Hjem
HMS-portalen

Universell utforming

Universell utforming handler om hvordan vi utformer samfunnet rundt oss for å øke menneskenes mulighet for samfunnsdeltakelse.

Eksempler på forskjellige funksjonsnedsettelser (hørsel, syn, rullestol)
Foto/ill.:
Colour box

Hovedinnhold

Universell utforming ved UiB

For et universitet er universell utforming viktig mot læringsmiljø og studenter. På samme tid er et universitet en stor arbeidsplass med ansatte som naturlig gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, også med personer med nedsatt funksjonsevne.

Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne er av stor betydning for den enkelte, men også avgjørende for samfunnet.

Det er viktig at studenter og ansatte med redusert funksjonsevne både skal få gjennomslag for sine rettigheter og samtidig være i stand til å utøve sin plikt som likestilte samfunnsborgere. Manglende tilgjengelighet er diskriminerende. Universell utforming skal gi løsninger som ivaretar alle, med eller uten nedsatt funksjonsevne. 

Definisjon

Begrepet universell utforming har vært brukt i en del år uten at det har hatt et entydig innhold. Miljøverndepartementet ga i 2007 ut temarapporten: Universell utforming - begrepsavklaring. Universell utforming er der definert som:

"Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming."

Definisjonen er utdypet slik: "Universell utforming er en normativ strategi som gir grunnlag for å konkretisere kvaliteter i produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle på en likestilt måte. Universelt utformede løsninger skal være gode totalt sett. Universell utforming skal fungere sammen med andre samfunnsmessige mål og inngå som en integrert del av helhetlig utforming."

Formuleringen "brukes av alle mennesker" gjelder i utgangspunktet uten unntak. Det gjelder alle aldersgrupper og uavhengig av ulike ferdigheter, kapasitet og funksjonsevne. Forhold som angår bevegelse, syn, hørsel, forståelse og miljø (astma/allergi) er sentrale.

"I så stor utstrekning som mulig" henspiller på at strategien peker mot stadig bedre løsninger. Utvikling av teknologi og kompetanse går raskt og det er behov for en kontinuerlig vurdering av nye muligheter for å redusere begrensningene.

"Uten behov for tilpassing og en spesiell utforming" presiserer at utformingen skal kunne brukes av alle. Det forutsetter at utformingen tar hensyn til bruk av personlige tekniske hjelpemidler som rullestol, høreapparat mv. Løsningene skal ikke signalisere at de er utformet spesielt for folk med varierende funksjonsevne.

Syv prinsipper for universell utforming

Det er utviklet syv prinsipper for universell utforming som viser hvilke funksjons- og ytelseskrav som produkter, byggverk og løsninger må tilfredsstille for å være gode i bruk for personer med ulike forutsetninger.

1. Like muligheter for bruk
Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.

2. Fleksibel i bruk
Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter.

3. Enkel og intuitiv bruk
Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.

4. Forståelig informasjon
Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter.

5. Toleranse for feil
Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, og minimaliserer utilsiktede handlinger.

6. Lav fysisk anstrengelse
Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et minimum av besvær.

7. Størrelse og plass for tilgang og bruk
Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet.

De mest berørte gruppene

Universell utforming skal i så stor utstrekning som mulig favne hele befolkningen. For at dette skal kunne skje må utformingen av produkter og omgivelser gjøres slik at de inkluderer personer med nedsatt funksjonsevne. Hovedgruppene er bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede. Nedenfor følger en utvidet oversikt over de mest berørte grupper:

Gruppe

Beskrivelse

bevegelseshemmede

rullestolbrukere, gangbesvær, personer med barnevogn og koffert, hjerte- og lungesyke osv.

synshemmede

blinde og svaksynte

hørselshemmede

døve og personer med nedsatt hørsel

orienteringshemmede

personer som har problemer med å forstå det offentlige/nye rom, omfatter også syns- og hørselshemmede

miljøhemmede

personer med astma og allergi, innen- og utendørs

lese- og skrivehemmede

analfabeter, dyslektikere, personer uten/dårlig kjennskap til norsk

utviklingshemmede

ofte knyttet til orienteringshemning og lese- og skrivevansker, forståelse

psykisk syke

redsel for store åpne rom, heiser, ønsker ikke forandringer osv.

Tilrettelegging

Ved spørsmål ibf. med tilrettelegging av arbeidsplassen kan man ta kontakt med bedriftshelsetjenesten. BHT bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker med å finne gode løsninger.