Hjem
HMS-portalen

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern kommer i mange ulike varianter, avhenging av hvilken type forurensing man skal beskyttes mot.

Hovedinnhold

Åndedrettsvern kommer i mange ulike varianter, avhengig hva de skal beskytte mot. Eksempler på forurensing er

 • Støv og røyk
 • Gasser og damper
 • Aerosoler
 • Biologiske faktorer
 • Nanomateriale

Type åndedrettsvern som kreves skal være angitt i punkt 8 i stoffets sikkerhetsdatablad.

Opplæring i riktig bruk av åndedrettsvern er viktig for å kunne jobbe på en god og trygg måte. Man må velge en type åndedrettsvern som passer godt til ansiktsformen. Skjeggvekst vil hindre masken i å tette mot ansiktet. Munnbevegelser vil også øke lekkasjefaren.

Munnbind er ikke åndedrettsvern, men beskytter pasient mot dråpesmitte. Munnbind kan også i mindre grad beskytte mot sprut, partikler og gasser.

Man har to hovedtyper åndedrettsvern; filtrerende og luftforsynt (trykkluft/motordrevet).

Arbeidstilsynet

Filtrerende åndedrettsvern

Filtrerende åndedrettsvern kan brukes såfremt det finnes egnet filter og det ikke er for store konsentrasjon av forurensinger. Det finnes både halvmasker, helmasker og visir med eller uten hette. Halvmasker eller partikkelmasker er den vanligste varianten ved UiB. Halvmaske type P2 brukes ved arbeid med forsøksdyr. Filteret bør skiftes når det blir tungt å puste gjennom.

Partikkelfiltre

Partikkelmasker er delt inn i P1, P2 og P3. P3 gir høyest beskyttelse. Se tabell fra Arbeidstilsynet under

Filter-klasse

Filtrerings-effektivitet

Beskytter mot

Kommentarer, noen eksempler

P1

Lav

Faste partikler

 

Brukes kun dersom støvet er ufarlig

P2

Middels

Faste partikler og væske partikler

Beskytter mot de fleste typer støv fra substanser med lav giftighet. Eks.: boring i fjell eller i gruver, feiing av piper, slipearbeid, isolasjonsarbeid

P3

Høy

 

Brukes når støvet inneholder eller kan inneholde giftige eller meget giftige partikler, kreftfremkallende stoffer, radioaktive partikler, bakterier, virus, nanomateriale.

En filtrerende halv- eller helmaske kan også ha et kombinasjonsfilter.  I tillegg til et partikkelfilter har denne typen også et gassfilter.

Gassfiltre

Tabell viser farge og bokstavkoder for hvilken type gass filteret beskytter mot. Et filter kan ha fargekombinasjon, i tillegg kombineres gjerne gassfilter og partikkelfilter.

Brun

A

Organiske gasser og damp med kokepunkt over 65C, f.eks løsemidler

Brun

AX

Organiske gasser og damp med kokepunkt mindre eller lik 65C, begrenset brukstid

Grå

B

Uorganiske gasser og damp, f.eks klor, blåsyre, svovelsyre

Gul

E

Sure gasser, f.eks svoveldioksyd, flussyre

Grønn

K

Amoniakk og visse aminer

Rød

HG

Kvikksølv, begrenset brukstid

Filteret bør skiftes når det blir tungt å puste gjennom. Skriv alltid dato på gassfiltre første gang det tas i bruk. Gassfiltre oppbevares lukket. Holdbarheten er 2 måneder etter  første gangs bruk, selv om bruken har vært begrenset. Om man kjenner kjemikalielukt gjennom filteret – skift filter umiddelbart.

Luftforsynt åndedrettsvern

Luftforsynt åndedrettsvern brukes sjelden på UiB. I tilfeller hvor man ikke vet hvilke gasser man kan bli utsatt for, gir luftforsynt åndedrettsvern full beskyttelse. Brukeren puster da inn pressluft fra en pressluftflaske på ryggen, eller fra en pressluftslange som kobles til åndedrettsvernet. Luften skal være godkjent etter norsk standard.

Luftforsynt åndedrettsvern er et viktig personlig verneutstyr når

 • Avtrekksskap ikke er mulig å benytte
 • Ved tungt eller langvarig arbeid
 • Forurensinger kommer i høye konsentrasjoner, brukes trykkluft
 • Ukjent sammensetning av konsentrasjon av forurensinger, brukes trykkluft
 • Hvis det ikke finnes egnet filter eller masker, brukes trykkluft
 • Ved oksygenmangel (mindre enn 19,5 %), brukes trykkluft