ikke overskride 0,2. Dette betyr at maksimal aktivitetsmengde i b) kan være 20.000 Bq.

Dersom en er usikker på utrekningene ta kontakt med lokal strålevernskoordinator eller kontaktperson for avfall ved enheten eller strålevernskoordinator for UiB ved faggruppe for HMS og beredskap.

Avfall med aktivitetsnivå over unntaksgrensen

Deponeringspliktig

Dette er materiale der ativiteten er deponeringspliktig i følge «Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall» og som ikke hensiktsmessig kan oppnå bakgrunnsstråling innen 1 år. Alt dette materiale må sendes til Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller.

Håndtering

Bruker tar kontakt med enheten sin kontaktperson for avfall eller lokal strålevernkoordninator. Avfallet må deklareres på UiB's interne deklarasjonssjema, og i "Avfallsdeklarering.no". Kontakt sentral strålevernkoordinator vedrørende spørsmål om tilgang til Avfallsdeklarering.no.

Avfall som blir regnet som radioaktivt avfall, skal sendast til avfallsmottak minst en gang hvert år. UiB anbefaler at radioaktivt avfall blir sendt til avfallsmottak tidlig på høsten slik at deklarering og avhending er klart i god tid før årsslutt.

Prosedyre for håndtering av avfall over unntaksgrensen

 1. UiB må avklare med IFE at de kan ta imot avfallet. Sentral strålevernkoordinator bistår med dette.
 2. Lokal strålevernkoordinator må logge inn på Avfallsdeklarering.no og fylle ut deklarasjonsskjema. Sentral strålevernkoordinator kan bistå med dette. Deretter må det 9-siffrede deklarasjonsnummeret noteres på hver av de svarte avfallsbeholderne.
 3. Kontakt deretter BIR på epost bedrift@bir.no og merk emnefeltet med "Radioaktivt avfall", og be om at avfallet blir hentet og transportert til IFE. Her er det viktig at dere informerer om:
  • Navn og telefonnummer på kontaktperson (lokal strålevernkoordinator eller avfallsansvarlig)
  • Hvilken nuklide(er) som skal hentes 
  • Antall svarte avfallsbeholdere
  • Nuklide og aktivitet fordelt på hver kartong
  • Total aktivitet på sendinga, eventuelt verdi etter summeringsregel
  • 9-siffret deklarasjonsnummer 
 4. Avfallsstasjonen (BiR) tar kontakt med bestiller og avtaler hentested og tid.
 5. Bestiller møter transportør på avtalt sted og leverer avfallet. 

Kapsla strålekilder

Kapsla strålekilder skal fortrinnsvis returneres til leverandør eventuelt til Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller.

Merking av kapsla strålekilder som skal avhendes

Avfallet skal merkes i tråd med aktiviteten på kildene. Kapsla strålekilder som ikke kan returneres til leverandør, men skal avhendes, må sendes til IFE. Man må benytte UiB sitt deklarasjonsskjema i tillegg til å registrere avfallet på Avfallsdeklarering.no. I tillegg må en benytte et eget skjema som må fylles ut og sendes til IFE før en sender avfallet. Kontakt sentral strålevernkoordinator før avfall skal sendes til IFE.

Kapsla strålekilder som har meldenummer

Merk at for kapsla kilder som har fått meldenummer i det elektroniske meldesystemet til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet må en og sende avhendingsmelding. Ta kontakt med lokal strålevernkoordinator ved enheten.

Røntgenrør

Defekte røntgenrør er ikkje å betrakta som radioaktivt avfall, då ein berre kan få røntgenstrålar ved tilkopling til det elektriske straumnettet. Men på grunn av at røra inneheld metall, mellom anna beryllium som er eit svært giftig lettmetall, vert røra definert som farleg avfall, avfallsstoffnummer 7086.

Røntgenrør skal sikrast mot at ein uforvarande kan kopla røret det elektriske anlegg og deklarerast som farleg avfall.