Hjem
HMS-portalen

Branninstruks for brannvernleder

Brannvernleder er leder for UiBs brannvernorganisasjon.

Hovedinnhold

Brannvernleder skal:

  • Sørge for at UiB til enhver tid har en oppgavetilpasset og operativ brannvernorganisasjon.
  • Være den øverste ansvarlige for brannvernarbeidet.
  • Representere bygningsmassen til UiB overfor brannmyndighetene og ha fullmakt til å ta beslutninger sammen med myndighetene ved tilsyn.
  • Kjenne aktuelle lover og forskrifter og holde seg orientert om endringer og revisjoner.
  • Ha nødvendige kunnskaper om brannsikring og brannbekjempelse, herunder brannvesenets muligheter og begrensninger m.h.t. innsatstid, materiell, personell til rådighet m.v.
  • Til enhver tid ha full oversikt over bygningsmassens brannfarlige områder, produkter o.l., og med organisasjonens muligheter til å forebygge og bekjempe branner. Brannvernleder skal påse at bygningsmassen innrettes og drives slik at brann i størst mulig grad unngås. Han skal fremme alle de brannverntiltak han mener er nødvendig overfor ledelsen. Brannvernleder må kjenne alle bygningenes rom, nøkkelsystemet og de tekniske brannverninstallasjonene.
  • Bistå brukerne i planlegging, organisering og gjennomføring av brannvernarbeid og brannøvelser.
  • Sørge for at brannsikkerhetsutstyret til enhver tid er tilstrekkelig, operativt og tilfredsstillende vedlikeholdt. Brannvernleder er ansvarlig for at rutinemessige branntekniske kontroller gjennomføres og følges opp.
  • Delta ved offentlig tilsyn, og innen en måned etter at tilsynsrapport er mottatt, skriftlig meddele brannvesenet når og hvorledes eventuelle feil og mangler vil bli rettet/fulgt opp. Han skal videre sørge for at feil/mangler blir utbedret innen den angitte tidsfrist.
  • Ha ansvaret for å kontrollere utarbeidelse og oppdatering av den branntekniske dokumentasjonen for bygningsmassen.