Hjem
HMS-portalen

HMS-handlingsplan 2009-2011

UiBs HMS-handlingsplan for perioden 2009-2011.

Hovedinnhold

UiBs HMS-handlingsplan 2009-2011 har 4 satsningsområder: Psykososialt arbeidsmiljø, Ytre miljø og miljøledelse, Helse og bygg og Risikofylt arbeidsmiljø.

 

Resultatmål
Hvert område har definerte resultatmål, som skal realiseres gjennom konkrete tiltak:

  • sentralt i regi av enhetene med særskilt oppfølgingsansvar
  • lokalt; alle enheter (fakultet, avdelinger, institutt, sentre) gjennom lokale handlingsplaner
  • i ulike former for samspill mellom enheter og nivåer

Lokale HMS-handlingsplaner på institutt/senternivå skal bygge på HMS-handlingsplaner på fakultets-/avdelingsnivå. Lokal HMS-handlingsplan for oppfølging og gjennomføring av tiltak skal utarbeides/revideres årlig.

Mal for HMS-handlingsplan for oppfølging og gjennomføring av tiltak.

 

Kartlegging og rapportering
Kartlegging, oppfølging og rapportering inngår som del av UiBs systematiske HMS-arbeid: